Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Feed aggregator

Podpora bohemistiky v Íránu a rozvoj íránských studií na FF UK

Fakulta - 27. October 2017 - 15:49
Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK uzavřel v roce 2016 Memorandum o porozumění s íránským Ministerstvem vědy a rozvoje, a tak byl položen základ pro česko-íránskou spolupráci v oblasti vědy a vzdělávání. V říjnu 2017 se v návaznosti na toto memorandum a v rámci projektu Internacionalizace 2017 uskutečnila pracovní cesta doc. PhDr. Ivany Bozděchové, CSc., z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a PhDr. Zuzany Kříhové, Ph.D., do Íránu s cílem projednat možnosti užší spolupráce mezi FF UK a několika íránskými univerzitami, a to především v oblasti íránistiky, lingvistiky, komparatistiky, bohemistiky a výuky češtiny jako cizího jazyka. Je potřeba navazovat na dlouhou tradici české íránistiky (významní íránisté a překladatelé jako Jan Rypka, Věra Kubíčková nebo Jiří Osvald jsou známi i v Íránu). Zároveň je třeba reagovat na situaci, kdy navzdory zájmu o českou kulturu a literaturu ze strany íránských studenů, badatelů i běžných čtenářů chybí v Íránu instituce, která by zaštiťovala rozvoj badatelské činnosti na poli bohemistiky, kdy chybí kvalifikovaní překladatelé a znalci české literatury, stejně jako tlumočníci pro praxi. Využít a rozvinout lze dále skutečnost, že íránští lingvisté jsou mj. dobře obeznámeni s výzkumem českých lingvistů, především Pražské lingvistické školy. Zástupkyně FF UK jednaly s představiteli univerzity v Ahvázu (Univerzita Šahída Čamrána), Šírázu (Šírázská univerzita) a Teheránu (Univerzita Šahída Beheštího); obě strany se domluvily na přípravě konkrétních projektů a návrhů smluv o mezifakultní či meziuniverzitní spolupráci zahrnující výuku češtiny a perštiny, české a perské literatury a kultury, možnosti výměnných pobytů pedagogů a studentů apod. Významnou podporu těmto aktivitám vyjádřili dále představitelé Ministerstva vědy a rozvoje Íránu a Velvyslanectví ČR v Teheránu. Spolupráce v oblasti literární tvorby (umělecký překlad, publikace) byla prodiskutována v literárním institutu Bedil Dehlavi foundation, Institutu šíření perského jazyka, kulturním institutu Šahr-e ketáb (Book City, největší nakladatelství a distributor perské a cizojazyčné překladové literatury) v Teheránu. Program návštěvy tak naznačil akademické i praktické cíle možné budoucí spolupráce. doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. ÚČJTK FF UK

Lectures by Os Guinness and John C. Lennox

Fakulta - 27. October 2017 - 13:19
John C. Lennox's lecture "Time for Science: What can we really know?" will be held on 2 November at 7 p.m. at the Faculty of Law; Os Guinness's lecture "Time for Truth: Who can we really trust?" will be held on 6 November at 7 p.m. at the Faculty of Arts (Main Building).

Czech Institute of Egyptology Discovers Ramses II’s Temple Near Cairo

Fakulta - 27. October 2017 - 13:13
Archaeological exploration in 2012 and 2017 brought to light evidence for a hitherto entirely unknown temple complex. It was discovered at the eastern edge of the Czech concession at Abusir, in an area that forms a natural transition between a terrace of the Nile and the floodplain. The complex of 32 × 51 m in ground plan was entered through a large mud brick pylon. Behind it was a large forecourt from where one could proceed directly into the stone court, but also into two identical and considerably long storage buildings that enclosed the right and left side of the complex.  Given the archaeological evidence, it can be assumed that stone column lined the side walls of the court which was enclosed by mud brick walls that were, however, at least at some places, painted blue. From the rear end of the court, a ramp or perhaps a staircase gave access to an elevated stone sanctuary whose back part was divided into three parallel rooms. The remains of this building, which constitutes the very core of the complex, were covered by huge deposits of sand and chips of stone of which many bore fragments of polychrome reliefs. These finds constitute a priceless source not only for the reconstruction of the decoration programme of the sanctuary, but also of the function and dating of the entire complex. Based both on textual and iconographic evidence, the structure is to be dated to the New Kingdom, to the reign of Ramesses II (ca. 1279-1213 BC). His name and royal titulary are attested among the excavated relief fragments. So far, relief fragments connected to cult of solar deities (such as Ra, Amun, and Nekhbet) and royal authority (the king and the god Horus) have been recognized. A construction of this type corresponds to the building programme of the above-mentioned king in the Memphite region, however, this is the only archaeologically attested temple of the king in the necropoleis of Abusir and Saqqara. The temple itself fits well both the state ideology of Ramesses II and the local traditions, stressing the cult of the sun. It is the presence of the temple in the Abusir-Saqqara region that can shed more light on their importance for religion and ideology during the New Kingdom. According to the director of the Czech mission, Prof. Miroslav Bárta, the discovery of this temple of Ramesse II. provides a unique evidence on building and religious activities of the king in the Memphite area. At the same time, it shows the permanent status of the cult of sun god Ra who was venerated in Abusir from the Fifth dynasty onwards and whose cult gained again on importance during the discussed period. The discovery has received extensive coverage in international media: Smithsonian: “Remains of Temple to Ramses II Discovered Near Cairo” Foxnews: Deset Discovery: Lost Temple of Ramses II Uncovered by Archaeologists CBS News: Egypt Says Ramses II Temple Unearthed Near Cairo Archaeology.org: Ramses II Temple Uncovered in Abusir Necropolis DailyMail: Lost Temple of Ramses II is Discovered in Giza The Washington Post: Egypt Says Ramses II Temple Unearthed Southwest of Cairo

Interní výběrové řízení ze dne 27. 10. 2017 na místo ředitele/ky Jazykového centra

Fakulta - 27. October 2017 - 13:00
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 27. 10. 2017 interní výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Jazykového centra dle čl. 4 a n. opatření děkana č. 14/2017, Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích základních součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 27. 11. 2017. Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě. Náležitosti přihlášky: aktuální profesní životopis bibliografie odborných prací koncepce rozvoje dotčené základní součásti fakulty v případě uchazeče, který je dosavadním vedoucím dotčené základní součásti fakulty, také zpráva o plnění jeho koncepce ve stávajícím funkčním období Koncepce musí být vypracována na dobu tříletého funkčního období a s výhledem na po něm následující další dva roky. Může mít rozsah nejvýše deset normostran. Součástí koncepce musejí být tyto oblasti: personální rozvoj, rozvoj pedagogické činnosti, rozvoj vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti, výhled dalších možných oblastí rozvoje. Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zveřejněním všech jejích součástí.  

Professor Tomáš Halík at the University of Notre Dame

Fakulta - 27. October 2017 - 12:45
In October, Professor Tomáš Halík held two symposia at the University of Notre Dame (Indiana, USA) as part of his project “The Theological Hermeneutics of Contemorary Society”. These symposia (“Where to Find the Signs of the Times?” and “How to Interpret the Signs of the Times?”) have brought together scholars from numerous disciplines, including history, philosophy, sociology, and theology, to discern the signs of the times by addressing the questions of where to find them, how to interpret them, and how best to respond to them.

On-line stream: Setkání s kandidáty na funkci děkana pro volební období 2018–2022

Fakulta - 26. October 2017 - 13:30
Přenos předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání Akademického senátu FF UK, které proběhne 26. října 2017 od 18:00 ve Velké aule FF UK, bude možné sledovat také on-line.

Co způsobilo masivní šíření praslovanštiny? Odpovědi hledal mezinárodní seminář Jazykový kontakt a časní Slované

Fakulta - 26. October 2017 - 9:42
Seminář, který proběhl 19.–22. října, byl zaměřen na jednu z nejkontroverznějších otázek současných středověkých studií, což je mimořádně rychlá expanze slovanského jazyka (jazyků) napříč velkou částí Evropy v raném středověku. Velmi rychlé rozšíření praslovanštiny na sklonku antiky a v raném středověku je jedním z živě diskutovaných témat současné medievistiky a slavistiky. Tradiční modely vysvětlují šíření slovanského jazyka migrací v 6.–7. století, kterou zároveň spojují s určitou materiální kulturou a časnými zmínkami o etnických Slovanech. Alternativní scénáře připisují tu samou hmotnou kulturu a písemné zprávy jazykově i geneticky velmi heterogenním komunitám, mezi nimiž se praslovanština rozšířila jako obecný dorozumívací jazyk teprve ve vrcholném období avarského kaganátu. V krajním pojetí by tedy časní Slované nehovořili slovansky, neexistovala žádná slovanská pravlast a slovanští mluvčí by neměli společné kořeny. Otázkou počátku časných Slovanů a praslovanštiny se zabýval seminář uspořádaný na Filozofické fakultě UK ve dnech 19.–22. října 2017. Mezi účastníky byli zastoupeni zahraniční lingvisté, onomastici, historici, religionisté a archeologové působící na univerzitách ve Spojených státech, Velké Británii, Německu, Finsku a Rumunsku. Právě mírou mezioborového propojení a intenzitou diskuze se seminář zařadil mezi výjimečné události, stírající zároveň bariéru mezi lingvisty, archeology a kulturními historiky. Hlavní přednesené referáty i s následnou diskuzí a komentáři budou monograficky publikovány příští rok. Na seminář navážou další aktivity, včetně úsilí o širší a evropsky koncipovaný výzkumný projekt. Organizátor: FF UK, Humanities Research Centers výzkumná skupina Identity v pohybu: jazyk, hmotná kultura, náboženství a etnicita v raném středověku Poster Abstrakty

Pomozme knihovně: Den pro Mosul

Fakulta - 24. October 2017 - 9:08
Den pro Mosul je hlavní doprovodná akce sbírky na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku zpustošené okupací a bojem s tzv. Islámským státem. Akce, která proběhne 2. listopadu v Kampusu Hybernská, nabídne přednášky, výstavu, panelovou diskusi, videoprojekce a koncert skupiny Fanfán Tulipán.

Proběhlo symposium u příležitosti výročí navázání diplomatických vztahů mezi Československem a Mexikem

Fakulta - 24. October 2017 - 8:32
V pátek 20. října pořádalo Středisko ibero-amerických studií FF UK ve spolupráci se zastupitelským úřadem Mexika v České republice symposium No sólo 95 años de relaciones diplomáticas. Cinco siglos de los contactos checo-mexicanos culturales, económicos y políticos. Zahájila ho S. E. Rosalba Leonora Rueda, velvyslankyně Mexika v České republice, která nemluvila jen o historii diplomatických vztahů a stávajícím stavu česko-mexických kontaktů v ekonomické oblasti, kde je Mexiko největším obchodním partnerem v Latinské Americe, ale také o akademické výměně studentů i pedagogů jako o garanci úspěšného rozvoje vztahů i v budoucnu. Poté vystoupilo před auditorem deset odborníků na různé oblasti česko-mexických kontaktů, vesměs pracovníků či absolventů různých pracovišť Filozofické fakulty UK. Hovořili o některých důležitých momentech česko-mexických kontaktů v oblasti politické či ekonomické, např. působení Vlastimila Kybala během jeho diplomatické mise v Mexiku, či o vazbách kulturních, ať už šlo o překlady mexických autorů do češtiny, nebo návštěvy významných mexických malířů v Praze. Mezi hosty symposia patřili velvyslanci Peru a Chile v České republice a náměstek MŠMT JUDr. Ivo Krýsa. Díky laskavosti mexického zastupitelského úřadu měli účastníci symposia příležitost ochutnat některé lahůdky mexické kuchyně. foto: archiv FF UK

Univerzita Karlova zve zájemce o studium na Informační den UK

Fakulta - 24. October 2017 - 8:20
UK: V sobotu 11. listopadu se budou jednotlivé fakulty prezentovat v posluchárnách a na informačních stáncích. Dotazy k průběhu studia zodpoví současní studenti ve Studentské kavárně.

Večer otevřené vědy

Fakulta - 23. October 2017 - 14:54
Studentské spolky LIBRAIN, Praxis a Knihovna ÚFaR FF UK zvou na diskusní večer o otevřené vědě a otevřeném přístupu k publikačním výsledkům, který se uskuteční ve čtvrtek 26. 10. 2017 v malém přednáškovém sále v Kampusu Hybernská (Hybernská 4).

Večer otevřené vědy

Fakulta - 23. October 2017 - 14:53
Cílem diskusního večera na téma otevřené vědy a otevřeného přístupu k publikačním výsledkům je sdílení zkušeností a postojů akademiků zapojených do různých fází publikačního procesu. V diskusi se setká perspektiva autorů (přírodních a humanitních vědců), univerzitních knihovníků a vydavatelů. Rádi bychom konfrontovali znalosti a zkušenosti diskutujících, rozmýšleli, jak usnadnit cestu k otevřené vědě, která je lemována na první pohled nesrozumitelnými milníky (APC, Green/Golden Way, DSpace, ORCID, DOAJ …), a reflektovali snahy a směřování univerzity v těchto souvislostech. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 26. října v malém přednáškovém sále Kampusu Hybernská (Hybernská 4) v čase 19:00–23:00. 19:00 | přednáška Terezy Simandlové Jak je důležité míti open access 19:30 | diskusní večer na téma Otevřená věda diskutující: Tereza Simandlová, Radek Ocelák, Jan Nekolný, Vojtěch Dostál a Roman Šolc 21:00 promítání filmu Zázračné dítě internetu „Aaron Swartz už od dětství miloval počítače. Z geniálního programátora se postupně stal aktivista, který si začal uvědomovat, že technologie jsou dobrý sluha, ale snadno zneužitelný pán. Internet považoval za demokratické médium a bojoval proti snaze úřadů a veřejných institucí redukovat prostřednictvím technologií občanské svobody a přístup k informacím. V roce 2011 čelil trestnímu stíhání za stahování článků akademického časopisu JSTOR. Kauza se před soud ale nikdy nedostala. Aaron si v šestadvaceti letech vzal život. Snímek o životě zázračného dítěte internetu otevírá otázku internetové bezpečnosti a vztahu technologií a občanských práv v současném světě.“ anotace filmu z portálu csfd.cz Večer organizují studentské spolky Librain – Spolek studentů ÚISK a Praxis ve spolupráci s Knihovna ÚFaR FF UK. událost na Facebooku

Setkání s kandidáty na funkci děkana pro volební období 2018–2022

Fakulta - 22. October 2017 - 21:28
Předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání Akademického senátu FF UK se uskuteční 26. října 2017 od 18:00.

Pomozme knihovně: Den pro Mosul

Fakulta - 22. October 2017 - 10:06
Den pro Mosul je hlavní doprovodná akce sbírky na obnovu Ústřední knihovny Mosulské univerzity v Iráku zpustošené okupací a bojem s tzv. Islámským státem. Akce, která proběhne 2. listopadu v Kampusu Hybernská, nabídne přednášky, výstavu, panelovou diskusi, videoprojekce a koncert skupiny Fanfán Tulipán.

Záznam debaty s kandidáty na děkana FF UK pořádané Studentskou radou FF UK

Fakulta - 21. October 2017 - 15:34
Poslechněte si audio záznam debaty s kandidáty na děkana FF UK, kterou pořádala Studentská rada FF UK 18. 10. 2017.  

Opatření děkana č. 17/2017 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků Filozofické fakulty za rok 2017

Fakulta - 20. October 2017 - 12:33
Opatření děkana č. 17/2017 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků Filozofické fakulty za rok 2017

Zemřel významný psycholog prof. Jaromír Janoušek

Fakulta - 17. October 2017 - 15:08
V úterý 10. října 2017, ve věku 86 let, zemřel prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy. Katedra psychologie FF UK a česká psychologická obec ztratily vynikajícího odborníka, významnou osobnost v oboru sociální psychologie s domácím i mezinárodním respektem, laskavého a moudrého člověka, který dovedl pomoci a podpořit nejen ve věcech odborných. Jaromír Janoušek se narodil 19. března 1931 v Polici nad Metují. Matka byla učitelka, otec soudce. Rané dětství prožil v Chotěboři, kam se celý život rád vracel, i když od roku 1937 žil s rodiči v Hradci Králové. V roce 1950 tam zakončil maturitou studium na reálném gymnáziu. V letech 1950–54 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy filozofii a psychologii. Studium zakončil obhajobou diplomové práce „Gnozeologický význam Pavlovova učení o analyticko-syntetické činnosti mozku“. V roce 1957 dokončil vědeckou aspiranturu na filozofické fakultě Lomonosovovy univerzity v Moskvě disertační prací „Biologické předpoklady subjektivního odrazu objektivního světa“, kde měl možnost setkávat se s S. L. Rubinštejnem, školitelem mu byl světově proslulý neurofyziolog A. L. Lurija, který patřil k nejbližším spolupracovníkům neméně celosvětově postupně doceňovaného L. S. Vygotského. Moskevský pobyt umožnil Jaromíru Janouškovi seznámit se také s koncepcí činnosti a vývoje psychiky A. N. Leonťjeva. V tehdejším Československu se spolu s A. Jurovským, působícím na Slovensku, zasloužil o prosazení sociální psychologie jako disciplíny nezbytné pro vysvětlení fungování lidské psychiky. V roce 1961 na prvním kongresu Československých psychologů vystoupil J. Janoušek s referátem, ve kterém poukázal na metodologickou nezbytnost zavést do psychologického výzkumu otázky zkoumání sociální determinace psychiky. Výsledkem bylo nejen zřízení oddělení sociální psychologie na půdě ČSAV, ale také zavedení předmětu sociální psychologie na vysokých školách, kde se vyučovala psychologie. Jeho pracovní aktivity byly spojeny s Katedrou filozofie FF UK, dále s Pedagogickým ústavem J. A. Komenského ČSAV, později se spolupodílel na založení Psychologického ústavu ČSAV, kde vedl oddělení sociální psychologie a úzce spolupracoval s Katedrou psychologie FF UK. V letech 1981–1990 byl vedoucím tohoto pracoviště. Podařilo se mu spojit roztříštěné a odborně úzce zaměřené členy do jednoho funkčního celku. Vždy dbal o to, aby katedra vedle pedagogické činnosti byla zapojena do řešení vědecko-výzkumných úkolů. Na všech pracovištích, která J. Janoušek vedl, dokázal kolem sebe vytvořit tým, který řešil zásadní otázky psychologie (např. socializace, sociální motivace, společná činnost, skupinové řešení problémů). V roce 1983 se stal profesorem, v roce 1986 doktorem psychologických věd (DrSc). V roce 1990 pak prof. Jaromír Janoušek odjel na roční studijní pobyt do USA, kde se ve Stanfordu stal členem výzkumného týmu Centra pro pokročilá studia v sociálních a behaviorálních vědách. Navázal zde na dřívější spolupráci s významnými sociálními psychology, jako byl H. Kelley, R. Zajonc, D. Campbell, M. Deutsch aj. Po návratu působil v obnoveném Psychologickém ústavu FF UK až do jeho sloučení s katedrou psychologie a jeho odborné zaměření se posunulo na uplatnění sociální psychologie v ekonomické praxi. Mezinárodního uznání dosáhl za úsilí o propojení severoamerické, západoevropské a východoevropské sociální psychologie. V říjnu 1968 za mimořádně dramatických okolností, důkladně zdokumentovaných v zahraniční literatuře, dokázal zorganizovat v Praze konferenci zástupců těchto částí světa. Setkání významně přispělo k rozšíření Evropské asociace experimentální sociální psychologie, ale bylo také mocným stimulem pro rozvoj sociální psychologie v Československu. V té době byl členem několika mezinárodních výborů pro sociální psychologii a stal se představitelem Evropské asociace experimentální sociální psychologie pro střední a východní Evropu. Roli prostředníka mezi východní a západní sociální psychologií plnil následující dlouhá léta. Odborně u Jaromíra Janouška nejprve dominovala obecná psychologie poznávacích procesů. Později se stala těžištěm jeho práce sociální psychologie, ale stejně tak se věnoval nejobecnějším otázkám lidské psychiky a vědomí, kde vyzvedává jejich významovou povahu. Jeho celoživotním výzkumným tématem byla komunikace. V roce 1968 publikoval práci Sociální komunikace, jež je dosud chápána za přelomovou ve výkladu tohoto sociálně psychologického tématu. S kolektivem autorů připravil jednu z prvních původních učebnic sociální psychologie (1988) a vůbec první učebnici metod sociální psychologie u nás (1986). Jeho poslední publikace Psychologické základy verbální komunikace vyšla v roce 2015. Jeho vědeckovýzkumné, pedagogické a organizátorské aktivity jsou těsně spjaty s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Především svými stěžejními publikacemi reprezentoval „pražskou linii“ sociální psychologie formovanou jeho působením a spojenou s aktivitami na katedře psychologie. Výrazně se věnoval studentům doktorských studijních programů. Základní životopisné údaje prof. Jaromíra Janouška dokladují jeho výjimečný význam pro utváření a rozvíjení sociální psychologie u nás, pro mimořádně významnou roli na poli široké mezinárodní spolupráce. S hlubokou úctou a smutkem se s profesorem Jaromírem Janouškem loučí kolegové a studenti z Katedry psychologie FF UK.

FF UK v rámci Týdne vědy a techniky nabídne řadu přednášek

Fakulta - 17. October 2017 - 13:05
V týdnu od 6. do 12. listopadu 2017 proběhne po celé České republice již 17. ročník Týdne vědy a techniky AV ČR.  Filozofická fakulta UK přispívá následujícím programem: pondělí 6. 11. 10:00–12:30 | chodba druhé patro, hlavní budova FF UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1) Československo 38–89: Vnitřní pohraničí  Přijďte si vyzkoušet druhý díl počítačové hry o soudobých českých a československých dějinách před jejím uvedením na trh! Hra Československo 38–89: Vnitřní pohraničí se zabývá poválečným uspořádáním, odsunem sudetských Němců a nástupem komunismu k moci. domovská stránka hry 15:50–17:20 | místnost č. 200, hlavní budova FF UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1) Kulturní opozice – porozumění kulturnímu dědictví disentu v zemích bývalého socialistického bloku Představíme základní cíle mezinárodního projektu financovaného z programu Horizon 2020 a budeme prezentovat náš hlavní výstup: digitální registr, který budujeme jako rozsáhlou online databázi sbírek a fondů týkajících se různých forem nezávislé a opoziční kultury v zemích bývalého socialistického bloku. Chceme přispět ke zlepšení přehledu a zvýšení povědomí o těchto sbírkách. Zároveň sbírky a aktéry kolem nich studujeme v širším sociálním, politickém a kulturním kontextu. Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK) Mgr. Marta Harasimowicz (Ústav českých dějin FF UK) 17:30–19:00 | místnost č. 200, hlavní budova FF UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1) Středověk a populární kultura Archetypem dnešního pohledu na tento žánr je přirozeně Pán prstenů J. R. R. Tolkiena, který v podstatě otevřeně udával středověké dějiny Evropy jako bezprostřední inspiraci. Středověk ale cítíme i za příběhy George R. R. Martina. Hranice mezi středověkem a fantasy se tak stírá do té míry, že specifickým dílem žánru jsou i příběhy, které využívají fantastickou látku pro naprosto konkrétní příběhy a postavy, které si autoři „vypůjčili“ ze „skutečných“ dějin. Mgr. Jakub Izdný (Ústav světových dějin FF UK) úterý 7. 11.  15:50–17:20 | místnost č. 303, Šporkův palác (Hybernská 3, Praha 1) Nadvláda memů Přednáška připomene historii pojmu mem, který jako termín poprvé použil Richard Dawkins v roce 1976. Od té doby se memy dočkaly několika pokusů o klasifikaci v různé šířce pojetí. Přednáška bude zaměřena na proces kulturní selekce, který určuje úspěšnost replikace memů. Konkrétní příklady memů budou vycházet z obrazu umělé inteligence v současné popkultuře. Mgr. Hana Bednářová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK) 17:45–19:00 | místnost č. 303, Šporkův palác (Hybernská 3, Praha 1) Živoucí fosilie? Čínské znakové písmo na cestě do digitálního světa Čínské znakové písmo je považováno za jeden z nejstarších kontinuálně používaných písemných systémů na světě. Třebaže od prvních archeologicky doložených nápisů na věštebných kostech a krunýřích z doby před více než 3200 lety prošel systém čínského znakového písma po grafické stránce dlouhým vývojem, po stránce funkční zůstává po celou dobu takřka neměnný. Mgr. Ondřej Škrabal (Ústav Dálného východu FF UK) středa 8. 11.  15:50–17:20 | místnost č. 131, hlavní budova FF UK (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1) Prezentace projektu Online encyklopedie migrace O tzv. době post-faktické se již napsalo mnoho, jsme ale schopni reagovat na enormní množství rychlých a neověřených zpráv kolujících internetem? Jedním z pokusů odpovědět na tuto otázku je odborně-popularizační interaktivní portál Online encyklopedie migrace, který nedávno uvedli do provozu studenti Univerzity Karlovy. Prezentaci encyklopedie bude předcházet úvodní analýza současné české i mezinárodní mediální krajiny a fenoménu nových médií z pohledu sociologie médií. domovská stránka encyklopedie čtvrtek 9. 11.  15:50–17:20 | místnost bude upřesněna Internet ve společnosti a společnost na Internetu Dnes si mnoho z nás nedovede život bez mobilu a internetu představit. A přitom je to poměrně nedávno, kdy jsme bez problémů fungovali bez nich. Co hlavního tyto technické novinky změnily z pohledu sociologie? Čím a jak se vlastně zabývá sociologie internetu? A jaké jsou její hlavní poznatky? Přednáška se zaměří zejména na dopad změn v oblasti komunikace ve společnosti jako celku, v oblasti udržování mezilidských vztahů a v oblasti vlivu těchto technologií na sociální nerovnost. Mgr. Petr Lupač, Ph.D. (Katedra sociologie FF UK) program celého Týdne vědy a techniky

Symposium u příležitosti výročí navázání diplomatických vztahů mezi Československem a Mexikem

Fakulta - 17. October 2017 - 9:05
Středisko ibero-amerických studií FF UK pořádá 20. října v posluchárně 206 ve Šporku jako připomínku výročí navázání diplomatických vztahů mezi Československem a Mexikem symposium věnované kontaktům mezi oběma entitami. Tyto kontakty se utvářely dávno předtím, než byly Mexiko a Československo ustaveny jako nezávislé státní útvary, a desítka aktivních účastníků symposia tak bude hovořit o prvních Středoevropanech v Novém Španělsku, nejen notoricky známých jezuitských misionářích, o českých účastnících Maxmiliánova dobrodružství či diplomatických aktivitách bývalého profesora Filozofické fakulty UK Vlastimila Kybala i o kulturní dimenzi těchto kontaktů ve výtvarném umění a literatuře. Ve všech sférách – politické, ekonomické i kulturní – patřily a patří mexicko-československé (a mexicko-české) vztahy k nejužším přinejmenším v rámci hispánského světa. Tento fakt se projevil i za druhé světové války, kdy Mexiko přijalo nejen řadu československých exulantů, ale bylo prvním státem regionu, který diplomaticky uznal československou vládu v exilu a poskytoval jí aktivní podporu. Také vzhledem k tomu, že akci pořádáme ve spolupráci s mexickým velvyslanectvím v České republice, je jednacím jazykem španělština. Všichni zájemci o vztahy české společnosti nejen s Mexikem, ale celým hispánským světem, jsou srdečně zváni. program

Přednášky hostující univerzitní profesorky dr. Dörte Andres

Fakulta - 16. October 2017 - 11:49
Ústav translatologie FF UK srdečně zve všechny studenty studijního programu překladatelství a tlumočnictví, doktorandy i další zájemce z řad akademické obce a odborné translatologické veřejnosti na tři inspirativní přednášky hostující univerzitní profesorky dr. Dörte Andres z Univerzity Johannese Gutenberga v Mohuči. Dr. Andres vystoupí v rámci kurzu Metody výzkumné práce v tlumočení v pondělí 23. října 2017 (17:30–20:15) v prostorách Ústavu translatologie FF UK, učebna 206, 2. patro, Hybernská 3, a přednese v angličtině tyto tři přednášky: 1) Let´s Come Together – An Integrated Approach to Interpreting and Translation through the Prism of Process Research 2) Alain Fleischer´s Prolongations or: The End of Europe 3) Conference Interpreting in the Third Reich Hojná diskuse a aktivní účast vítány. Za organizátory: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., ÚTRL. Přednášky se konají díky Rozvojovému projektu FF VS UK 2016–2018 TO1 – Hostující profesoři a inovace PP ANMT0002 Teorie tlumočení pro nMgr. studenty.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

News

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. November 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. November 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. September 2014