Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Examina rigorosa

Obecná ustanovení

Rigorózní řízení v oborech realizovaných na FF UK v Praze  se řídí pokyny obsaženými v Rigorózní řád Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ze dne 10. října 2009 a Sdělením děkana k ukládání a uznávání rigorózních prací.

Přihláška k rigoróznímu řízení

Student se přihlašuje k rigoróznímu řízení na studijním oddělení FF UK.

Státní rigorózní zkouška (SRZK)

Uchazeč přijatý k rigoróznímu řízení doručí přihlášku k SRZK spolu s rigorózní prací a její elektronickou podobou na sekretariát ÚSD dle rigorózního řádu FF UK v Praze, tj. do 31. srpna pro listopadový termín a do 31. ledna pro dubnový termín konání SRZK. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce a uplynutí lhůty k přihlášení k SRZK e-mailem zašle ÚSD uchazeči vyrozumění o termínu konání státní rigorózní zkoušky.

Termíny SRZK je zveřejněn 30 dnů před konáním na úřední desce ÚSD a na webových stránkách ÚSD. Uchazeč bude o datu konání zkoušky informován e-mailem.

SRZK se skládá jednak z obhajoby rigorózní práce, jednak z ústní zkoušky. (Obsah ústní zkoušky je vymezen níže.) Výsledek zkoušky je klasifikován stupněm prospěl/prospěla nebo neprospěl/neprospěla. V případě, že uchazeč při zkoušce neprospěl nebo neobhájil rigorózní práci, stanoví zkušební komise, jakým způsobem mají být nedostatky napraveny. Zkoušku lze opakovat pouze jednou, nejdříve po uplynutí šesti měsíců od prvé zkoušky.

Rigorózní práce

Rigorózní práce se předkládá v jazyce akreditace, v jiném jazyce pouze se souhlasem vedoucího základní součásti a předsedy komise pro rigorózní řízení. Odevzdává se ve dvou tištěných exemplářích vázaných v tvrdých deskách a v elektronické podobě. Musí mít příslušné formální náležitosti: obsah, soupis použité literatury, resumé v češtině a v angličtině a, pokud to povaha tématu vyžaduje, přílohy.

Titulní list práce musí obsahovat následující údaje:

  1. název vysoké školy, fakulty a základní součásti, kde je práce předkládána k obhajobě,
  2. označení: rigorózní práce,
  3. jméno autora práce,
  4. název práce,
  5. jméno případného školitele či konzultanta práce,
  6. rok předložení práce.

Na samostatném listě za titulním listem musí být následující prohlášení autora o původnosti práce: „Prohlašuji, že jsem rigorózní práci vypracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité prameny a literaturu.“

Vedoucí základní součásti jmenuje dva oponenty rigorózní práce, kteří vypracují posudky předložené rigorózní práce.

Předměty ústní rigorózní zkoušky

Předměty SRZK jsou předměty, jejichž obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní závěrečné zkoušky v souladu s akreditovanými studijními programy.

 

Aktuální rozpis na SRZK - listopad

Aktuální rozpis na SRZK - duben

 

Další důležité informace naleznete na stránkách rigorózního řízení

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

News

Ve dnech 17.10.- 27.10. ze zdravotních důvodů odpadají konzultace a veškerá výuka dr. Valkouna.

17. October 2017

Od pondělí 23. října do pátku 3. listopadu se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Soukupa.

V následujích třech týdnech (25. října, 1. listopadu a 8. listopadu) se z důvodu služební cesty do zahraničí ruší veškerá výuka i...

02. October 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. September 2014