Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Dvacáté století – The Twentieth century

Dvacáté století – The Twentieth century

 

Vydavatel | Adresa redakce | Redakční rada | Distribuce | Závazné pokyny pro autory | Obsahy jednotlivých ročníků

Vědecký recenzovaný časopis, který vznikl v roce 2004 jako periodikum Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; je vydáván v českém a nově též v anglickém jazyce.

Odborným posláním časopisu je šířit v České republice i mimo ni nové vědecké poznatky z pera předních českých a zahraničních historiků (případně dalších odborníků), získané na poli moderně koncipovaného bádání o dějinách dvacátého století. Z hlediska obsahového zaměření se jedná o politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny dvacátého století v evropském (světovém) kontextu. Tři čtvrtiny objemu periodika jsou věnovány původním studiím. Zhruba třetina došlých příspěvků je obvykle vrácena k dopracování, k úpravě nebo zcela odmítnuta. Všechny příspěvky jsou posuzovány dvěma nezávislými odborníky; časopis je tedy od svého vzniku recenzovaným odborným periodikem.

Do roku 2008 měl časopis periodicitu jednou ročně; od ledna 2009 má periodicitu dvakrát ročně; liché číslo vychází vždy v českém jazyce, sudé číslo vždy v anglickém jazyce; časopis má řádně přiděleno (ISSN 1803-750X), je evidován Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 18754).

Časopis je vydáván v českém a nově i v anglickém jazyce; od roku 2009 všechny studie obsahují anglický abstrakt.

Vydavatel

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

Adresa redakce

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

Kontaktní osoba

doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. | makovar@atlas.cz | tel.: +420 221 619 207

Odpovědný redaktor

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. | jsoukup2003@yahoo.com | tel.: +420 221 619 207

Redakční rada

Předseda

Martin Kovář (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)

Členové

 • Winfried Becker (Universität Passau, Bundesrepublik Deutschland)
 • Georg Christoph Berger Waldenegg (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Bundesrepublik Deutschland)
 • Gabriele Clemens (Universität Hamburg, Bundesrepublik Deutschland)
 • John R. Davis (Faculty of Arts and Social Sciences, Kingston University, Great Britain)
 • Zdeněk Doskočil (Ústav pro soudobé dějiny, Akademie věd České republiky)
 • Lucia Faltin (The Centre for the Study of Jewish–Christian Relations, University of Cambridge, Great Britain)
 • Mojmír Hampl (Česká národní banka, Česká republika)
 • Hermann J. Hiery (Universität Bayreuth, Bundesrepublik Deutschland)
 • Václav Horčička (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)
 • Ivan Jakubec (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)
 • Andrea Komlosy (Universität Wien, Österreich)
 • Hans-Christof Kraus (Philosophische Fakultät, Universität Passau, Bundesrepublik Deutschland)
 • Robert Kvaček (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)
 • Igor Lukes (Boston University, The United States of America)
 • Dagmar Moravcová (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Česká republika)
 • Daniel Carlos Narváez Torregrosa (Universidad de Burgos, España)
 • Jiří Padevět (Nakladatelství Academia, Akademie věd České republiky)
 • Jan Pelikán (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)
 • Rupert Quaderer (Liechtenstein-Institut, Fürstentum Liechtenstein)
 • Milan Ristović (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija)
 • José Manuel Serrano Álvarez (Universidad de Antioquia, Colombia)
 • Aleš Skřivan (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)
 • Michal Stehlík (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)
 • František Stellner (Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika)
 • Arnold Suppan (Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Österreich)
 • Miroslav Ševčík (Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika)
 • Daniel Šťastný (Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika)
 • Marija Wakounig (Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Österreich)
 • Oliver Walton (Navy Records Society – London, Great Britain)
 • Jan Županič (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)

Distribuce

Distribuci zajišťuje ediční referát Oddělení vědy FF UK v Praze a Ústav světových dějin FF.

Závazné pokyny pro autory

 1. Časopis přijímá studie dvojího typu – velké studie o rozsahu do 40 normostran a menší studie o rozsahu do 20 normostran, a to jak v jazyce českém (pro lichá čísla), tak v jazyce anglickém (pro sudá čísla).
  Studie jsou přijímány výhradně ve Wordu, písmo Times New Roman, velikost písma dvanáct, jednotlivé řádky jsou zarovnány do bloku; u odstavců žádáme používat tabulátor nastavený na 1,25 bodu.
 2. Poznámky jsou řazeny pod čarou; číslovány jsou průběžně (ve Wordu, písmo Times New Roman, velikost písma 12, zvolit na liště Vložit, Odkaz, Poznámka pod čarou a Vložit; někde je na liště tlačítko AB1, které automaticky vytvoří poznámku pod čarou). Poznámky musí být zarovnány do bloku, každá odražena tabulátorem nastaveným na 1,25, stejně jako odstavce v každé studii).
 3. Vzor citací
  1. knihy:
   NEVILLE, P., Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, Praha 2008, s. 41. (v anglické verzi p. 41 nebo pp. 41-54.)
  2. článek ve sborníku:
   NÁLEVKA, V., Stalin, Mao Ce-tung, Gottwald a začátek války v Koreji, in: KOVÁŘ, M. – NÁLEVKA, V. (ed.), „Dvacáté století“. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2006, s. 100.
  3. článek v historickém časopisu či v knize:
   KOVÁŘ, M., Alžbětinská Anglie. Stabilizace nového režimu (1561-1567), in: Historický obzor, ročník 10, 1999, č. 11-12, s. 251.
   nebo
   JACOBSON, J., Strategies of French Foreign Policy after World War I, in: The Journal of Modern History, Vol. 55, 1983, No. 1, s. 79.
  4. článek z internetu:
   ADDISON, P., Why Churchill Lost in 1945, in: http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/election_01.shtml.
  Pokud opakujeme citaci ze stejného článku u poznámek, které na sebe bezprostředně navazují, použijeme:
  • Tamtéž, s. 23 (v anglické verzi Ibid, p. 23).
  V článku neopakujeme celý název knihy nebo článku, pokud jsme z nich již jednou citovali:
  • NEVILLE, P., c. d., s. 34.
  Pokud jsme v článku použili více děl od jednoho autora, citaci zkrátíme:
  • NEVILLE, P., Hitler..., s. 23.
  • NEVILLE, P., The Origins..., s. 570.

Obsahy jednotlivých ročníků

2004 | 2005 | 2006 | 2009

Dvacáté století 2004

Úvodní slovo - Martin Kovář a Vladimír Nálevka

Jan Adamec: Shifting Identities, Changing Loyalties, Cleansing Spaces. The Fate of the Population on the Territory of the Western Ukraine and Western Belorussia during 1939-1941

Václav Horčička: Anšlus? Rakousko-německé vztahy v éře Gustava Stresemanna, 1923-1929

Martin Kovář: „Nepokoje“. Příspěvek k analýze rozhodující fáze boje Irů za nezávislost ve Velké Británii v letech 1916/19-1922

Vladimír Nálevka: Československo-španělské vztahy v letech občanské války 1936-1945

Lukáš Babka: K počátkům sovětského vězeňství (Utváření trestního a vězeňského aparátu v letech 1917-1924)

Zdeněk Beránek: Situace v Alžírsku po vypuknutí ozbrojeného povstání

Jan Frank: Severní Irsko v letech 1963-1973

Radek Hubálek: Cesta k nezávislosti Nigérie

Marie Matúšů: Zvláštní skupina D. Několik pohledů na jednu z kapitol československého vojenského exilového odboje za druhé světové války

Karel Smetana: Možnosti předčasného vyřešení sárské otázky a francouzsko-německá jednání 1929-1930

Markéta Rubešová:Dětství a dospívání v neklidné době (Život mladé izraelské a palestinské generace)

Recenze a zprávy

Dvacáté století 2005

Úvodní slovo - Martin Kovář a Vladimír Nálevka

Václav Horčička: Neúspěšná mise velvyslance Tarnowského. Vztahy Spojených států a Rakouska-Uherska v předvečer vstupu USA do první světové války

Martin Kovář: Britský fašismus mezi dvěma světovými válkami (Příspěvek k analýze některých typů pravicového extremismu na Britských ostrovech v letech 1919-1939)

Vladimír Nálevka: Španělé v poválečném Československu

Jan Pelikán: Diskuse nejvyššího stranického vedení Jugoslávie v květnu 1969 i případných sankcích proti Milovanu Djilasovi

Jaromír Soukup: Počátky okupace Porýní. Britská okupační zóna v Kolíně nad Rýnem a jeho okolí v letech 1918-1919 (Příspěvek ke studiu britsko-německých vztahů po první světové válce a k příčinám politiky appeasementu)

František Stellner – Radek Soběhart: Politické aspekty vývoje výmarské republiky za Velké hospodářské krize (Brüningova éra)

Stanislav Tumis: Ženské mírové hnutí ve Velké Británii na přelomu 19. a 20. století (Příspěvek ke studiu pozdně viktoriánského a edwardiánského appeasementu před první světovou válkou)

Jan Bárta: Mnohostranná přípravná jednání v Dipoli – prolog ke Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

Tomáš Ehler: Spojené státy americké a sjednocení Německa

Petr Janoušek: Od Chruščovových ultimát k Ženevě. Adenauerova zahraniční politika v počáteční fázi druhé berlínské krize v letech 1958-1959

Tomáš Perman: Příspěvek k historiografické diskusi o politice appeasementu v anglicky psané odborné literatuře

Recenze a zprávy

Dvacáté století 2006

Úvodní slovo - Martin Kovář a Vladimír Nálevka

Václav Horčička: Na křižovatce. Spojené státy a Rakousko-Uhersko na přelomu let 1916-1917

Ondřej Houska: Od Locarna do Tirany. Československo-italské vztahy od října 1925 do listopadu 1926

Vladimír Nálevka: Stalin, Mao Ce-tung, Gottwald a začátek války v Koreji

Lukáš Novotný: Konzervativní vláda Stanleyho Baldwina a její odmítnutí Ženevského protokolu. Příspěvek k pokusům o vytvoření kolektivní bezpečnosti ve dvacátých letech 20. století

Jan Pelikán: Příspěvek k účasti českých dobrovolníků v srbsko-turecké válce v roce 1876

Aleš Skřivan ml.: K vývoji a významu zahraničního obchodu ČLR v letech 1949-1978

František Stellner: Vilém II. a zánik monarchie v roce 1918

Martin Kovář – Jaromír Soukup – Stanislav Tumis: Vznik a vývoj britského sociálního státu ve 40.-60. letech 20. století. Příspěvek k politickým, sociálním a hospodářským dějinám Velké Británie po roce 1945

Aleš Bříza: „Athény na Sprévě jsou mrtvé, Chicago na Sprévě se rodí!“ Příspěvek k fenoménu „zlatých dvacátých let“ Výmarské republiky

Pavol Jakubec: Pomníchovská fáza československo-poľského sporu o Javorinu (jeseň 1938-jeseň 1939)

Recenze a zprávy

Dvacáté století – The Twentieth Century 2009

Číslo I/2009

Jaroslav Fiala: Od studené k imaginární válce. K angloamerické historiografii vzniku studené války v kontextu mezinárodních vztahů

Radek Soběhart: Pojem „politična“ v teorii Carla Schmitta. Příspěvek k dějinám idejí Výmarské republiky

Ondřej Žíla: Demografická situace v Bosně a Hercegovině v devadesátých letech 20. století. Nucené migrace jako klíčový faktor proměn etno-demografického stavu Bosny a Hercegoviny

Václav Horčička: Vstup Rakousko-Uherska do první světové války a jeho důsledky v hospodářské a sociální oblasti ve vztazích se Spojenými státy americkými

Petr Beránek: Indičtí radikální nacionalisté a hitlerovské Německo. Příspěvek k dějinám britského impéria mezi dvěma světovými válkami

Martina Soukupová: Rothermerova akce z roku 1927. Pokus o revizi trianonského míru

Aleš Bříza: Cesta z chaosu. K některým aspektům proměny německé císařské armády v republikový Reichswehr

Dušan Radovanovič: Intelektuální invaze na kontinent. Evropské vysílání BBC za druhé světové války

Ondřej Felcman: Československé Národní shromáždění v roce 1968

Daniel Povolný: První pokus Sovětů o vstup do Československa v květnu 1968

Jan Státník: Nová odborová politika jako autentický pokus o socialistickou reformu

Martina Miklová: Hnutí vysokoškolského studentstva v Brně v letech 1968-1969

Recenze a zprávy

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014