Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 55 min 9 sek zpět

Veřejná zakázka: Soutěž o návrh nového znaku Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

18. leden 2017 - 16:02
Soutěžící navrhne znak Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „FF UK“ a „UK“) ve formě loga a logotypu jako základ budoucího jednotného vizuálního stylu FF UK. Navržené logo a logotyp musejí být v souladu se Statutem UK, v platném znění, a Zásadami používání a ochrany znaku Univerzity Karlovy, v platném znění (oba předpisy dostupné zde: http://www.cuni.cz/UK-2535.html). Grafické zpracování znaku musí splňovat požadavky na jednotný vizuální styl UK, který je stanoven opatřením rektora č. 31/2016 (dostupné zde: http://www.cuni.cz/UK-7708-version1-or_2016_31_pril.pdf). Grafická část návrhu musí obsahovat: logo fakulty – znak FF UK ve výtvarné (grafické) podobě bez textu, logotyp I – znak FF UK spolu s oficiálním názvem FF UK a to v české, anglické a latinské verzi, logotyp II – znak FF UK spolu s českou zkratkou názvu „FF UK“ a anglickou zkratkou názvu „CU FA“. logotyp III – znak FF UK v zmenšeném a zjednodušeném provedení, spolu se zkratkou „FF UK“ soutěžní podmínky soutěž na webu Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na všechny komentáře vždycky odpovídám, jsem za ně rád

18. leden 2017 - 11:36
Působíte jako předseda Akademického senátu FF UK, jehož členem jste byl jako student v době, kdy se studentské hodnocení kurzů postupně a složitě zavádělo. Tehdy šlo o iniciativu ze strany studentů – jak to vidíte dnes jako pedagog? Je pro vás studentské hodnocení důležité, sledujete ho, reagujete na slovní komentáře? Myslím, že je v této souvislosti vhodné rozlišit dvě věci. Jedna věc je obecný princip, že by pedagogická činnost měla dostávat explicitní zpětnou vazbu. To je velmi důležité, a to jak z mého osobního hlediska coby pedagoga, tak z hlediska fungování celé fakulty, která by měla garantovat vysokou kvalitu výuky. Druhá věc se pak týká konkrétní realizace a k té jsem byl v uplynulých letech a zvláště pak v počátcích celého hodnocení kritický. Nicméně i zde si myslím, že se za tu dobu, co evaluace fungují, podařilo řadu věcí vcelku vyladit. Z hlediska mého vlastního pedagogického působení jsou pro mě důležité především slovní komentáře. Číselné hodnocení mi naznačí, nakolik se studentům můj předmět zamlouval obecně, ale nedá mi to žádný klíč k tomu, jak mám daný kurz, anebo obecně svůj přístup do budoucna zlepšovat. Slovní komentáře mi oproti tomu přinesou jasnější zpětnou vazbu. Když je pochvalná, naznačí mi to, že zvolené pedagogické postupy fungovaly, pokud je kritická, dá mi to podněty k přemýšlení a k promyšlení toho, jak svou výuku do budoucna upravit. Na všechny komentáře vždycky odpovídám, jsem za ně rád a jsem přesvědčen, že mají v dlouhodobějším horizontu na mou výuku pozitivní vliv. V souvislosti s tím mě mrzí, že studenti často žádné slovní hodnocení neuvedou a spokojí se jenom s tím číslem. Hodnocení má primárně informovat o náročnosti kurzu, ne o odborné kvalitě Jako pedagog vedete kurzy na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Jaký přístup k hodnocení mají studenti a pedagogové zdejších oborů? V prvé řadě se náš ústav snaží evaluace mezi svými studenty co nejvíce propagovat. Pokud vím, tak se to docela dařilo, protože procento studentů, kteří kurzy hodnotili, bylo mezi našimi studenty vzhledem k fakultnímu průměru dlouhodobě vysoké. Výsledky evaluací pozorně pročítá i dr. Eva Lehečková, která náš ústav vede. A pokud z evaluací vyplynou nějaké problémy, tak se je snaží řešit. Na našem ústavu jsou myslím evaluace přijímány pozitivně, anebo přinejmenším neutrálně. V rámci fakulty jsem se ale setkal s pro mě nepříliš pochopitelnými odsudečnými reakcemi toho typu, že studenti nám do výuky nemají co kecat a že to nejsou schopni vůbec posoudit. V jádru tomu rozumím, protože je pravda, že studenti – zvláště v počátcích svého studia – nemají dostatečný přehled ve vědeckém dění v daném oboru a nemusí si vždy uvědomit, že jim třeba někdo tlumočí zastaralé odborné poznatky, které si lze vytáhnout z jakékoliv příručky, a že třeba vůbec nepřicházejí do kontaktu s aktuálním stavem poznání v daném oboru. Podle ale tahle nevědomost nevadí, protože evaluace nemají ukazovat na odbornou kvalitu kurzů, anebo aspoň ne primárně. Mají informovat o náročnosti kurzu, srozumitelnosti výkladu, vhodnosti různých pedagogických postupů a podobně. A to jsou věci, které studenti pochopitelně mohou zhodnotit velmi dobře. „Dohlížitelská“ funkce evaluací není ta jediná Jak by podle vás s výsledky hodnocení měl pracovat Akademický senát FF UK? Měl by například projednávat konkrétní případy? Nebo to spíše vnímáte jako záležitost katedry, resp. ústavu a vedení fakulty? Vaše otázka je trochu příznačná v tom, že se u nás evaluace často berou jako nástroj sloužící k odhalování různých průšvihů. Ony tak vlastně zčásti fungují a pokud vím, tak právě dlouhodobě extrémně slabé výsledky některých pedagogů vedly historicky k ukončení jejich působení na naší fakultě. Co se této funkce týče, zastávám názor, že by se věci měly řešit hierarchicky. V prvé řadě by se mělo výsledky evaluací zabývat dané pracoviště, především pak jeho vedení, které za kvalitu výuky zodpovídá. V druhém kroku by mělo mít o výsledcích evaluací představu vedení fakulty a mělo by v diskusi s vedením příslušného pracoviště zjišťovat, v čem mohou být problémy a jak je řešit. Senát by zde měl sloužit spíše jako určitá kontrola pro případ, že evaluace upozorní na nějaké výrazné problémy a vůbec nikdo je neřeší. To se ale, pokud si pamatuju, dosud nestalo. Každopádně si ale myslím, že tahle „dohlížitelská“ funkce evaluací není ta jediná a rozhodně by neměla být tou hlavní. Evaluace nabízejí každému pedagogovi zpětnou vazbu k jeho pedagogické činnosti. Jako takové nastavují každému z nás určité zrcadlo. A podívat se do zrcadla aspoň dvakrát do roka přece nikomu nezaškodí.

Knihovna FF UK: změny v oborových knihovnách

17. leden 2017 - 18:23
V průběhu ledna a února dojde v rámci několika oborových knihoven Knihovny FF UK ke změnám. Tyto změny se týkají oborových knihoven románských studií, Knihovny Katedry středoevropských studií a Knihovny Ústavu řeckých a latinských studií. Knihovna románských studií Výpůjční služby knihovny romanistiky budou od 30. ledna 2017 poskytovány ze společné studovny Knihovny anglistiky a amerikanistiky a Knihovny romanistiky (nám. Jana Palacha 2, 1. patro, č. dv. 107). Knihovna Katedry středoevropských studií Knihovna Katedry středoevropských studií přestane existovat. Slovakistická část fondu bude postupně od 1. března 2017 přístupná v Knihovně Jana Palacha (nám. Jana Palacha 2). Nově vznikne Knihovna romistiky a Knihovna hungaristiky. Fond hungaristiky bude od 1. února 2017 dostupný v Knihovně Celetná (přízemí Celetná 20), fond romistiky bude od 1. února 2017 dostupný v Knihovně Celetná nebo v Knihovně romistiky. Všechny výpůjčky, které čtenáři v Knihovně KSES uskutečnili a mají být vráceny v období 16. ledna až 28. února, byly automaticky prodlouženy do 1. března 2017. Knihovna Ústavu řeckých a latinských studií Fond Knihovny novořecké filologie bude od 1. února 2017 dostupný v Knihovně ÚŘLS (1. patro Celetná 20).   vaše Knihovna FF UK

Zrušení úředních hodin Referátu SIS ve středu 18. 1. 2017

17. leden 2017 - 17:08
Ve středu 18. ledna 2017 se ruší úřední hodiny Referátu SIS.  Děkujeme za pochopení.   

Knihovna Richarda Brinkmanna

17. leden 2017 - 15:24
Během podzimu 2016 bylo dokončeno elektronické zpracování a katalogizace tzv. Brinkmannovy knihovny, která je součástí Knihovny Ústavu germánských studií. Brinkmannova knihovna zahrnuje celkem 3503 svazky, především z oboru germanistiky a literární vědy, ale též z teologie, filosofie, dějin umění aj. (patří k ní mj. Britská encyklopedie a jiná kompendia). Brinkmannova knihovna představuje nejen kvantitativně rozsáhlý soubor, ale také unikátní výběr nejkvalitnějších odborných publikací i ucelených řad (mj. řadu Bibliothek deutscher Klassiker s dosud nejlepšími kritickými edicemi německých autorů od baroka po 19. stol.). Její materiální hodnota se dá těžko vyčíslit, ale lze s jistotou říci, že daleko přesahuje finanční dotace naší knihovny na nákup knih za několikaleté období. Brinkmannova knihovna obsahuje řadu základních děl a příruček germanistiky zejména z produkce 50.–80. let – tedy z let, kdy se u nás knihy ze Západu skoro nekupovaly – a představuje tak zásadní zaplnění mezer z daného období v našich fondech. Je také třeba zdůraznit, že řada titulů chybí i v pražské Národní knihovně a také na knižním trhu je již dávno nedosažitelná, takže bychom ony mezery sotva kdy mohli bez tohoto daru zaplnit. A jak se k nám tento unikátní celek vůbec dostal? Jedna z nejvýznamnějších osobností německé poválečné germanistiky Prof. Dr. Richard Brinkmann, působící na Univerzitě Tübingen, projevil na sklonku života přání, aby jeho soukromá odborná knihovna byla jako celek darována některému z germanistických institutů bývalé východní Evropy. Jeho dědicové se koncem r. 2002 po zralé úvaze rozhodli věnovat knihovnu pražskému Ústavu germánských studií FF UK. Učinili tak na radu našeho tehdejšího hostujícího profesora Gerharta von Graevenitze, který již od poloviny 90. let prosazoval a úspěšně organizoval spolupráci mezi Univerzitou Kostnice a Univerzitou Karlovou. Darovací smlouva stanovila, aby Brinkmannova knihovna byla zařazena do našich fondů a umístěna jako jednotný knižní korpus. V dubnu 2003 byly knihy na náklady kostnické univerzity dopraveny na Ústav germánských studií Filozofické fakulty UK. V následujících měsících naši doktorandi a pomocné vědecké síly pořídili seznam všech titulů, každý svazek opatřili vinětou „Bibliothek Richard Brinkmann – Knihovna Richarda Brinkmanna“ a umístili je ve shodě s darovací smlouvou do knihovny ÚGS. Na podzim 2003 byla Brinkmannova knihovna předána do užívání studentům a pracovníkům ÚGS, ale také – opět ve shodě s přáním donátorů – širší odborné veřejnosti (seznam knih byl uveřejněn na stránkách ÚGS). Aby se knihy z této sbírky dostaly ještě více do povědomí čtenářů, byla v roce 2015 započata díky finanční podpoře Střediska vědeckých informací FF UK katalogizace celé sbírky, na které se podílely stipendistky Evgenia Tumanova a Marta Škubalová. Tento unikátní knižní celek, na který může být pyšný nejen Ústav germánských studií, ale i celá Filozofická fakulta, je tak nyní přístupný k prezenčnímu (či přísně prezenčnímu) studiu široké veřejnosti prostřednictvím Centrálního katalogu Univerzity Karlovy. Za Knihovnu Ústavu germánských studií FF UK Jiří Stromšík a Lucie Jakubcová, fotografie Martin Hundák Odkaz: Kompletní soupis knih Brinkmannovy knihovny na stránkách Knihovny ÚGS

Akademická obec si po celý týden připomíná osobnost Jana Palacha

17. leden 2017 - 14:46
iForum: V pondělí 16. ledna si celá akademická obec Univerzity Karlovy připomněla při slavnostním pietním aktu hrdinskou smrt studenta FF UK Jana Palacha, od které v letošním roce uplynulo čtyřicet osm let.

Zemřel divadelní režisér Jan Borna

17. leden 2017 - 11:59
Jan Borna, absolvent teorie kultury na FF UK a režie na DAMU, patří k nejvýznamnějším osobnostem současného českého divadla. Zemřel 16. ledna ve věku 56 let. Je spjat s Divadlem DRAK v Hradci Králové, Dejvickým divadlem a především s Divadlem v Dlouhé, jehož byl kmenový režisér. Získal řadu ocenění, vychoval na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU mnoho skvělých herců. související: Zemřel divadelní režisér a básník Jan Borna. Ve věku 56 let [lidovky.cz, 17. ledna 2017] Ve věku 56 let Zemřel divadelní režisér a básník Jan Borna. S roztroušenou sklerózou bojoval 24 roků [aktualne.cz, 17. ledna] profil Jana Borny na webu Divadla v Dlouhé

Workshop: “Post-Truth, Populism, Prejudice: Europe’s Values in Crisis?”

16. leden 2017 - 17:12
The recently established Centre for the Study of Political Philosophy, Ethics, and Religion at the Faculty of Arts co-organises an international workshop entitled “Post-Truth, Populism, Prejudice: Europe’s Values in Crisis?”. What does it mean to be a “good” European ? The question recurs as Europe grapples with a series of simultaneous crises – refugees, multi-culturalism, uneven economic development, and bailing out neighbours at a time of low economic growth. On top of these comes the new politics of Post-Truth, of prejudice, and the rise of populism, nationalism and jingoism. Do we respond with walls OR with Willkommenskultur ? These are tests for each of us – and for our communities, regions, and nations. Our next three-day graduate workshop, planned for late February 2017, will explore these important questions. Our keynote speaker will be Raymond Plant, Gresham College and London University, former head of St Catherine’s College Oxford, who has written on political, social and legal Philosophy, Liberalism and the Rule of Law, the foundations and scope of rights. As with all Europaeum activities, this event will be participatory and engaging, involving talks and lectures from expert academics and professionals, as well as younger scholars, together with working groups and debates. It is designed for 25+ advanced graduates from Europaeum universities graduates. Speakers will include (among others): Prof Lord Raymond Plant, Gresham College and London University, former head of St Catherine’s College Oxford, Prof Jan Sokol, former Dean, Faculty of Humanities, Charles University; Monsignor Prof Tomáš Halík, leading public intellectual, philosopher, sociologist and priest; Assoc. Prof Vladimír Benáček, Economist, Charles University; Dr Jakub Jirsa, philosopher, Charles University; Dr Paul Flather, Secretary-General, The Europaeum, and Fellow, Mansfield College, Oxford, Prof Ivana Noble, Theologian, Charles University, Dr Tomáš Sedláček, Chief macro-economic strategist for the ČSOB bank and H.E. Pavel Fischer, former Czech ambassador to France. Applications: Applications are now being accepted from doctoral or advanced graduates from the universities within the Europaeum network. All local costs will be covered (apart from travel). Applications in the form of a CV (max. 2 pages), one or two letters of recommendation, a letter of motivation, and a brief abstract of the proposed paper should go to the Europaeum Office by January and early February. 99 Banbury Road Oxford OX2 6JX UK www.europaeum.org euroinfo@europaeum.ox.ac.uk Tel: +44 (0)1865 284 480

Den otevřených dveří Filozofické fakulty UK 2017

14. leden 2017 - 12:03
V roce 2017 se Den otevřených dveří FF UK uskutečnil v sobotu 14. ledna v hlavní budově FF UK. Tato akce je každoročně určena nejen zájemcům o bakalářskou formu studia, ale na prezentacích jednotlivých otevíraných oborů se mohou o podmínkách studia informovat i zájemci o navazující magisterské studium. Kromě představení jednotlivých otevíraných oborů byly připraveny i informace o přijímacím řízení a prezentace studentských spolků. foto: archiv FF UK

Výročí sebeupálení Jana Palacha

13. leden 2017 - 16:51
V pondělí 16. ledna 2017 zahájí Filozofická fakulta Univerzity Karlovy každoroční palachovský týden, který je připomínkou sebeupálení Jana Palacha 16. ledna 1969, studenta oboru historie na této fakultě. Od roku 1989 Palachův týden tradičně připravují sami studenti a formou přednášek a workshopů veřejnosti připomínají osobnost Jana Palacha. V den výročí, tedy v pondělí 16. ledna 2017, proběhne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy tradiční pietní akt od 17.30 hod u posmrtné masky Jana Palacha na průčelí hlavní budovy fakulty na nám. Jana Palacha v Praze. Spolu s vedením Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty se pietního aktu tentokrát zúčastní i zástupci Vysoké školy ekonomické, kde Jan Palach rovněž studoval. Na úterý 17. ledna připravili studenti Filozofické fakulty UK veřejné promítání životopisného filmu o Palachovi Hořící keř režisérky Agnieszky Holland, natáčeném mimo jiné právě na FF UK. Promítání v posluchárně č. 200 od 18 hod je přístupné veřejnosti a je zdarma. Závěrečnou akcí vzpomínkového týdne bude panelová diskuse s názvem Palach kulturní. Palach politický. Palach duchovní, která proběhne ve středu 18. ledna od 18.30 hod v posluchárně č. 300. O odkazu Jana Palacha budou s veřejností diskutovat teatrolog prof. Vladimír Just a historik dr. Jakub Jareš. Děkanka Filozofické fakulty UK Mirjam Friedová k letošnímu výročí říká: „Je naší dlouholetou tradicí, že každoroční připomínku oběti Jana Palacha připravují sami studenti. Byla to právě Studentská rada FF UK, která se v 90. letech ujala péče o jeho odkaz, a tak tomu je dodnes. Filozofická fakulta UK je na Jana Palacha jako svého studenta nesmírně hrdá, neboť ztělesňoval hodnoty, ve které věříme – kritické myšlení a občanskou odvahu. Není proto náhoda, že právě studenti Filozofické fakulty UK jsou i v současné době často kritickým hlasem ve veřejné debatě a nositeli společenské změny. V tomto smyslu je odkaz Jana Palacha na fakultě stále živý.“ Jeden ze studentských pořadatelů letošního vzpomínkového aktu, Václav Vidím ze Studentské rady FF UK dodává: „Palachův odkaz se nesmí stát pouze svou vlastní posmrtnou maskou, ale má být jasným apelem na společnost, aby nepodléhala panice a aktivně se stavěla proti bezpráví, lžím a nenechala sebou manipulovat.“   Doprovodné akce: Představení projektu Encyklopedie migrace Studenti pěti fakult Univerzity Karlovy k výročí Jana Palacha připravují spuštění vzdělávacího projektu Encyklopedie migrace. Ta představuje akademickou platformu, kde zájemci z řad novinářů a veřejnosti najdou ucelené informace a analýzy ze spolehlivých zdrojů psané předními českými odborníky, ať už historiky, nebo experty na Blízký východ. Cílem nové encyklopedie je odborně analyzovat a zasazením do kontextu a širších souvislostí vysvětlovat jevy spojené s fenoménem migrace do zemí Evropské unie.  Sleduje politickou, právní i sociální situaci v zemích, kde dochází k nejrůznějším druhům nesvobody a útlaku, který se snaží vysvětlit v kontextu historickém a kulturním. Vychází z konkrétních osudů lidí, kteří do evropských zemí přichází, jejich zkušenosti pak studuje dále a zkoumá objektivně a kriticky příčiny jejich odchodů z vlastních domovů. „S Palachem se netroufáme srovnávat, jeho oběť ale inspiruje. Jan Palach dnes je pro nás především živým symbolem člověka, který cítí odpovědnost za svět kolem sebe a chce mu sám něco dát. Palach je jakousi výzvou a závazkem, nedovoluje zavírat oči,“ říká Jakub Múčka, student Filozofické fakulty UK a jeden ze zakladatelů projektu. Lucie Berg, další z organizátorů, dodává: „Nesporným přínosem Encyklopedie je to, že výsledky vědeckého bádání, které by jinak zůstaly zavřené za pomyslnými univerzitními dveřmi, jsou srozumitelnou formou sdělovány všem, kteří o ně mají zájem.“ Projekt míří i do škol. Podle Zuzany Terry, koordinátorky pro práci se školami, je jeho cílem „vzdělávat a informovat. Lidé by měli mít možnost najít snadno a rychle kvalitní a srozumitelné informace od odborníků.“ Tým studentů představí projekt Encyklopedii migrace ve středu 18. ledna od 17 hod na Filozofické fakultě UK v místnosti č. 300. Hostem bude rovněž Ondřej Neumann, ředitel Ústavu nezávislé žurnalistiky a redaktor webové platformy HlídacíPes.org, který promluví o potřebě propojování žurnalistiky s akademickou sférou. Tisková zpráva k výročí Jana Palacha                      Kontaktní osoba pro média: Ina Píšová tisková mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz + 420 777 739 951    

Hledáme studenty pro práci v knihovnách

13. leden 2017 - 15:42
Pro služby na výpůjčních pultech nebo jako výpomoc při zpracování fondů hledáme studenty FF UK. Požadavky: zájemce musí být studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského prezenčního studia na FF UK bez překročení standardní doby studia (nutná podmínka) přátelské vystupování, vstřícnost systematičnost, důslednost a trpělivost počítačová gramotnost angličtina na komunikativní úrovni, znalost dalších jazyků výhodou Dále výhodou: znalost práce s knihovními katalogy a informačními zdroji studium knihovnického směru znalost MARC21 a RDA znalost knihovnho systému Aleph Nabízíme: zajímavá pracovní zkušenost v univerzitní knihovně možnost přizpůsobit práci studijnímu rozvrhu, včetně ohledu na zkouškové období apod. 90 Kč/h (hrazeno formou účelového stipendia) rozsah práce dle domluvy Životopis a motivační dopis posílejte na adresu jana.hezinova@ff.cuni.cz

Zrušení úředních hodin Akreditačního referátu v pátek 13. 1. 2017

12. leden 2017 - 15:15
V pátek 13. ledna 2017 se z organizačních důvodů ruší úřední hodiny Akreditačního referátu. Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří 2017

12. leden 2017 - 12:01
Srdečně zveme všechny zájemce o studium na FF UK na Den otevřených dveří dne 14. ledna 2017.

Na konci roku 2016 bylo úspěšně uzavřeno další kolo Vnitřních grantů FF UK

11. leden 2017 - 15:07
Zadání letošní soutěže vedlo k posílení spolupráce mezi studujícími a akademiky i ke zvýšení kvality jednotlivých projektů navázaných na vybraná výzkumná témata. V porovnání s předcházejícími ročníky došlo navíc k navýšení rozpočtu soutěže. Celkem bylo podáno 105 projektových žádostí. V hodnotícím procesu, do kterého bylo zapojeno Grantové oddělení, vedoucí základních součástí, Komise pro vědu, Stipendijní komise, členové rad Progresů a paní děkanka, bylo k financování doporučeno projektů 45. vnitřní granty 2017

Prohlášení FF UK a Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK

10. leden 2017 - 14:38
Rozhovor dr. Matěje Spurného pro časopis Interview (vyšel také v časopise Týden) vyvolal na sociálních sítích vášnivé reakce, které však v některých případech překročily únosné meze svobodné diskuse a vyjadřování názorů. Ačkoliv můžeme různě historicky vykládat válečné přesuny a likvidaci lidí, poválečný odsun Němců, stalinský teror nebo různé vlny emigrace, sotva lze přistoupit na to, že se vedle kultivované polemiky a souhlasných či kritických stanovisek opět stanou „normálními“ výhrůžky fyzickou likvidací, rasistické nadávky nebo zveřejnění fotografií dětí dr. Matěje Spurného. Bohužel jsme v reakcích na zmíněný rozhovor svědky návratu metod, které v minulosti předjímaly nebo provázely největší lidské tragédie. Je zapotřebí rozhodně odmítnout pokusy zastrašovat názorové oponenty, omezovat svobodu vyjadřování nebo podkopávat toleranci vůči jiným názorům. Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, jakož i Filozofická fakulta Univerzity Karlovy jako celek budou všemi dostupnými způsoby bránit své právo být garantem vědecké kvality i prostorem pro svobodu bádání a vyjadřování. Nevybíravé útoky na dr. Matěje Spurného chápeme jako útok na tuto svobodu. S názory dr. Matěje Spurného lze samozřejmě polemizovat, nesouhlasit a proti nim argumentovat, nicméně s plným respektem k jeho osobě, jeho názorům a jeho osobní zkušenosti. Dr. Matěj Spurný má naši plnou podporu. doc. Michal Pullmann, ředitel ÚHSD FF UK doc. Mirjam Friedová, děkanka FF UK

Vzpomínkové akce

10. leden 2017 - 4:37
Studentská rada FF UK zve na vzpomínkové akce, které pořádá u příležitosti výročí úmrtí Jana Palacha. Ve dnech 16.–19. ledna proběhne pietní akt, promítání filmu Hořící keř a panelová diskuse.

Výběrové řízení ze dne 10. 1. 2017 – Ústav translatologie

9. leden 2017 - 16:00
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav translatologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent Obor a zaměření: studijní program překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na anglický jazyk Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Požadavky: magisterský diplom v oboru tlumočnictví vynikající znalost češtiny a angličtiny umožňující vedení tlumočnických seminářů z cizího jazyka do češtiny a z češtiny do cizího jazyka praxe v oblasti tlumočení mezi češtinou a angličtinou v různých oborech lidské činnosti. Předpokládaný nástup: 1. března 2017 Termín přihlášky: 13. února 2017 Náležitosti přihlášky: strukturovaný životopis čj i aj kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem) Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Text přihlášky - poznámka

Jan Palach: vzpomínkové akce

9. leden 2017 - 14:57
Studentská rada FF UK zve na vzpomínkové akce pořádané u příležitosti výročí úmrtí Jana Palacha. Zahajujícím bude tradiční pietní akt, který proběhne v pondělí 16. ledna od 17:30 u posmrtné masky Jana Palacha (nám. Jana Palacha 2). V úterý 17. ledna od 18 hodin se uskuteční promítání filmu Hořící keř v hlavní budově Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2, posluchárna č. 200). Závěrečnou akcí vzpomínkového týdne bude panelová diskuse s názvem Palach kulturní. Palach politický. Palach duchovní. Program bude postupně doplňován. Sledujte facebookovou událost.

Do studentského hodnocení kurzů zimního semestru je možné se zapojit do 4. února

9. leden 2017 - 12:21
Anonymní elektronické hodnocení kurzů probíhá od 2. ledna do 4. února. Výsledky včetně slovních komentářů budou zveřejněny před začátkem letního semestru. Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru, vždy v závěru výuky či po jejím skončení. Hodnocení probíhá anonymně a elektronicky, v unikátní aplikaci. Kromě hodnocení jednotlivých předmětů umožňuje aplikace vyjádřit se k dalším stránkám studia. Pro tento semestr byla zařazena otázka k reformě společného základu a otázka pro studenty dvouoborového studia. Otázka na problémy při nástupu do studia cílená na studenty prvních ročníků Bc. i NMgr. studia je zařazována každoročně. Nejcennější zpětnou vazbou bývá pro pedagogy a po zveřejnění výsledků i pro studenty slovní komentář. Pedagogové mají také možnost na slovní komentáře před zveřejněním výsledků reagovat. Dotazníkové hodnocení provádí fakulta pravidelně po každém semestru. Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na webu hodnocení. Doporučujeme využít rychlé přihlášení do aplikace.

Opatření děkana č. 1/2017 Plán inventarizací na rok 2017 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

9. leden 2017 - 11:09
Opatření děkana č. 1/2017 Plán inventarizací na rok 2017 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014