Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 24 min 7 sek zpět

V květnu proběhne 23. ročník Světa knihy. Opět se zapojením FF UK

23. únor 2017 - 15:13
Na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu, který se letos koná od čtvrtka 11. do neděle 14. května, se bude prezentovat také Vydavatelství FF UK a s přednáškami vystoupí odborníci působící na fakultě. [výběr z tiskové zprávy] Letošní ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha je již třiadvacátým v řadě. Navzdory dlouhé tradici však má i pro letošek připraveny novinky. Ke stávajícím vystavovatelům přibude celý pavilón menších specializovaných vydavatelství. Festivalová část se rozšíří také do reprezentativních prostor Lapidária a sochařských ateliérů AVU a bude oživena také plocha před Průmyslovým palácem. Program bude probíhat rovněž v nové literární vzducholodi nad Galerií DOX, Prahu budou moci návštěvníci veletrhu objevovat formou literárních procházek. Hlavními tématy roku 2017 jsou Genius loci v literatuře, Kniha jako objekt a Audioknihy. Pro návštěvníky se brány veletrhu otevřou od čtvrtka 11. do neděle 14. května. Odborné pořady jsou připravovány na základě aktuálního vývoje světového knižního oboru. Programovým záměrem je popularizovat produkci univerzitních vydavatelství ve spolupráci s významnými vzdělávacími instituty ČR. „V letošním roce se chceme zaměřit především na překlady české literatury do jiných jazyků,“ říká Radovan Auer, „pozvání do diskuzí přijala řada bohemistů a nakladatelů, kteří se o českou literární produkci zajímají.“ V předvečer Světa knihy se bude konat již zavedená Noc literatury. Svět knihy Praha – největší knižní akce u nás Svět knihy Praha jako největší knižní a literární akce České republiky vytváří díky své dlouholeté tradici a mezinárodní rezonanci povědomí o české knižní kultuře a literární scéně, zároveň významně napomáhá propagaci a osvětě četby knih. Každoročně jej během čtyř dnů navštíví na 40 000 lidí všech věkových i oborových kategorií i společenských vrstev. Účastníky vystavovatelské části veletrhu jsou tuzemští a zahraniční vydavatelé a nakladatelé, především domácí produkce je zastoupena téměř v kompletní šíři. V rámci doprovodného literárního festivalu probíhá na 500 pořadů, třetina z nich se uskutečňuje v mezinárodní koprodukci. V roce 2016 se na programu podílelo 36 zemí a regionů, v roce 2017 bude počet ještě vyšší.

Výzva k zapojení hudebníků do Týdne diverzity 2017

23. únor 2017 - 11:27
Vážení kolegové a kolegyně, v rámci Týdne diverzity 2017, který letos proběhne mezi 10. a 13. dubnem, bychom rádi dali koncertní příležitost kapelám, hudebním tělesům či individuálním projektům provázaným s FF UK. Pokud jste studentem či pedagogem FF UK a máte chuť představit svůj hudební počin na Týdnu diverzity 2017, zašlete nám prosím: 1) zvukový materiál, ať už ve formě demo nahrávek, nebo odkazu na vaše webové stránky či na profily na sociálních sítích, kde si lze poslechnout vaši tvorbu (Bandzone, Soundcloud, Youtube apod.) 2) text o kapele / tělese / hudebním projektu (krátké bio) 3) technické požadavky na vaše vystoupení Tyto informace prosím zasílejte na tydendiverzitymusic@gmail.com. Deadline pro přihlášení projektů je stanoven na 3. 3. 2017. Z hudebního hlediska nejsou kladena žádná žánrová omezení, naopak přivítáme pestrost a originalitu. Z přihlášených projektů vybere tým kurátorů z FF UK ty nejzajímavější, které po 10. 3. kontaktuje s přizváním k vystoupení. Vlastní koncerty pak proběhnou v termínech 11. a 12. 4. v Hybernské 4, kam bude soustředěna většina programu Týdne diverzity 2017. Vzhledem k omezenému rozpočtu bohužel nemůžeme poskytnout honoráře za jednotlivá vystoupení, ale zato zajistíme prostory, zázemí a nadšené publikum z řad FF UK i široké veřejnosti. Těšíme se na vaši hudbu! Olga Kovaříková, kurátorka doprovodného hudebního programu Za organizaci Týdne diverzity 2017 zodpovídá Anna Hořejší, T 721 235 735, E annahorejsi@email.cz. výzva v PDF web Týdne diverzity facebookový profil Týdne diverzity

Výběrové řízení na pozici tajemnice/tajemníka Filozofické fakulty UK

22. únor 2017 - 11:25
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pracovní místo tajemnice/tajemník Filozofické fakulty UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je se svými téměř sedmi tisíci studenty, pěti tisíci frekventanty dalšího vzdělávání a osmi sty zaměstnanci největší humanitní fakultou v ČR. Náplň práce: Tajemnice/tajemník řídí děkanát fakulty, její hospodaření a vnitřní správu, nakládá s majetkem svěřeným fakultě. Řídí tým 15 vedoucích zaměstnanců děkanátu (nepřímo podřízeno cca 100 zaměstnanců děkanátu). Sestavuje a kontroluje rozpočet fakulty v ročním objemu cca 700 mil. Kč, připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání. Zastupuje fakultu ve věcech obchodních, správních a občanskoprávních. Rozsah pracovních úkolů a odpovědností tajemníka je vymezen v čl. 8 a 11 až 15 Organizačního řádu děkanátu: http://www.ff.cuni.cz/org_rad_dek. Požadujeme: Vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření. Zkušenosti s finančním řízením a plánováním. Zkušenosti s vedením týmů i projektů. Znalost legislativy v oblasti veřejných institucí, především zákona o vysokých školách výhodou. Schopnost vést jednání a písemnou komunikaci v českém (C2) a anglickém jazyce (B2). Velmi dobré komunikační a organizační dovednosti. Samostatnost, tvůrčí a systémový přístup k řešení úkolů. Občanskou a morální bezúhonnost. Nabízíme: Nestereotypní a zodpovědnou práci na manažerské pozici (odpovídající COO či CEO v korporátní sféře). Příležitost k seberealizaci a manažerskému růstu. Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy. Zázemí významné a úspěšné instituce. Motivující mzdové podmínky. Příležitost k osobnímu i profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže). Program benefitů: http://www.ff.cuni.cz/benefity. Nástup: Předpokládaný termín nástupu 12. 5. 2017 nebo později dle dohody. Náležitosti přihlášky: Podrobný strukturovaný profesní životopis. Motivační dopis. Jména, telefon a e-mail dvou zástupců předchozích zaměstnavatelů, kteří komisi na vyžádání poskytnou reference k osobě uchazeče. Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší jednoho měsíce (ke dni podání přihlášky). Kopie negativního lustračního osvědčení (možno nahradit čestným prohlášením s tím, že lustrační osvědčení bude doloženo nejpozději před podpisem pracovní smlouvy). Originály dokladů s sebou přineste na setkání s výběrovou komisí. Termín doručení přihlášky: Přihlášku nám zašlete do 31. 3. 2017 e-mailem na barbora.kosikova@ff.cuni.cz nebo poštou na adresu: Sekretariát děkana, FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, obálku nadepište „VŘ tajemník fakulty“. Výběrový proces: Výběrový proces se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání s výběrovou komisí. Výběrová komise může stanovit, že výběrový proces bude vícekolový. V souladu se statutem fakulty se ke jmenování kandidáta vyjadřuje akademický senát fakulty. Vybraný kandidát může být za tímto účelem pozván na jednání akademického senátu. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Text přihlášky - poznámka

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Prodloužení úředních hodin ve dnech 22.–28. 12. 2016

21. únor 2017 - 15:44
V období od 22. do 28. února budou prodlouženy úřední hodiny Oddělení přijímacího řízení. ST 22.2.      10:00 –12:00; 14:00–17:30 ČT 23.2.      10:00 –12:00; 14:00–16:00 PÁ 24.2.      9:00–12:00; 14:00 –15:00 PO 27.2.     14:00–17:30 ÚT 28.2.      9:00–12:00; 14:00–17:30

Na FF UK se konalo 6. kolokvium Společnosti českých portugalistů

21. únor 2017 - 15:37
V pátek 17. února 2017 se v Oettingenském paláci ke společné práci v lingvistické, literární a historicko-kulturní sekci sešla dvacítka českých portugalistů. Program zahájila panelová diskuse, k níž přijali pozvání velvyslankyně Portugalska J. E. Manuela Franco, vyslanecký rada Brazílie Acir Pimenta Madeira a ředitel odboru států subsaharské Afriky a zástupce náměstka MZV pro mimoevropské země, ekonomickou a rozvojovou spolupráci JUDr. Ivan Jančárek. Součástí kolokvia bylo také předání ceny za literární překlad z portugalštiny Hieronymitae Pragenses a připomínka desátého výročí brazilského lektorátu na FF UK.

Czech Institute of Egyptology requires a Photographer

17. únor 2017 - 15:55
The Dean of the Faculty of Arts of Charles University hereby announces recruitment for an opening at the Czech Institute of Egyptology Job title: Photographer Place of work: Czech Institute of Egyptology, Charles University in Prague Role description: Science and Field Documentation Specialist Part-time position: 0.5 FTE (20 hours/week) Requirements: successfully completed qualification in the area of photo documentation and scientific documentation field research experience fluency in at least one foreign language (English) experience of working with graphic design software. Expected start date: April 1, 2017 Deadline for applications: February 28, 2017 Your application must include the following: (this evidence can be submitted in English) structured curriculum vitae certificate of completed qualification portfolio with real work examples (photo documentation of an archaeological object; photo documentation of finds). Ways of applying: Electronically by completing the form below. We will acknowledge receipt of your submission by e-mail. By post / in person: Please submit your application including any attachments by post or deliver it in person at the following address: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Electronically by e-mail: Please submit your application including any attachments by e-mail to: denisa.najmanova@ff.cuni.cz Applicants will be requested to submit originals of any relevant documents during interview.

Magda Vášáryová: Poselství pro českou politiku

16. únor 2017 - 18:36
Tématem debaty bude současná politická situace ve světě a Evropě, populismus, porovnání stavu společnosti na Slovensku a v Česku v kontextu nadcházejících parlamentních voleb v ČR a další. V neposlední řadě budeme debatovat o zkušenostech z politiky a diplomacie paní Vášáryové. Vstup na debatu je volný na základě vyplnění registračního formuláře. Debatu pořádá Politologický klub FSV UK ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Debata se uskuteční v úterý 28. 2. 2017 od 18:00 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti 301. událost na Facebooku

Změna konzultačních hodin koordinátora péče o studenty se speciálními potřebami Dr. Davida Čápa ve čtvrtek 23. 2. 2017

16. únor 2017 - 16:16
Ve čtvrtek 23. února 2017 z důvodu přednášky probíhají konzultace Dr. Davida Čápa od 11.30 do 13.00 v Celetné 20, pracovna 142a.  Děkujeme za pochopení.

Výběrové řízení ze dne 14. 2. 2017 – Ústav románských studií

15. únor 2017 - 15:04
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav románských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent / odborný asistent Obor a zaměření: portugalský jazyk. Úvazek: 1 (40 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru portugalistika, titul Ph.D. z románských jazyků nebo zahájené doktorské studium v tomto oboru, výborná znalost portugalštiny, znalost češtiny, přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. červen 2017 Termín přihlášky: 20. března 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehledem praxe, přehledem vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Text přihlášky - poznámka

Výběrové řízení ze dne 14. 2. 2017 – Ústav románských studií

15. únor 2017 - 14:44
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav románských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent / odborný asistent Obor a zaměření: francouzský jazyk. Úvazek: 1 (40 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru francouzská filologie, titul Ph.D. z románských jazyků nebo zahájené doktorské studium v tomto oboru, výborná znalost francouzštiny, znalost češtiny, přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, organizační a administrativní schopnosti, vítána zkušenost s výukou historické mluvnice francouzštiny a praktického současného jazyka. Předpokládaný nástup: 1. září 2017 Termín přihlášky: 20. března 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehledem praxe, přehledem vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Text přihlášky - poznámka Výběrové řízení – Ústav románských studií – francouzština

Výběrové řízení ze dne 15. 2. 2017 – Katedra středoevropských studií

15. únor 2017 - 14:34
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Katedra středoevropských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborného asistenta / docenta Obor a zaměření: polská lingvistika, příp. i literatura, a výuka praktického polského jazyka. Úvazek: 1 (40 hodin týdně) Požadavky: filologické magisterské vzdělání v oboru polonistika nebo středoevropská/slovanská studia s profilovým jazykem polským; titul Ph.D. získaný k datu nástupu; odborná a pedagogická praxe v oboru; odpovídající publikační činnost; znalost polštiny a angličtiny pro výuku v těchto jazycích, praktická znalost češtiny výhodou; předpoklady pro organizaci odborné práce. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 31. března 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehledem praxe, přehledem vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Text přihlášky - poznámka Výběrové řízení – Katedra středoevropských studií

Program ECES získal ocenění v rámci spolupráce s American Institute for Foreign Study

15. únor 2017 - 12:06
Filozofická fakulta UK s radostí oznamuje, že program ECES (East and Central European Studies) byl v rámci spolupráce s dlouholetým partnerem, americkou organizací AIFS (American Institute for Foreign Study), vyhlášen třetím nejoblíbenějším zahraničním studijním programem za rok 2016 v hlasování na stránkách GoAbroad.com. Administrativně tento program zajišťuje Zahraniční oddělení Filozofické fakulty UK, akademicky pak Akademická rada programu a ročně v něm hostí kolem 250 studentů především ze Spojených států, Kanady či Singapuru. Kurzy se otevírají třikrát ročně (v zimním a letním semestru a v létě) a omezená kapacita kurzů je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících jejich kvalitu a přínos pro studenty. Ti si mohou vybírat předměty v oborech Literatura, Umění a kultura, Dějiny, Sociologie a psychologie, Ekonomie a politika a Jazyky. Jsme velmi potěšeni zájmem zahraničních studentů o studium na Filozofické fakultě UK stejně jako jejich spokojeností s naším programem a těšíme se na další spolupráci s nimi, s AIFS a se všemi našimi dalšími zahraničními partnery.

East and Central European Studies (ECES) Program Receives AIFS Award

13. únor 2017 - 21:02
The Faculty of Arts is pleased to announce a recent award given to the East and Central European Studies (ECES) program by way of its long-time partner, the American Institute for Foreign Study (AIFS). ECES was named the 3rd most popular study abroad program on GoAbroad.com for the year 2016. International Relations Office of the Faculty of Arts and the Academic Board of the program provide the administrative and academic portion of this program hosting approximately 250 students annually, mostly from the United States, Canada and Singapore. The program offers courses in the fall, spring and summer terms with small class sizes to ensure an enhanced learning experience. Students may choose courses in the fields of literature, art and culture, history, sociology and psychology, economics and politics, and languages.  We are excited by the interest of these students in studying at FFUK, as well as their satisfaction with their studies in Prague. We look forward to future collaboration both with AIFS and all of our foreign partners.

CfP: Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

13. únor 2017 - 12:20
Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy Krize racionality a moderní myšlení a se studentským spolkem Praxis vyhlašuje Call for Papers na mezioborovou konferenci, která se bude konat v 22.–23. května 2017 v místnosti 104 hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). Abstrakt Od samého vzniku naší civilizace slyšíme opakovaná varování před hrozící krizí racionality. Platí však, že tato varování nabyla nových významů během historického období, které – jako doba moderní a současná – pomocí racionality definuje samu civilizaci. Moderní a současný postoj k racionalitě i k otázce jejích mezí přitom spojuje racionalitu se standardy exaktních a technických věd a její krize pak s mezemi čistě kvantitativních vysvětlení, na základě čehož bývá racionalita také ostře vymezována vůči rétorice a afektivitě, jak je tradičně nacházíme v takových oblastech ducha, jako jsou umění, politika či náboženství. Důsledkem je, že jsou vývoj i krize v těchto i dalších oblastech lidské zkušenosti a činnosti chápány jako nesouvisející, a zapomíná se, že samotné vymezení racionality má nutně svou rétorickou dimenzi, která se vymyká čistě racionální kontrole, např. matematické a logické formalizaci. V tomto rámci vyvstávají konkrétní otázky konference: Jaké jsou současné podoby racionality i diagnóz její krize? Do jaké míry jsou řešení krizí rétorická, ať už v pozitivním, či v negativním smyslu? Jak je krize racionality vnímána a reflektována z perspektivy různých humanitních věd a věd o kultuře? Jak reflektuje tuto situaci umění a jaká role připadá náboženství? Jaký je z hlediska krize racionality vztah racionality a afektivity? Cílem konference je v první řadě podat dostatečnou teoretickou reflexi pojmu racionality a její současné krize z perspektivy co nejširšího spektra humanitních věd, v druhé řadě pak na bázi konkrétní spolupráce různých konceptů racionality navrhnout věcná řešení, jak krizi racionality či racionalit překonat či plodně využít v náš prospěch. Příspěvky V případě zájmu o přednesení příspěvku zašlete abstrakt v češtině o maximálně 500 slovech do 31. 3. 2017 na adresu krizeracionality@gmail.com. Předpokládá se, že přednášky budou trvat ca 30 minut včetně diskuse. Zvaní řečníci Libuše Heczková Tomáš Klír Markéta Křížová Petr Mareš Karel Thein Programový výbor Josef Vojvodík, Martin Procházka, Olga Lomová, Vojtěch Kolman, Eva Voldřichová-Beránková Organizační výbor spolek Praxis

Záznam prezentací ze Dne otevřených dveří Filozofické fakulty UK

13. únor 2017 - 11:54
Informace o přijímacím řízení 2017/2018 Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK: Andragogika a personální řízení (Bc., Mgr.) Katedra psychologie FF UK: Psychologie (Bc., Mgr.) Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK:  Anglistika – amerikanistika (Bc.), Anglický jazyk (Mgr.), English Language and Linguistics (Mgr.), Anglofonní literatury a kultury (Mgr.) Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK: Český jazyk a literatura (Bc.) Ústav translatologie FF UK: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ pro mezikulturní komunikaci (Bc.), Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch, Překladatelství: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–RJ, ČJ–ŠJ (Mgr.), Tlumočnictví: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–ŠJ (Mgr.) Ústav politologie FF UK: Politologie (Bc.), Politické teorie (Mgr.)   Informace o přijímacím řízení 2017/2018 Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK: Andragogika a personální řízení (Bc., Mgr.) Katedra psychologie FF UK: Psychologie (Bc., Mgr.) Ústav anglického jazyka a didaktiky a Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK:  Anglistika – amerikanistika (Bc.), Anglický jazyk (Mgr.), English Language and Linguistics (Mgr.), Anglofonní literatury a kultury (Mgr.) Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK: Český jazyk a literatura (Bc.) Ústav translatologie FF UK: AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ pro mezikulturní komunikaci (Bc.), Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch, Překladatelství: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–RJ, ČJ–ŠJ (Mgr.), Tlumočnictví: ČJ–AJ, ČJ–FJ, ČJ–NJ, ČJ–ŠJ (Mgr.) Ústav politologie FF UK: Politologie (Bc.), Politické teorie (Mgr.)

Zrušení konzultačních hodin proděkanky pro studium a vedoucí studijního oddělení v úterý 14. 2. 2017

13. únor 2017 - 11:02
V úterý 14. února 2017 se z důvodu nemoci ruší konzultační hodiny proděkanky pro studium Mgr. Renaty Landgráfové, Ph.D. a vedoucí studijního oddělení Mgr. Kateřiny Volné. Děkujeme za pochopení.  

Jan Wiendl představí ztracený sešit básní Jana Zahradníčka

10. únor 2017 - 14:44
Básnický sešit, který si jeden z největších českých básníků dvacátého století vedl ve vězení a který byl téměř šedesát let považován za zničený, právě vydala Moravská zemská knihovna. V Brně jej představí bohemisté doc. Jan Wiendl (ÚČLK FF UK) a prof. Tomáš Kubíček (MZK). Záštitu nad projektem převzal ministr kultury. Slavnostní uvedení knihy v život a její předání čtenářům proběhne v konferenčním sále Moravské zemské knihovny ve středu 15. února v 17.00 za účasti básníkovy rodiny, editora i vydavatele. Po slavnostním aktu, kdy zazní Zahradníčkovy básně v podání Františka Derflera za hudebního doprovodu Ladislava Muroně, bude následovat přednáška doc. Jana Wiendla ozřejmující širší okolnosti a souvislosti Zahradníčkova posledního tvůrčího období. Deník obsahuje básnické texty, jejichž většinu Zahradníček rekonstruoval ze své paměti po návratu domů a které Zahradníčkův přítel a editor Bedřich Fučík zařadil po jeho smrti do sbírky Čtyři léta. Najdeme zde však i verše a básně rozšiřující známé Zahradníčkovo dílo, podobně jako například neznámý překlad básně Eduarda Mörika. Rukopis básní a jejich precizace prozrazuje, že textový zápis je výsledkem dlouhého učení se veršům nazpaměť. Protože papíru bylo zoufale málo, musel Zahradníček zapisovat až takovou podobu básně, která mu už umožňovala minimum škrtů a zásahů. I v tomto se stává deník svědectvím o nezlomné vůli a víře nejenom ve smysl básnického poslání. Básnický deník má význam nejenom pro textology a literární historiky, stává se dokumentem mimořádné hodnoty, který zcela jistě patří do fondu kulturní paměti českého národa. I proto se Moravská zemská knihovna rozhodla vydat deník v podobě, která jej co nejvíce přiblíží čtenáři, tedy v podobě faksimile jednotlivých listů a srovnání s ustálenou podobou známých básní z již vydaného Zahradníčkova díla. Tímto způsobem je deník představen jako jedinečný doklad tvůrčího a lidského postoje Jana Zahradníčka v době jeho nejtěžší životní zkoušky. Více o objevu Zahradníčkovy vězeňské poezie v archivu Sboru vězeňské a justiční stráže v Leopoldově v článku Jana Wiendla. Kontaktní osoby: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. Moravská zemská knihovna tomas.kubicek@mzk.cz doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Ústav české literatury a komparatistiky FF UK jan.wiendl@ff.cuni.cz

Sociologická konference v zrcadle českých médií

8. únor 2017 - 18:06
Ve dnech 1.–3. 2. 2017 proběhlo na FF UK doposud největší setkání českých sociologů, Konference České sociologické společnosti, kterou připravila Katedra sociologie FF UK. Konference se svou velikostí přes 300 účastníků řadí mezi největší odborná setkání v historii fakulty. Neobvyklá byla i propojením akademické sféry s aplikovanou, neboť v jejích panelech zasedli zástupci vědy i byznysu, zejména spolupracujících sociologických agentur. Vedle odborných diskusí nabídla řadu témat zajímavých nejen pro českou sociologickou obec, ale i pro širší veřejnost: mimo jiné Mýty o generaci 55+, Bezdětnost a reprodukční chování v Česku, Generace Y, Sociální nerovnosti v české společnosti či Analýzy sociálních sítí. Nebývalou pozornost jí proto věnovala mimo jiné České televize a Český rozhlas. Pozvánka na konferenci v ČT24 a rozhovor s Jiřím Vinopalem (KSOC) a Tomášem Diviákem (KSOC). Tomáš Diviák představil svůj výzkum organizovaného zločinu na sociálních sítích (1. 2. 2017 v 6.20; Studio ČT24; opakování v 12.30)    Reportáž České televize věnovaná jednomu z témat konference, generaci 55+. Lucie Vidovičová (Ústav populačních studií FSS MU) hovoří o výzkumných tématech spojených se stárnutím (1. 2. 2017 v 15.20; Studio ČT24). Pozvánka na konferenci v Českém rozhlase a rozhovor s Petrem Lupačem (KSOC FF UK) o sociologii nových médií a digitální demenci (1.2. 2017 v 7.10; Český rozhlas Plus).    Nina Fárová (Sociologický ústav AV ČR) představuje svůj výzkum mužů v tzv. ženských profesích, konkrétně v mateřských školách (1. 2. 2017 ve 12.35; Český rozhlas Plus; Radiofórum). Reportáž z konference, v níž hovoří Anna Šťastná (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí) a Kristýna Janurová (PřF UK) o vlivu rodinné politiky na porodnost v Česku (3. 2. 2017 v 14.35; Český rozhlas Plus; Magazín Leonardo). O konferenci informovala rovněž ČTK a Pražský deník. Prezentace z konference jsou k dispozici na webu akce.

Opatření děkana č. 3/2017 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017

8. únor 2017 - 16:34
Opatření děkana č. 3/2017 Změna opatření děkana č. 12/2016, Harmonogram akademického roku 2016/2017

Na PragoFFestu 2017 zazněly přednášky o severských ságách

8. únor 2017 - 14:53
Ve dnech 2.–5. února proběhl v Modré škole v Hájích festival fantastiky PragoFFest. V rámci linie MatFFyzExpo, společného programu Matematicko-fyzikální a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, se účastníci mohli dozvědět více o severských ságách či makromolekulární fyzice nebo si vyzkoušet novinky v herních technologiích. Za FF UK v sekci Fantasy & History přednášel Jan Kozák o rituálech zasvěcení severských hrdinů, Jiří Dynda se zaměřil na iniciační zkoušky ruského epického hrdiny a další role v ruském eposu, Helena Exnerová představila různé představy, jak může podle různých náboženských hnutí vypadat konec světa.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V týdnu od 22. května se ruší úřední hodiny sekretariátu.

Od 29. května pak budou vždy v úterý a čtvrtek od 8:3 do 11:30.

18. květen 2017

Ve středu 17. května se ruší výuka DS/BS i konzultační hodiny dr. Valkouna.

Ve středu 17. května se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny prof. Kováře.

 

01. květen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014