Výzkumné projekty a granty

PROGRES

Členové ÚSD jsou zapojeni do Programu  rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově Q09 s názvem „Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa“ (koordinátor programu: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.)

Program navazuje na předchozí program PRVOUK č. 12: „Historie v interdisciplinární perspektivě“. Zachovává jeho interdisciplinární charakter, ještě více však směřuje k mezinárodnímu rozměru výzkumu. Program je v úzkém vztahu k profilovému oboru („vlajkové lodi“) UK „Historie – transkontinentální studia: Evropa a/versus svět“.

Cílem projektu je analyzovat historické proměny v podobách státu, společnosti, hospodářství i kultury a hlubší souvislosti, potřebné k porozumění dnešnímu globalizovanému světu. Bádání bude zkoumat různé procesy, které předznamenávají dnešní globální konstelace, i vztahy mezi jednotlivými dimenzemi lidského jednání – ve světě politiky, společenských vztahů, hospodářských procesů nebo kultury. Nejde přitom jen o mezinárodně pojaté bádání pro účely akademických diskusí; profitovat by z něj měla i širší veřejnost, příslušné instituce státu nebo různé segmenty občanské společnosti.

Výzkum propojuje bádání o historii politiky, hospodářství a společnosti, aby nabídl odpovědi na aktuální otázky dnešního světa. Zaměří se na proměnu role národních států a procesy europeizace, na vztah centra a periferie v evropském i globálním rámci, otázky stabilizace a destabilizace politického, hospodářského a společenského řádu a historické diskontinuity, otázky občanské společnosti a transfer identit a myšlenek, proměny urbánní a agrární krajiny od středověku dodnes i reflexi minulosti v současném světě, aby upozornil na historické zdroje, z nichž vyrůstá náš svět. Více informací

REACH – Re-designing access to Cultural Heritage for a wider participation in preservation, (re)use and management of European culture (č. smlouvy 769827)

REACH je tříletý projekt z rodiny HORIZON 2020 (výzva CULT-COOP-06-2017: Participatory approaches and social innovation in culture). Jeho posláním je sledovat různé formy reprezentace a využívání kulturního dědictví v různých sociálních prostředích s cílem  vytvořit sociální platformu jako udržitelný prostor umožňující setkávání, diskusi a spolupráci široce rozvětvené sítě účastníků, kteří se podílí na organizaci rozvojových projektů, turismu, vzdělávání, kreativního průmyslu a vytváření politik. Sdružuje ke spolupráci profesionály v oboru kulturního dědictví, experty z akademického prostředí, výkonné umělce, archiváře, muzejníky, členy spolků, lokálních společností a představitele veřejných zájmových skupin – všechny, kdo mají zájem o vědu a praxi v oboru kultury a kulturního dědictví. Koordinátorkou projektu na FF je prof. Luďa Klusáková, spoluřešiteli Zdeněk Uherek, Jaroslav Ira, Jiří Janáč a Jan Krajíček. Více informací na stránkách projektu

 

Projekty GAČR

  • Československo a Jugoslávie v 70. a 80. letech 20. století. Politická, sociální a kulturní interakce a vzájemná reflexe v období pozdního socialismu (č. 17-26471S)

Hlavní řešitel: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

Cílem projektu je zmapovat a analyzovat vztahy Československa a Jugoslávie v 70. a 80. letech 20. století v mezinárodní, politické, společenské i kulturní rovině. Zkoumá analogie a odlišnosti mezi dvěma typy státního socialismu v jejich pozdním období skrze vzájemnou reflexi a interakci. Vzájemné vztahy mezi Československem a Jugoslávií hrály v dějinách obou těchto států důležitou roli od jejich vzniku až po jejich rozpad na počátku 90. let. Po roce 1968 vstoupily však tyto kontakty do nové fáze. Zatímco nastal rozvoj těchto vztahů v dosud nebývalé kvantitě (v hospodářství, vědě, kultuře, turismu), došlo k proměně jejich paradigmatu. Československo přestalo být v SFRJ vnímáno jako vyspělejší, hospodářsky i kulturně pokročilejší stát, od něhož se lze učit. Naopak Jugoslávie pozbyla v československém prostředí pověst chudé a zaostalé země a stala se předmětem obdivu a idealizace. Účelem projektu je analyzovat československo-jugoslávské vztahy nejen v rovině mezistátních vztahů, nýbrž i v širokých souvislostech postihujících společenskou a kulturní dimenzi. V interakci mezi dvěma typy státního socialismu projekt zkoumá paralely i diskrepance ve vývoji obdobných společensko-politických problémů jako jsou vztah moci a společnosti, možnosti a formy působení opozice a její represe ze strany režimu, nacionální otázka či modernizační trendy ve společnosti.

   • Šlechtická politika habsburské monarchie v dlouhém 19. století v komparativní perspektivě (č. 18-00386S)

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Projekt je zaměřen na vývoj nobilitační politiky habsburské monarchie v dlouhém 19. století (1789-1918) se zřetelem na komparaci jinými zeměmi středoevropského prostoru (Prusku, Bavorsku, Württembersku a Sasku). Klade si za cíl analyzovat postoj jednotlivých panovníků habsbursko-lotrinské dynastie a vrcholných orgánů a osobností monarchie k této otázce, sledovat proměny nobilitační politiky a změny v nárocích kladných na kandidáty šlechtictví. Nedílnou součástí výzkumu bude otázka (ne)akceptace zahraničních šlechtických titulů a to jak rakouských u německých států, tak vnitroněmeckých či zahraničních (zejména papežských).; Všechny faktory budou zkoumány též za využití metod šířeji pojímaných sociálních dějin zkoumajících mentality s využitím poznatků o sociální mobilitě a sňatkových strategiích nabyvatelů šlechtictví.

 

Projekty GAUK

Titoismus – patriotismus – nacionalismus. Proměny názorově-ideových preferencí uvnitř srbské společnosti v přístupu k národnostní otázce v období první poloviny osmdesátých let

(hlavní řešitel: PhDr. Boris Mosković)

Diplomatické a obchodní smlouvy Velikého Novgorodu a Pskova s Hanzou a řádem německých rytířů v Livonsku od konce 12. do začátku 16. století

(hlavní řešitel: PhDr. Pavel Smrž)

Vodní projekty na Nilu v 19. století a jejich role ve vztazích Francie a Velké Británie

(hlavní řešitel: Bc. Jakub Mazanec)

Rakouské kroniky a jejich výpovědní hodnota k vývoji v Českém království. Veršovaná kronika Otakara Štýrského, Weltchronik a Fürstenbuch Janse Enikela, Liber certarum historiarum Jana z Viktringu

(hlavní řešitel: Mgr. Anna Košátková)

Úvod > Věda a výzkum > Výzkumné projekty a granty