Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 40 min 26 sek zpět

Výběrové řízení ze dne 17. 7. 2017 – Ústav etnologie

17. červenec 2017 - 13:47
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Ústavu etnologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: sociální antropologie se zaměřením na etnografický terénní výzkum a antropologii Evropy Úvazek: 1 (40 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru sociální antropologie/etnologie (titul Ph.D.), zaměření na etnografický terénní výzkum a antropologii Evropy, zkušenost s realizací vlastního (etnografického) terénního výzkumu, zkušenost s výukou metodologie terénního výzkumu (min. 3 roky), zkušenost s vedením výuky odborného předmětu v anglickém jazyce, publikační činnost v oboru ve světovém jazyce; publikační činnost zaměřená na problematiku terénního výzkumu výhodou, zkušenost s překladem (včetně publikace) odborných textů z anglického jazyka, výhled na zahájení habilitačního řízení do 2 let. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín podání přihlášky: 19. srpna 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled dosavadní praxe, přehled vědecké, výzkumné, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str. A4). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení k dalšímu kolu výběrového řízení (tj. k pohovoru nebo veřejné přednášce) pozvat všechny nebo (pouze) vybrané uchazeče. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ_Ústav_etnologie

Výběrové řízení ze dne 17. 7. 2017 – Ústav etnologie

17. červenec 2017 - 13:45
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Ústavu etnologie Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: sociální antropologie se zaměřením na aplikovanou antropologii Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru sociální antropologie/etnologie (titul Ph.D.), zkušenost s realizací terénních praxí v zahraničí, zkušenost s výukou na VŠ se zaměřením na aplikovanou antropologii (min. 3 roky), zkušenost s vedením výuky odborného předmětu v anglickém jazyce, publikační činnost v oboru ve světovém jazyce, zkušenost s působením na relevantních zahraničních institucích se zaměřením na aplikovanou antropologii, organizační a administrativní schopnosti, zkušenost z neziskového sektoru výhodou. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín podání přihlášky: 19. srpna 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled dosavadní praxe, přehled vědecké, výzkumné, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str. A4). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Komise může podle vlastního uvážení k dalšímu kolu výběrového řízení (tj. k pohovoru nebo veřejné přednášce) pozvat všechny nebo (pouze) vybrané uchazeče. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ_Ústav etnologie

Studenti nederlandistiky dosáhli v uplynulém semestru několika významných úspěchů

14. červenec 2017 - 14:09
Studenti magisterského oboru Nizozemský jazyk a literatura byli úspěšní v mezinárodních soutěžích a v překladatelské Soutěži Jiřího Levého. Anna Krýsová se stala absolutní vítězkou Mezinárodního studentského diktátu v nizozemštině, přičemž daleko za sebou nechala více než 100 studentů nederlandistiky z 16 univerzit v 10 zemích. Odměnou jí byl nejen výkladový slovník Van Dale, ale rovněž několikadenní pobyt na Univerzitě ve Vratislavi, kde během mezinárodní nederlandistické konference mohla navazovat kontakty pro své plánované doktorské studium. Na této konferenci byli rovněž oceněni autoři nejlepších studentských prací v regionu střední a východní Evropy, mj. absolventka nederlandistiky na FF UK Eva Ungermannová za nejlepší diplomovou práci roku 2015 Osvojování členu českými studenty nizozemštiny napsanou pod vedením prof. Jana Pekeldera. V neposlední řadě zabodovala pražská nederlandistika i v rámci literárního překladu: po mnoha letech se mezi vítěznými překlady v Soutěži Jiřího Levého objevil překlad nizozemské prózy. Jeho autorem je Lukáš Vítek a jedná se o ukázku z již klasického, dosud nepřeloženého románu Maartena ‘t Harta Hejno kolih. Anna Krýsová (zcela vpravo) při převzetí výhry, kterou předává Peter Keulers, zástupce nizozemského velvyslance v Praze (vlevo) za asistence dvou spolupracovnic z nizozemského velvyslanectví Eva Ungermannová s vedoucím práce prof. Pekelderem

Udělení čestné afiliace FF UK prof. Anthonymu Hardingovi

14. červenec 2017 - 13:26
Na zasedání Vědecké rady FF UK 22. června 2017 obdržel významný britský prehistorik působící v mnoha evropských zemích prof. Anthony Harding diplom afiliovaného člena FF UK. Anthony Harding absolvoval univerzitu v Cambridge v oborech archeologie a antropologie. V roce 1970, během svého doktorského studia, spolupracoval devět měsíců s prof. Janem Bouzkem z Ústavu pro klasickou archeologii v Praze. Poté, co získal doktorský titul Ph.D., zahájil svou odbornou profesi jako výzkumný asistent v Britském muzeu. Záhy byl však jmenován členem archeologického sboru na univerzitě v Durhamu, kde působil následujících 30 let. Během své dlouholeté kariéry na univerzitě se podílel na velkém množství archeologických projektů a napsal několik významných publikací, uznávaných odborníky po celém světě. V roce 1990 byl ustanoven profesorem. Později, v roce 2004, se přestěhoval do Exeteru, kde pracoval na univerzitě až do roku 2015. Akademický rok 2015/2016 strávil v Mnichově jako hostující profesor v Münchner Zentrum für Antike Welten. Harding se přednostně zabývá archeologií doby bronzové v Evropě, avšak jeho široký rozsah specializace zahrnuje také období neolitu a doby železné, dále se věnuje archeologii válečnictví a archeologii soli v pravěku. Vedl množství archeologických výzkumů v řadě evropských zemí, kromě lokalit na britském území je třeba zmínit alespoň Velim v České republice, Sobiejuchy v Polsku, Băile Figa a Corneşti v Rumunsku. Stejně tak působil i v mnoha evropských muzeích, např. v bývalé Jugoslávii. Během aktivní kariéry sepsal vícero přelomových děl, ať už se jednalo o monografie, či články v odborných časopisech, jež významně ovlivnila směr evropské archeologie. Anthony Harding působí v řadě odborných organizací, národních i mezinárodních. Mezi lety 2003 a 2009 byl prezidentem Evropské asociace archeologů. Také je dlouholetým členem mezinárodních komisí v Německu a v České republice, stejně jako v mnoha národních výborech ve Velké Británii. Ve Švýcarsku, Nizozemsku a Dánsku zasedá v komisi pro posuzování doktorských a habilitačních disertací. Až do nedávné doby byl předsedou správní rady jednoho z nejprestižnějších archeologických časopisu, Antiquity. Nadále pokračuje jako stálý člen poradního orgánu v redakční radě časopisů v Rumunsku, Španělsku a Itálii a jako šéfredaktor De Gruyter Open Archaeology. V průběhu několika posledních měsíců byl pozván jako hostující odborník na přednášky na univerzity v Německu, Rakousku, České republice a Itálii. Harding byl zvolen čestným členem British Academy (Akademie Spojeného království pro humanitní a společenské vědy) a Society of Antiquaries of London. foto: archiv FF UK

Cenu Kateřiny Krausové za rok 2016 získala Monika Norocká

14. červenec 2017 - 11:19
22. června 2017 se na Ústavu románských studií FF UK již po třiadvacáté udělovala Cena Kateřiny Krausové, která je určena pro nejlepší diplomovou práci obhájenou na oboru hispanistika v předešlém roce. Nejde však jen o samotné ocenění, ale také o setkání s rodinou Krausových, která před lety cenu zřídila jako památku na Kateřinu Krausovou, která na FF UK absolvovala v roce 1981 studium španělštiny–francouzštiny a roku 1985 emigrovala do USA, kde pět let poté po těžké nemoci zemřela. Jak letos připomněli Eliška Krausová a Ivan Kraus, měla by být cena rovněž připomínkou toho, že studium ve svobodě, možnost zvolit, čím se bude člověk zabývat, jak bude myslet, nejsou samozřejmostí. Cenu za rok 2016 získala Monika Norocká, která se v diplomové práci Paralelismo entre la poética de Juan Rulfo y María Luisa Bombal (Paralely v poetice Juana Rulfa a Maríi Luisy Bombsl) věnovala souvislostem mezi životem a tvorbou mexického autora Juana Rulfa a chilské spisovatelky Maríi Luisy Bombal. Porota ocenila stylistickou a jazykovou vyzrálost textu a autorčin cit pro literárnost studovaných děl; rovněž vyzdvihla pokoru a zároveň hluboké znalosti, s nimiž Monika Norocká přistupovala k tématu. Význam Ceny Kateřiny Krausové roste, nejen pro stále delší tradici jejího udělování, ale především pro symbolické hodnoty s ní spojené: její jméno nám připomíná pohnutou minulost naší země i to, že jí rodina Krausova uděluje prostě proto, že chce, a že tím vyzdvihuje hodnotu toho, co nelze okamžitě spočítat či zpeněžit. foto: archiv FF UK

Thiddag: intelektuál a říšský biskup

14. červenec 2017 - 11:02
Dvoudenní mezinárodní konference zaměřená na duchovní a církevní dějiny střední Evropy na přelomu milénia věnovaná tisíciletému výročí úmrtí třetího pražského biskupa Thiddaga proběhne na FF UK ve dnech 3.–4. října 2017.

Výběrové řízení ze dne 14. 7. 2017 – Katedra sociologie

14. červenec 2017 - 9:52
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst na pracovišti Katedra sociologie Název pracovní pozice: 1. akademický pracovník – lektor/ka 2. akademický pracovník – lektor/ka Obor a zaměření: Metody sociálního výzkumu. Jedná se o pozice naplánované v rámci projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání a jeho relevance pro potřeby trhu práce“ (CZ.02.2.69/0.0/16_015/0002362). Úvazek: 0,3-0,4 (na dobu určitou do 31. 5. 2019) Požadavky: Mgr. v oboru sociologie nebo oboru příbuzném, prokázané aktivní zkušenosti s výukou metodologie sociologického výzkumu na VŠ, prokázané zapojení do výzkumných projektů. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 17. srpna 2017 Náležitosti přihlášky: přehled pedagogického působení v oblasti metodologie sociologického výzkumu, přehled publikační činnosti za posledních 5 let, seznam výzkumných projektů, jichž se uchazeč/ka aktivně účastnil/a v posledních 5 letech, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz. Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Katedra sociologie si vyhrazuje právo nepřijmout žádného z přihlášených uchazečů, případně přijmout více uchazečů s náležitě upravenými parametry obsazovaných míst. Komise může podle vlastního uvážení k dalšímu kolu výběrového řízení (tj. k pohovoru nebo veřejné přednášce) pozvat všechny nebo (pouze) vybrané uchazeče. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ-Katedra sociologie

Výběrové řízení ze dne 14. 7. 2017 – Ústav Dálného východu

14. červenec 2017 - 9:49
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav Dálného východu Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent Obor a zaměření: japonská studia Úvazek: 1 (40 hodin týdně) Požadavky: akademická hodnost Ph.D. v oboru japanologie/japonská studie, případně ekvivalent, zkušenost s výukou na vysoké škole, přiměřená akademická publikační činnost, předpoklady pro organizační práci v akademické sféře. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 18. srpna 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, seznam publikační činnosti, představa o působení na vypisovaném místě, projekt osobní vědecké činnosti, kopie dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ_Ústav Dálného východu  

Výběrové řízení ze dne 12. 7. 2017 – Ústav jižní a centrální Asie

12. červenec 2017 - 13:26
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav jižní a centrální Asie Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: tibetanistika – jazyk, dialekty tibetštiny, tibetské rituály Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Požadavky: ukončené doktorské vzdělání, předchozí pedagogická činnost, publikace dokládající dobrou úroveň znalostí v oboru, znalost angličtiny a literární i hovorové tibetštiny, znalost práce s PC, organizační a komunikační schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 14. srpna 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, motivační dopis, přehled vědecké a publikační činnosti, úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Mgr. Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha. E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ- Ústav jižní a centrální Asie  

Byl zakončen osmnáctý běh kurzu pro prestižní mexickou vysokou školu na FF UK

11. červenec 2017 - 15:15
7. července byl ve Šporkově paláci zakončen 18. ročník kurzu pro studenty prestižní mexické vysoké školy Technologického institutu v Monterrey. Probíhal na základě smlouvy mezi Univerzitou Karlovou a Technologickým institutem z roku 1999, která byla později prodlužována a je každým rokem konkretizována dohodami mezi FF UK a Institutem. Během čtyř týdnů se účastníci kurzu seznamovali se základy české historie a kultury ve středoevropském kontextu i s historií a současností mexicko-českých vztahů. Pro tuto školu pořádají od devadesátých let podobné regionální kurzy desítky universit na celém světě, právě ukončený kurz pak patří mezi instituce s nejdelší tradicí. Déle jezdí mexičtí studenti pouze na madridskou COMILLAS. Konkrétní podobu a vedení této letní školy opět zajišťovalo Středisko ibero-amerických studií FF UK ve spolupráci s pedagogy z dalších fakultních pracovišť. Kurz slavnostně zahajoval na počátku června velvyslanec Mexika v České republice J. E. Pablo Macedo Riba, předáním diplomů ho pak uzavřela nová velvyslankyně této země v Praze J. E. Rosaura Leonora Rueda Gutiérrez. Představitelka TECu dr. Araceli Luz González Uresti, která skupinu doprovázela, vyslovila ve svém závěrečném proslovu naději, že kurz bude pokračovat v příštím roce 19. turnusem.

Knihovnické nebe ve Slovinsku

11. červenec 2017 - 10:37
V červnu vyrazila naše skupina sedmi statečných knihovníků na exkurzi po slovinských knihovnách společně s kolegy z knihoven a informačních institucí ČR. Zahraniční cesta se konala pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). Jejím cílem bylo navštívit během šesti dnů 6 městských knihoven s regionální působností a národní univerzitní knihovnu, zhlédnout jejich prostory, poznat jejich fungování a inspirovat se. Počet knihoven je ve Slovinsku menší než v České republice (58 městských knihoven, 10 regionálních, 269 poboček, 13 mobilních knihoven), kvalitu služeb to nijak neovlivňuje, ba naopak. Efektivní financování knihovnictví, centralizace veřejných knihoven pod záštitou Združenje splošnih knjižnic a aktivní nasazení zaměstnanců ve službách se odráží na jejich využití. Registrovaných čtenářů je 23 % z obyvatel Slovinska a 65 % využívá jejich služby. Přestože byla každá z navštívených knihoven specifická, jejich společnými rysy bylo, že se jedná o moderní komunitní centra s fondem odborné a krásné literatury, s oddělenými prosvětlenými prostory plnými knih. Součástí knihoven jsou čítárny, týmové studovny, pohádkové místnosti pro dětské čtenáře, prostory s domácím kinem, s technikou pro poslech hudby, přednáškové místnosti, divadelní prostory či fond zaměřený na regionální osobnosti a historii. Moderní nábytek, umělecké obrazy, literární kavárny jsou již samozřejmostí. Knihovny rovněž využívají selfchecky, čtečky a některé i automaty na vracení knih. V každé knihovně jsme objevili něco zajímavého. V Celje nám knihovníci zdůrazňovali význam tištěné knihy obzvláště pro dětské čtenáře, jelikož napomáhají rozvoji sociální komunikace. V historické reprezentativní budově Národní a univerzitní knihovny v Ljubljani, kterou navrhl známý architekt Jože Plečnik, jsme zhlédli výstavu zaměřenou na reformaci, prostřednictvím které se slovinština začala užívat v písemném styku. Knihovna koordinuje webový portál Digitální knihovny Slovinska, který volně zpřístupňuje knihy, časopisy, mapy, rukopisy a sekundární literaturu. Lidovými tanci nás přivítaly děti v knihovně v Grosuplji. Zdejší pamětní místnost zvaná Domoznanska soba uchovává dokumenty a knihy významné pro regionální historii, která je zmapována až do dob antiky. Knihovna v Domžale se nachází v obchodním středisku. Toto specifikum se kladně odrazilo na návštěvnosti knihovny (1000 návštěv denně). Z hlediska pořádání společenských aktivit je na tom velmi dobře se svým programem knihovna v Kranji, která organizuje kurzy informační a čtenářské gramotnosti, workshopy, půjčuje knihy na koupališti či pořádá filmové, divadelní a komiksové večery. Příhraniční knihovna v Nove Gorici je díky své poloze jedinečná svou spoluprací se slovinskými komunitami v Itálii, italskými knihovnami a místní univerzitou. Jen pro zajímavost na jejich zahrádce s lehátky, vodotryskem a zaparkovaným bibliobusem jsme poznali „knihovnické nebe“. V bilingvní oblasti Piranu schraňuje knihovna osobní archivy obyvatel a digitalizuje staré pohledy. Poslední den jsme strávili v Terstu, kde jsme v muzeu zhlédli sbírky Francesca Petrarky a Jamese Joyce, který zde žil a na jehož památku jsou po městě rozmístěny značky, které upozorňují na místa irským autorem navštívená. Bohatství knihoven a kulturních institucí spravují webové portály Kamra nebo Digitalna knjižnica Slovenije, která se mj. podílí na vývoji evropského internetového projektu Europeana. Na základě partnerství mezi vydavateli a knihovnami byla v roce 2013 založena elektronická knihovna a e-shop Biblos. Knihovníci aktivně propagují dobré knihy ze slovinské produkce, především beletrii, formou anotací knih na portálu Dobre knjige. Čtenáři zde mají možnost knihy hodnotit, komentovat a sdílet informace o nich. Vědeckou produkci slovinských autorů mapuje bibliografický systém COBISS. Pokud hledáte informace o známých osobnostech Slovinska (např. Drago Jančar či Jože Plečnik), navštivte internetový lexikon Primorci. Zážitků a dojmů z cesty bylo opravdu mnoho. Nejvíc se nám líbil aktivní přístup místních knihovníků, kteří ochotně vycházeli vstříc našim dotazům, a také různá prostorová řešení jednotlivých navštívených knihoven, která vždy poskytují prostor nejen pro vzdělávání uživatelů, ale i pro jejich setkávání a odpočinek. autorka: Marika Sztefková, Knihovna FF UK

Nové způsoby čtení lze hledat u všech děl, říká laureátka Iberoamerické ceny

10. červenec 2017 - 12:21
Zástupci diplomatických misí iberoamerických zemí akreditovaných v České republice letos udělili po dvaadvacáté tzv. Iberoamerickou cenu. Porota složená z nejvyšších zástupců velvyslanectví Argentiny, Brazílie, Chile, Kuby, Mexika, Peru, Portugalska, Španělska a Venezuely vybírala z 19 přihlášených textů zaměřených na problematiku latinskoamerických zemí a zemí Pyrenejského poloostrova. Nejvyšší ocenění Premio Iberoameriano získala práce studentky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavlíny Juračkové „Sedm knih o Dianě od Jorgeho de Montemayora – Od pastýřského románu k mystice“. Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo v dubnu. Na základě čeho jste se rozhodla pro toto téma? V rámci grantu Svět dona Quijota, který vzniká při Ústavu románských studií FF UK, jsem se věnovala odkazu pastýřského románu v Cervantesově Donu Quijotovi. Touto cestou jsem se dostala k Montemayorově knize Los siete libros de la Diana. V zimním semestru 2016 jsem pak přes program Erasmus studovala na Universidad Complutense de Madrid, kde se mi naskytla příležitost zabývat se hlouběji španělskou literaturu 16. století, to mě opět přivedlo k Dianě. Začala jsem se zajímat nejen o text díla, ale převážně o dobový kontext a okolnosti vzniku díla, až se téma postupně začalo rýsovat. Velkým pomocníkem se mi stala také Národní knihovna v Madridu, v níž jsem měla možnost nahlédnout do nejstarších dochovaných vydání Diany. Jaké místo v románské literatuře zaujímá Jorge de Montemayor? Nevím, jaké místo zaujímá obecně v románské literatuře, ale řekla bych, že v rámci španělské literatury má vcelku neměnné místo ve srovnání se známějšími díly, pro které se hledají stále nové a nové interpretace. Literární historie vytvořila označení pastýřský román, do něhož napasovala také Montemayorovu Dianu. Obecně o pastýřském románu postupně vzniklo celkem dost článků a studií, které se však často opakují a působí spíše jako resumé a konstatování literární produkce zmíněného žánru ve 2. poloviny 16. století. Až v roce 2009 publikovala barcelonská hispanistka María Dolores Esteva de Llobet knihu o Montemayorově životě a díle, kde se ale zaměřila převážně na dílo před Dianou. Obecně asi mohu říct, že Montemayor své místo ve španělské literatuře má z hlediska literární historie a vývoje žánrů, ale z pohledu nových interpretací zatím bohužel zůstává na okraji badatelského zájmu. Ve své práci vycházíte z myšlenky Juana Goytisola, že u literárních textů je důležité hledat vždy nové způsoby interpretace. Jakým způsobem se vaše interpretace díla odlišovala od těch dosavadních? Goytisolovo dílo celkově vnímám jako pokus o nové čtení časem zaběhnutých stereotypů a představ o španělské identitě. Jeho knihy jsou provokativní a Goytisolův vztah ke Španělsku značně problematický. Významná portorická hispanistka Luce López-Baralt vystihuje Goytisolův vztah ke Španělsku jako amor-odio (láska-nenávist). Goytisolovu představu o novém čtení (slovy Seymoura Chatmana je známá jako přečtení, nikoli čtení děl) jsem se pokusila uplatnit při interpretaci Montemayorovy Diany. S tím souvisela také volba metodologie. Místo strukturalistického přístupu k dílu jsem se více zabývala historií, částečně také formátem knihy a dopadem na významové uchopení díla. Dosavadní interpretace spojené s žánrovým zaškatulkováním jsem se snažila překročit a položit si otázku, co se skrývá pod nálepkou pastýřský román. Podle mého názoru nejde v případě Montemayora o pouhé imitování italských vlivů, ale spíše o strategické využití pastýřské tematiky, která však odkazuje obdobně jako v případě poetiky Svatého Jana od Kříže k něčemu vyššímu. V kontextu Montemayorova života, španělské inkvizice a problematiky knihtisku se pro mě dílo otevřelo mnohem více než v případě pouhého hledání estetických kritérií vedoucích k tzv. žánru pastýřského románu. Myslíte, že tyto nové způsoby lze hledat i u kanonizovaných děl, která už jsou zatížena velkým množstvím interpretací? (V české literatuře např. Máj, Kytice, Babička apod.) Rozhodně ano. Myslím, že nové způsoby čtení lze hledat u všech děl. Záleží na tom, jaký úhel pohledu a metodologii si zvolíme. Mohu se zabývat například Babičkou Boženy Němcové z mé časové a prostorové perspektivy, nebo mě může zajímat recepce Babičky v nějakém konkrétním období atd. Proč ne? Jakým směrem se bude ubírat váš další výzkum? V diplomové práci bych se ráda zabývala hlubším rozborem Los siete libros de la Diana v kontextu celého Montemayorova díla. Pokusila bych se zodpovědět otázky, které jsem v rámci soutěžního příspěvku pouze naznačila jako možnou cestu interpretace, a zároveň bych lépe propracovala metodologii práce. Nové uchopení tzv. pastýřského románu by mohlo posloužit také k novému čtení například Cervantesova díla. V první části z roku 1605 se při třídění knihovny dona Quijota mimo známější rytířské romány diskutuje také o pastýřských knihách a pohled na ně není rozhodně jednoznačný. Napříč oběma díly Dona Quijota se ve větší (jednotlivé kapitoly, příběhy) či menší (dílčí motivy) míře setkáváme s pastýřskou tematikou, k níž se Cervantes také v kontextu ostatních svých děl stále vracel. Tímto směrem bych se nadále ráda ubírala. rozhovor vedla Šárka Kadavá související: Studentka UK Pavlína Juračková získala prestižní Iberoamerickou cenu [iforum.cuni.cz, 4. dubna 2017]

Reconstruction of the Main Building

10. červenec 2017 - 9:05
The general reconstruction of the Faculty of Arts main building on Jan Palach Square will be carried out gradually in 2017-2019. Most of the works will take place during the summers in order to avoid collissions with teaching and entrance exams as much as possible. This summer, the faculty will get a new glass lift, which was designed in the original conception from the 1930s. The lift will connect the main library, the courtyard, and all the floors of the building. Apart from the lift, there will be a new staircase and bike shed in the courtyard. Some rooms will also be equipped with air-conditioning. In the upcoming years, the building will also get a new facade and new roof, and the interior will be renovated too. The faculty management would like to ask all students, members of staff, and visitors for their patience and understanding during the reconstruction – the result will surely be worth the occasional inconvenience!      

Emeritní profesor Ústavu českých dějin FF UK Robert Kvaček oslavil 5. července 85. narozeniny

7. červenec 2017 - 10:18
Vynikající historik moderních dějin a mimořádně oblíbený pedagog prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., ve středu 5. července oslavil významné životní jubileum. Již 29. června 2017 proběhla v Lepařově gymnáziu v Jičíně, jehož je jubilant absolventem, velká oslava, které se zúčastnily desítky a desítky hostů. Mezi polednem a osmou hodinou večerní patřila aula gymnázia této slavnosti. Za pořádající instituci přivítal všechny ředitel gymnázia Mgr. Miloš Chlumský, jménem Univerzity Karlovy promluvil další z jičínských rodáků – prorektor prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Na slavnost dorazil i hejtman hradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  V průběhu odpoledne zazněla celá řada proslovů, slov díků a obdivu. Na oslavu přijeli a přišli přátelé, kolegové i žáci prof. Kvačka z Filozofické fakulty UK, kde celý život působil, dále z Technické univerzity v Liberci, kde působí dosud, představitelé různých osvětových, paměťových a pedagogických institucí, a také jeho přátelé, kteří s výukou a popularizací historie nemají nic společného, ale Roberta Kvačka znají jako spolužáka či spolusportovce. Za přispění Pekařovy společnosti Českého ráje vznikla v aule gymnázia i výstava, mapující Kvačkovu odbornou, popularizační a sportovní činnost, stejně jako jeho studentská léta na Lepařově gymnáziu. Byla zde k vidění řada unikátních dokumentů a fotografií. Gratulace vyvrcholily sólovým zpěvem určeným jubilantovi a dále nástupem fotbalového týmu s dortem ve tvaru hřiště. Profesor Kvaček ze stupínku provedl slavnostní výkop. Na programu byla i exkurze do Kvačkovy třídy s jeho osobním výkladem a řada dalších milých atrakcí. Ústav českých dějin svému emeritnímu profesorovi, kterého považuje za rodinné stříbro, přeje do dalších let pevné zdraví, životní optimismus a lidské štěstí. doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

Soutěž projektu COURAGE: Otevřená výzva tvůrcům dokumentárních filmů

4. červenec 2017 - 15:18
V rámci projektu COURAGE byla vypsána otevřená výzva tvůrcům dokumentárních filmů Kultura jako hnutí odporu v bývalých socialistických zemích východní Evropy. Hledají se vysoce kvalitní dokumentární filmy, schopné přimět k zamyšlení a zaujmout široké publikum.

Výběrové řízení ze dne 30. 6. 2017 – Ústav řeckých a latinských studií

3. červenec 2017 - 13:46
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav řeckých a latinských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – (odborný) asistent Obor a zaměření: didaktika latiny (klasických jazyků) Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) na dobu určitou Požadavky: PhD. (či ekvivalent) v oboru klasická filologie nebo v příbuzném oboru, případně perspektiva brzkého dokončení doktorského studia, zkušenost s výukou latiny (případně i dalšího předmětu), ideálně na střední i vysoké škole, publikační činnost, perspektiva odborného rozvoje v oboru didaktiky klasických jazyků (publikace, habilitace), jeden cizí jazyk aktivně (včetně schopnosti v něm vyučovat), alespoň jeden další pasivně (jeden z nich musí být angličtina). Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 31. července 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled praxe ve výuce, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * VŘ_Ústav řeckých a latinských studií  

Provoz sekretariátu ÚISK – červenec a srpen 2017

3. červenec 2017 - 13:16
PROVOZ SEKRETARIÁTU červenec-srpen_2017

Online Exhibition of Music Manuscripts from 12th – 16th Century

2. červenec 2017 - 16:19
As part of the 45th year of the international conference on medieval and renaissance music, an online exhibition of music manuscripts from 12th - 16th century from the collections of the Czech National Library will be launched on 4 July 2017. The website presents original manuscripts with transcriptions and recordings. The exhibition is a result of cooperation between the Department of Musicology, CUFA, and the Department of Manuscripts and Old Prints, CNL.

Virtuální výstava hudebních rukopisů 12.–16. století

30. červen 2017 - 16:15
Virtuální výstava hudebních rukopisů 12.–16. století ze sbírek Národní knihovny: na stránkách manuscriptorium.com jsou vystaveny původní notové záznamy, jejich současné přepisy a nahrávky dané skladby. Jedná se o výsledek spolupráce Ústavu hudební vědy FF UK a Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR s využitím databáze digitalizovaných rukopisů Manuscriptorium.

Nedostupnost MVS a MMVS

30. červen 2017 - 11:59
Z důvodu rozsáhlých rekonstrukcí v budovách FF UK bude meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba v červenci a srpnu 2017 pozastavená. Během této doby nevyřizujeme žádné žádosti o MVS a MMVS. Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve dnech 17.10.- 27.10. ze zdravotních důvodů odpadají konzultace a veškerá výuka dr. Valkouna.

17. říjen 2017

Od pondělí 16. října do čtvrtka 26. října se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Vojtěchovského.

V týdnu od 16. října se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Koury, s výjimkou výuky předmětu History of...

02. říjen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014