Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Publikační činnost PhDr. Ondřej Houska, Ph.D.

 

Publikační činnost 

PhDr. Ondřej Houska, Ph.D.

 

Monografie:

Praha proti Římu. Československo-italské vztahy v letech 1922-1929, Praha, FF UK 2011, 212 s.

 

Studie:

Malá dohoda a Balkán v roce 1925, Slovanský přehled LXXXIX, 2003, č. 4, s. 475-494.

Úsilí o středoevropské a balkánsko Locarno (říjen 1925-březen 1926), Slovanský přehled XC, 2004, č. 2, s. 199-219.

Edvard Beneš a plán zavedení preferenčních cel mezi Čes­ko­slo­ven­skem a Rakouskem v roce 1925, in: Moderní dějiny. Sbor­ník k dě­jinám 19. a 20. století 12, 2004, s. 125-152.

Československo, Itálie a projekty k upevnění nezávislosti Rakous­ka v roce 1925, Český ča­sopis historický, 104, 2006, č. 2, s. 304-332.

Od Locarna do Tirany. Československo-italské vztahy od října 1925 do listopadu 1926, in: „Dvacáté století“. Ročenka Semi­ná­ře nej­novějších dějin Ústavu světových dě­jin Filozofické fa­kul­ty Univerzity Karlovy v Praze, edd. Martin Kovář – Vladimír Ná­levka, Praha 2006, s. 39-98.

Edvard Beneš a Benito Mussolini, in: Mnichov 1938. Sedmdesát let poté, edd. Jindřich Dejmek – Marek Loužek, Praha, Centrum pro ekonomiku a politiku 2008, s. 197-209.

Beneš, ten „nevypočitatelný slovanský zednář“: Postoj Itálie k politice Edvarda Beneše ve střední Evropě a Podunají v letech 1927-1928, Acta Oeconomica Pragensia 17, 2009, č. 2, s. 66-82.

Československo-italská politická smlouva z roku 1924, Český ča­sopis his­to­ric­ký, 107, 2009, č. 1, s. 95-118.

Uspořádání odsouzené k zániku? Mýty a skutečnosti o kolapsu versailleského mírového systému, in: Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností, edd. Miroslav Bárta – Martin Kovář, Praha, Academia 2011, s. 485-505.

Itálie a nové uspořádání ve střední a jihovýchodní Evropě ve dvacátých letech, in: Zrod nové Evropy. Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému, ed. Jindřich Dejmek, Praha, Historický ústav 2011, s. 305-320.

 

Vědecko populární články:

Rakušan v Praze. Pražská mise Ferdinanda Marka v letech 1918-1938, Dějiny a současnost XXVII, 2005, č. 2, s. 18-21.

Stát je vším, já jsem stát. Před šedesáti lety zabitím Benita Mussoliniho skončila v Itálii fašistická éra, Mladá Fronta Dnes, 23. dubna 2005, příloha Kavárna, s. E-I – E-II.

Diktátorův konec. Posmrtný osud Benita Musso­li­ni­ho, Dějiny a současnost XXVII, 2005, č. 8, s. 14-17.

Československé peníze pro Mussoliniho vraha. Neúspěšný atentátník Tito Zaniboni, Dějiny a současnost XXIX, 2007, č. 7, s. 21-23.

 Neznámý atentát, Mladá Fronta Dnes, 30. října 2007, s. 10 (re­dakční materiál zpracovaný na základě interview s O. H.).

 

Recenze:

Richard S. GRAYSON, Austin Chamberlain and the Commitment to Europe. British Foreign Policy, 1924-1929, London, Frank Cass 1997, Slovanský přehled LXXXIX, 2003, č. 2, s. 277-281.

Jindřich DEJMEK, Nenaplněné naděje. Politické a diplomatické vzta­hy Československa a Vel­ké Británie od zrodu První re­pub­li­ky po konferenci v Mnichově (1918-1938), Praha, Ka­ro­li­num 2003, Österreichische Osthefte 46, 2004, č. 1/2, s. 289-291.

Jindřich DEJMEK, Nenaplněné naděje. Politické a diplomatické vzta­hy Československa a Vel­ké Británie od zrodu První re­pub­li­ky po konferenci v Mnichově (1918-1938), Praha, Ka­ro­li­num 2003, Slovanský přehled XC, 2004, č. 2, s. 313-317.

François GRUMEL-JACQUIGNON, La Yougoslavie dans la stratégie fran­çaise de l’Entre-deux-Guerres (1918-1935). Aux origines du mythe serbe en France, Bern, Peter Lang 1999, in: „Dvacáté sto­letí“. Ročenka Semináře nej­novějších dějin Ústavu světových dě­jin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, edd. Martin Kovář – Vladimír Nálevka, Praha 2004, s. 381-388.

Richard J. B. BOSWORTH, Mussolini, London, Arnold 2002, Český ča­sopis historický 103, 2005, č. 2, s. 418-421.

Robert MALLETT, Mussolini and the Origins of the Second World War, 1933-1940, London, Palgrave Macmillan 2003, Soudobé dě­ji­ny XII, 2005, č. 1, s. 183-186.

Rosaria QUARTARARO, L´Anschluss come problema interna­ziona­le. La responsabilità anglo-francesi, Roma, Jouvence 2005, Slo­vanský přehled XCI, 2005, č. 4, s. 540-541.

Davide RODOGNO, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell´Italia fascista in Europa (1940-1943), Torino, Bollati Boringhieri 2003, in: „Dvacáté sto­letí“. Ročenka Semináře nej­novějších dějin Ústavu světových dě­jin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, edd. Martin Kovář – Vladimír Nálevka, Praha 2005, s. 375-376.

Pavel HELAN, Duce a kacíř. Literární mládí Benita Mussoliniho a jeho kniha „Jan Hus, muž pravdy“, Praha, L. Marek 2006, Dějiny a současnost 29, 2007, č. 3, s. 47.

Stefano SANTORO, L´Italia e l´Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918-1943, Milano, FrancoAngeli 2005, Slovanský přehled XCIII, 2007, č. 3, s. 396-398.

Reynolds M. SALERNO, Vital Crossroads. Mediterranean Origins of the Second World War. Ithaca-London, Cornell University Press 2002, Slovanský přehled XCIV, 2008, č. 1, s. 124-126.

Jindřich DEJMEK, Edvard Beneš. Politická biografie českého de­mo­­krata. Část první: Revolucionář a diplomat (1884-1935), Pra­ha, Karolinum 2006, Historický časopis 56, 2008, č. 3, s. 541-544.

Giorgio ROCHAT: Le guerre italiane 1935-1943. Dall´impero d´Etio­pia alla disfatta, Torino, Giulio Einaudi 2005, Historie a vojenství LVII, 2008, č. 4, s. 142-144.

Andrzej ESSEN, Polityka Czechosłowacji w Europie Środkowej w latach 1918-1932, Kraków, Wydawnictwo naukowe Akademii peda­go­gicznej 2006, Český ča­sopis historický 107, 2009, č. 1, s. 175-178.

 

Zprávy:

Anita J. PRAŻMOWSKA, Eastern Europe and the Origins of the Se­cond World War, Lon­don, Mac­millan Press 2000, Český časopis his­torický 101, 2003, č. 4, s. 977-978.

Eberhard KOLB, Gustav Stresemann, München, Verlag C. H. Beck 2003, Český časopis his­to­rický 102, 2004, č. 1, s. 188-189.

Mythos München. Le Mythe de Munich. The Myth of Munich, Hrsg. von Fritz Taubert, Mün­chen, R. Oldenbourg Verlag 2002 (Ver­öffen­tlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 98), Slo­­van­ský přehled XC, 2004, č. 1, s. 175-176.

Adrian LYTTELTON (ed.), Liberal and Fascist Italy 1900-1945, Ox­­­ford-New York, Oxford University Press 2002, Český časopis his­torický 103, 2005, č. 1, s. 208-209.

Glenda SLUGA, The Problem of Trieste and the Italo-Yugoslav Bor­der. Difference, Identity, and Sovereignty in Twentieth-Cen­tury Europe, New York, State University of New York Press 2001, Slovanský přehled XCI, 2005, č. 1, s. 116.

Přednáška Dr. Boruta Klabjana na FF UK, Slovanský přehled XCI, 2005, č. 3, s. 403-404.

Didier MUSIEDLAK, Mussolini, Paris, Presses de Sciences Po 2005, Slovanský přehled XCII, 2006, č. 3, s. 410.

Richard J. B. BOSWORTH, Mussolini´s Italy. Life under the Dictatorship 1914-1945, London, Penguin Books 2005, Český ča­so­pis historický 104, 2006, č. 3, s. 673-674.

MacGregor KNOX, To the Threshold of Power, 1922/33. Origins and Dynamics of the Fascist and National Socialist Dicta­tor­ships, Volume 1, Cambridge, Cambridge University Press 2007, Český ča­sopis historický 107, 2009, č. 1, s. 211-212.

Luciano MONZALI, Il sogno dell´egemonia. L´Italia, la questione jugoslava e l´Europa centrale (1918-1941), Firenze, Le Lettere 2010, Slovanský přehled XCVII, 2011, č. 3-4, s. 374.

 

Účast na konferencích:

Konference Zrod nové Evropy. Versailles, St. Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému, pořádal HIÚ AV ve spolupráci s HÚ SAV, Slovenským institutem v Praze a Slovensko-českou společností, Praha, 8.-9. 6. 2010. Příspěvek Fašistická Itálie a její politika ve střední Evropě (20 minut).

 

Přednášky:

Praha proti Římu. Československo-italské vztahy 1918-1938/39. Specializační přednáška na FF UK, zimní semestr 2006/2007.

Vztah Československa k fašistické Itálii. Přednáška pro Společnost Edvarda Beneše, 22. 11. 2007.

 

Překlady:

 Rozhovor s Philipem Morganem o Benitu Mussolinim a italském fašismu (autor a překladatel rozhovoru), Dějiny a současnost XXVII, 2005, č. 8, s. 15-17.

 

Odborná vystoupení v médiích, publicistika:

 BBC, Radio France Internationale, RAI (Italský rozhlas), Nizozemský rozhlas, Irish Times, EUParlTV, Slovenská televize, Slovenský rozhlas, Český rozhlas, Česká televize, TV Nova, Mladá Fronta Dnes, Lidové Noviny, Hospodářské noviny, deník E15, CEVRO revue.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014