Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Doporučená literatura k obecným dějinám středověku

Doporučená literatura k obecným dějinám středověku

Předkládaný seznam doporučené literatury nepředstavuje úplný výčet odborné četby k uvedenému tématu. Byl vypracován podle těchto zásad:
- obsahuje pouze literaturu v českém jazyce;
- uvedené tituly obsahuje některá z databází Národní knihovny ČR (Klementinum), nebo katalog Historického semináře (knihovna historických ústavů a kateder FF UK, místnost 203);
- jde (až na výjimky; tam, kde nebylo jiné volby) o literaturu, která vyšla v posledních dvou desetiletích.

Literatura uvedená pod a) se předpokládá jako základní.

Student u zkoušky předloží seznam minimálně 13 prostudovaných titulů,

  • povinně 5 prací uvedených pod b) (základní monografie),
  • povinně 3 práce uvedené pod c) (doplňkové monografie),
  • dalších 5 studií podle vlastního výběru (musí se týkat tématu obecné dějiny středověku).

a) kompendia a přehledy

Brooke, Ch., Evropa středověku v letech 962-1154, Praha 2006.

Collins, R., Evropa raného středověku, Praha 2005.

Drška, V. / Picková, D., Dějiny středověké Evropy, Praha 2004.

Franzen, A., Malé církevní dějiny, Praha 1995.

Heer, F., Evropské duchovní dějiny, Praha 2000.

Honzák, F. /Pečenka, M./Stellner, F. /Vlčková, J., Evropa v proměnách staletí, Praha 2001.

Hrochová, V. a kol., Úvod do problematiky raného feudalismu, I. 4.-7.století, Praha 1990.

Kudrna, J., Úvod do problematiky pramenů raného feudalismu v západní Evropě, Brno 1979.

LeGoff, J., Kultura středověk Evropy, Praha 2005.

LeGoff, J./Schmitt, J.-C. (eds.), Encyklopedie středověku, Praha 2008.

Matthew, D., Svět středověké Evropy, Praha 1997.

Mezník, J., Přehled dějin středověké západní Evropy. I. Vznik středověké Evropy (5. -11. století), Brno 1997.

Mundy, J., Evropa vrcholného středověku 1150-1300, Praha 2008.

Picková, D., Nástin vývoje evropských zemí v období rozvitého feudalismu, Praha 1988.

Stemberger, G. (ed.), 2000 let křesťanství, Praha 1999.

Úvod do problematiky raného feudalismu, II. 7-11.století, Praha 1985.

Dějiny jednotlivých evropských zemí a států, příslušné kapitoly pro období do konce 15. stol.; edice NLN

b) základní odborná literatura, práce syntetické povahy

Bednaříková, J., Frankové a Evropa, Praha 2009.

Bednaříková, J., Stěhování národů, Praha 2003.

Bednaříková, J./Měřínský, Z. /Homola, A., Stěhování národů a Východ Evropy: Byzanc, Slované, Arabové, Praha 2009.

Beranová, M., Slované, Praha 1988.

Bridge, A., Křížové výpravy, Praha 1995.

Dawson, Ch., Zrození Evropy: úvod do dějin evropské jednoty, Praha 1994.

Dostálová, R., Byzantská vzdělanost, Praha 1990.

Duby, G., Umění a společnost ve středověku, Praha/Litomyšl 2002.

Duby, G., Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha 2002.

Dvorník, F., Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem, Praha 2008.

Ehlers, J. a další, Francouzští králové v období středověku, Praha 2003.

Gurevič, A. J., Kategorie středověké kultury, Praha 1978.

Hoensch, J. K., Lucemburkové: pozdně středověká dynastie celoevropského významu (1308-1437), Praha 2003.

Hrochová, V. /Hroch, M., Křižáci ve Svaté zemi, Praha 1996.

Huizinga, J., Podzim středověku, Jinočany 1999.

Kadlec, J., Dějiny katolické církve, 2, Církevní středověk, Olomouc 1993.

Kaufmann, H.. Maurové a Evropa, Praha 1982.

Keller, H., Otoni. Jindřich I. Ptáčník, Ota I., II., III., Jindřich II., Praha 2004.

Košnar, L., Severní Evropa v raném středověku a vikingská expanze, Praha 1993

Krieger, K.-F., Habsburkové ve středověku: od Rudolfa I. (1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493), Praha 2003.

Lambert, M. D., Středověká hereze, Praha 2000.

Lawrence, H., Dějiny středověkého mnišství, Brno 2002.

LeGoff, J., Středověký člověk a jeho svět, Praha 1999.

Müller, Z., Islám, Praha 1997.

Neillands, R., Války růží, Praha 1994.

Oppl, F., Fridrich Barbarossa: císař a rytíř, Praha/Litomyšl 2001.

Rapp, F., Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku, Brno 1996.

Rapp, F., Svatá říše římská národa německého. Od Oty Velikého po Karla V., Praha/Litomyšl, Paseka, 2007.

Rendina, C., Příběhy papežů. Dějiny a tajemství, Praha 2005.

Říčan, R., 12 století církevních dějin, Praha 1990.

Seibt, F., Lesk a bída středověku, Praha 2000.

Spunar, P. a kol., Kultura středověku, Praha 1995.

Todd, M., Germáni, Praha 1999.

Zástěrová, B., Dějiny Byzance, Praha 1992.

c) doplňková odborná literatura

Bergdolt, K., Černá smrt v Evropě. Velký mor a konec středověku, Praha 2002.

Davies, N., Ostrovy: dějiny, Praha 2003.

Dawson, Ch., Rozdělení nebo reforma západního křesťanstva?, Praha 1998.

Dinzelbacher, P., Světice nebo čarodějky? Osudy „jiných“ žen ve středověku a novověku, Praha 2003.

Drška, V., Zikmund Lucemburský, Praha 1996.

Duby, G., Neděle u Bouvines 27. červenec 1214, Praha 1997.

Duby, G., Umění a společnost ve středověku, Praha/Litomyšl 2002.

Duby, G., Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, Praha 2002.

Duby, G., Vznešené paní 12. století I-III, Brno 1997-1999.

Duby, G., Dějiny Francie od počátků po současnost, Praha 2003.

Duby, G., Rytíř, kněz a žena, Praha 2003.

Dvorník, F., Byzantské misie u Slovanů, Praha 1970.

Ennenová, E., Ženy ve středověku, Praha 2001.

Fröhlich, R., Dva tisíce let dějin církve, Praha 1999.

Geremek, B., Slitování a šibenice, Praha 1999.

Grün, A. Svatý Benedikt z Nursie. Učitel duchovního života, Praha 2004.

Havlík, L. E., Slovanské státní útvary raného středověku, Praha 1987.

Heather, P, Gótové, Praha 2002.

Heers, J., Západ ve 14. a 15. století, Praha 1971.

Herrinová, J., Ženy v purpuru. Panovnice středověké Byzance, Praha 2004.

Hrochová, V., Křížové výpravy ve světle soudobých kronik, Praha 1982.

Hrochová, V., Vybrané problémy současné byzantologie, Praha 1978

Hrochová, V. /Tůma, O., Byzantská společnost (skriptum), Praha 1991.

James, E., Frankové, Praha 1997.

Jedin, H., Malé dějiny koncilů, Praha 1990.

Kudrna, J., Materiály k německým dějinám ve středověku I., Praha 1958.

Kudrna, J., Dějiny Itálie 5. -18. století, Brno 1983.

Kudrna, J., Materiály k dějinám středověkého Španělska a anglosaské Anglie, Brno 1989.

Kudrna, J., Materiály k dějinám středověkého Španělska, Brno 1979.

Kudrna, J., Materiály ke středověkým dějinám, Francie, Španělsko a anglosaská Anglie, Praha 1984.

Lášek, J. B., Počátky křesťanství u východních Slovanů, Praha 1997.

LeGoff, J., Intelektuálové ve středověku, Praha 1999.

LeGoff, J., Středověká imaginace, Praha 1998.

LeGoff, J., Svatý František z Assisi, Praha 2004.

LeGoff, J., Zrození očistce, Praha 2003.

Meier, M., Justinián: život a vláda východořímského císaře, Červený Kostelec 2009.

Müller, Z., Svět Arabů, Praha 1989.

Nejedlý, M., Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku, Praha 2003.

Picková, D., Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku. Příspěvek k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století, Praha 2002.

Pipes, R., Rusko za starého režimu, Praha 2004.

Pražák, R. a kol., Dějiny Maďarska, Brno 1993.

Rheinheimer, M., Cudáci, žebráci a vaganti. Lidé na okraji středověké společnosti, Praha 2003.

Runciman, S., Pád Cařihradu, Praha 2003.

Ryś, G., Inkvizice, Praha 2004.

Tauer, F., Svět islámu, jeho dějiny a kultura, Praha 1984.

Thompson, E. A., Hunové, Praha 1999.

Urban, J., Kresčak 26. srpna 1346, Praha/Litomyšl 2000.

Weatherford, J., Čingischán a utváření moderního světa, Praha 2006.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014