Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 34 min 49 sek zpět

Proběhlo fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika

24. duben 2017 - 17:51
V pátek 21. dubna 2017 se na FF UK uskutečnilo pod záštitou děkanky doc. Miriam Friedové, Ph.D., historicky první fakultní kolo soutěže Student a věda – Lingvistika; již VII. ročník celostátní soutěže proběhne 15. května 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci XVIII. mezinárodního setkání mladých lingvistů (letos na téma Jazyk jako nástroj manipulace). Fakultní kolo soutěže organizoval Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, šestičlennou porotu tvořili i zástupci ze čtyř dalších lingvisticky orientovaných pracovišť. V souladu s pravidly celostátního kola se hodnotila písemná verze práce (původnost tématu, teoreticko-metodologické východisko, reflexe jeho výhod a limitů, formální a obsahová podoba písemné verze) a ústní prezentace při soutěži vymezená časovým limitem 15 minut (ústní projev, rétorické schopnosti, způsob vystupování, schopnost formulovat stanoviska a přesvědčivě argumentovat v diskusi, schopnost reakce na otázky a připomínky poroty i akademické obce). Soutěžící představili velmi kvalitní práce a podali přesvědčivé důkazy svých dobrých odborných znalostí. Úroveň soutěže byla vyrovnaně vysoká, po jednotlivých prezentacích proběhla zajímavá a podnětná diskuse. Po sečtení všech hlasů porota dospěla k následujícímu pořadí: místo – Alžběta Růžičková(obor fonetika): Strategie maskování hlasu u českých mluvčích (145 bodů) místo – Karolína Lipská(obor francouzská filologie): Modus po verbech opinandi v (před)klasické francouzštině (142 bodů) místo – Tomáš Musil(obor filozofie): Strojový překlad z hlediska filosofie jazyka (130 bodů) Všichni studenti na prvních třech místech mají právo účastnit se celostátního kola soutěže a reprezentovat v něm FF UK; zároveň získávají finanční odměnu. Studentům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole! Soutěž Student a věda – Lingvistika probíhá každoročně, přihlásit se mohou studenti bakalářských i magisterských studijních programů. Soutěžní práce (lingvistické či interdisciplinární příspěvky týkající se lingvistiky, tedy např. z oboru filozofie, psychologie, sociologie, mediálních studií apod.), nejsou tematicky omezeny. Již nyní zveme zájemce k účasti v příštím ročníku soutěže! doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (ÚČJTK FF UK) předsedkyně poroty fakultního kola, členka poroty celostátního kola soutěže

Vychází první díl korespondence Karla Havlíčka

24. duben 2017 - 16:08
Po čtyřsvazkové kritické edici korespondence Boženy Němcové, oceněné roku 2008 cenou Magnesia Litera za nakladatelský počin, vycházejí knižně dopisy další klíčové osobnosti české kultury 19. století, Karla Havlíčka Borovského. Jedná se o první kompletní kritické vydání Havlíčkovy korespondence, která odkrývá významnou část odkazu tohoto předního českého novináře, básníka, politika a organizátora národního života. První z plánovaných šesti svazků, čítající 134 dopisů, zahrnuje veškerou dnes známou odeslanou i přijatou Havlíčkovu korespondenci do konce roku 1842, tedy do doby Havlíčkova odjezdu do Ruska. Budoucí autor Tyrolských elegií a Křtu svatého Vladimíra v nich vystupuje jako sebevědomý student, který promýšlí své budoucí povolání s cílevědomou snahou o službu národu. Jádro prvního svazku tvoří Havlíčkovy listy rodičům, především z pražských filozofických a teologických studií, v menší míře je zastoupena korespondence se spolužáky a s úřady. Z větší části byly tyto rané dopisy psány německy: v edici jsou zařazeny v novém překladu do češtiny, pořízeném pro účely této edice, nicméně v poznámkovém aparátu je k dispozici i originál. Svazek otevírají úvodní studie o historii vydávaní Havlíčkovy korespondence, o způsobu překládaní německy psaných dopisů a o Havlíčkově mládí. Dopisy jsou doplněny věcnými vysvětlivkami, kalendáriem Havlíčkova života a obrazovou přílohou. Edici připravil tým pracovníků a studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pod vedením doc. Roberta Adama. „Prostřednictvím analýzy Havlíčkovy korespondence přinášíme prohloubení poznání jazykové situace a politických poměrů v českých zemích v polovině 19. století. Chceme ukázat, že osobnost a dílo Karla Havlíčka má co říci i v současném českém kulturním prostoru,“ doplňuje doc. Adam. Ukázka dopisu Karla Havlíčka. Zdroj Archiv FF UK. Související publikace V souvislosti s vydání korespondence Karla Havlíčka vychází monografie Magdalény Pokorné Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci, která zachycuje vzájemné vztahy Havlíčka a jeho myšlenkových partnerů a oponentů. Kniha přináší sedm portrétů osobností, které utvářely spolu s Karlem Havlíčkem atmosféru politického, veřejného a kulturního života ve čtyřicátých a padesátých letech 19. století v souhlasném i opozičním pojetí. Dalším z výstupů projektu je kolektivní monografie Karel Havlíček ve světle korespondence, jež představuje možnosti, které výzkum této korespondence nabízí pro prohloubení poznání sociální a komunikační praxe v české společnosti poloviny 19. století. Předložená analýza sleduje generační a myšlenkové souvislosti Havlíčkovy veřejné činnosti, odkrývat nové informace o dobovém publicistickém provozu, popsat způsoby užívání vybraných výrazů, které v polovině 19. století procházely v češtině bouřlivým vývojem, a poukázat na pestrý vějíř funkcí, které v tehdejší komunikaci plnily dopisy. Křest Korespondence I spolu s prezentací výše zmíněných publikací proběhne v úterý 2. května od 17 hod v Nové budově Národního muzea (sál H). Pozvánka Tisková zpráva O knihách Havlíček, Karel: Korespondence I (1831–1842). Editoři: R. Adam, F. Martínek, P. Píša, M. Pokorná, L. Rychnovská. Vydavatel: Nakladatelství Lidové noviny. Edice Dopisy, deníky, dokumenty. Praha 2016, 1. vydání, váz., 544 s. ISBN: 978-80-7422-474-4 Kniha v e-shopu nakladatelství Přebal knihy Pokorná, Magdaléna: Jedna hora vysoká je a druhá je nízká. Karel Havlíček a jeho souputníci ve vzájemné korespondenční a literární komunikaci. Vydavatel: Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2016, 1. vydání, váz., 192 s. ISBN: 978-80-7422-541-3 Kniha v e-shopu nakladatelství Rychnovská, Lucie – Adam, Robert a kol.: Karel Havlíček ve světle korespondence. Vydavatel: Nakladatelství Lidové noviny, 178 s. Praha 2016, 1. vydání, brož., s. 178. ISBN: 978-80-7422-542-0 Kniha v e-shopu nakladatelství Kontaktní osoba pro média doc. Robert Adam Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofická fakulta Univerzity Karlovy robert.adam@ff.cuni.cz +420 221 619 216    

Ústav bohemistických studií FF UK zve na přednášky prof. Ekateriny V. Rakhiliny

24. duben 2017 - 15:52
Prof. Rakhilina (National Research University Higher School of Economics) prosloví přednášky Russian Learner Corpus (RLC) a Lexical typology – verbs of falling across languages dne 26. dubna. —- Ekaterina V. Rakhilina is a linguist with a focus on the lexicography of nouns, semantic models, general semantics, lexical typology, construction Grammar. She is the initiator of the Russian learner corpora building and the error annotation. Russian Learner Corpus (RLC) středa 26. dubna | 9:00–10:30 | nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, hlavní budova, místnost č.  417) The talk gives an insight into the Russian Learner Corpus (RLC) – the first annotated learner corpus of Russian containing data from two sets of speakers – heritage learners and L2 learners. Among the structuring principles that underlie RLC discussed here are data characteristics, metainformation, annotation guidelines and the platform that uniquely integrates text pre-analysis / tagging and search tools. The second part of the talk presents illustrations of various linguistic issues to be approached with the Corpus. Lexical typology – verbs of falling across languages středa 26. dubna | 18:00–19:30 | nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, hlavní budova, místnost č. 225) The talk discusses predicates with the semantics of falling in a cross-linguistic perspective. The methods employed to analyse the domain are developed by the Moscow Lexical Typology (MLexT) Group and are based on detecting combinability restrictions of lexical items. These restrictions are further used to establish typologically relevant parameters that operate within a lexical domain. The talk gives a detailed overview of such relevant parameters and their grounds in the FALLING domain, and provides examples of their lexical manifestations from different languages.  

Lectures by Stefan Th. Gries (University of California, Santa Barbara) on Corpus Linguistics

24. duben 2017 - 13:55
Stefan Th. Gries teaches at the University of California in Santa Barbara. The lectures are going to take place on 26 and 27 April 2017. Corpus data and aspects of the mental lexicon from a cognitive-linguistic perspective: frequency, contingency, recency, and context Wednesday 26 April 2017 | 18:00 | nám. Jana Palacha 2, Prague 1 (CUFA main building, Room 104) | poster Over the last decades, linguistic research has become more diverse both theoretically and methodologically. With regard to the former, after a long period in which “theoretical linguistics” was synonymous with “generative linguistics”, now a wider variety of approaches have emerged; for this talk of interest are cognitive/usage-based approaches, which assume a less-than-modular linguistic system that is ‘governed’ to a large extent by domain-general mechanisms such as frequency, contingency, recency, context etc. With regard to the latter, linguists are now routinely using a wider range of data and it is corpus data that have seen a particular increase. Against this background, I will discuss in this talk ways in which corpus-based work can help explore the lexicon/construction in ways that properly operationalize the above domain-general determinants of processing and learning: frequency, contingency, recency, context. I will discuss two brief case studies – one on phonological similarity within lexical units (involving frequency), one on multi-word identification (adding contingency) – before I turn to a broader discussion of how to involve recency and context properly to our corpus-linguistic toolkit. What statistical methods have to offer to linguistics: three (differently complex) case studies of spelling, morphological change, and foreign language learning Thursday 27 April 2017 | 18:00 | nám. Jana Palacha 2, Prague 1 (CUFA main building, Room 104) | poster This talk is basically a demonstration of how quantitative methods of differ-ent degrees of sophistication can inform linguistic research on various levels of linguistic analysis. I will report on three case studies. First, I will show how very simple statistics can be used to explore aspects of Spanish Internet Orthography, specifically how standard spellings are changed in online fo-rums and comments and how even speakers’ typing is influenced by semantic and articulatory characteristics of what they are typing. Second, I will address a frequent question in historical data, namely how to study morphological change given the inherent noisiness and multidimensional nature of the data using exploratory as well as hypothesis-testing statistics. Finally, I will discuss a fairly new method designed to facilitate the exploration of how speakers of a certain kind (e.g., non-native speakers or indigenized variety speakers) differ from a ‘standard/reference’ group of speakers even when human annotators of, say, learner data are not available.  

Lecture by Dr Clemens Reichel (University of Toronto) on Dynamics and Complexity in Eshnunna’s State Administration

24. duben 2017 - 13:51
Lecture by Dr. Clemens Reichel (Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto – Royal Ontario Museum) is going to take place on 3 May 2017 at 16:00 in the Green Room (Celetná 20, Prague 1). Working for the State, Minding Your Own Business: On Dynamics and Complexity in Eshnunna’s State Administration (2070–1850 BC) For more than two hundred years Eshnunna was one of the principal power players on the Mesopotamian political stage. Throughout its history, from its rise as a provincial center during the Ur III period (ca. 2112–2004 BC) to its time as a capital of an independent state, it political leadership was based from the Palace of the Rulers, a palatial complex located in the middle of the city. Comprehensive excavations, undertaken by the University of Chicago’s Oriental Institute during the 1930s, not only uncovered several building phases dating between 2070 – 1850 BC, but also over 1200 cuneiform tablets and clay sealings that reflect the surviving paper trail of the palace’s administration. Using spatial and locational analyses to reintegrate textual data into corresponding architectural contexts this paper will reconstruct the administrative history of this building, its functional organization, and highlight the fates of its key players over time. The lecture is supposted by the grant GA ČR P401/12/G168 History and Interpretation of the Bible. Contact person: Jana Mynářová (phone: 221 619 609, 603 147 965, jana.mynarova@ff.cuni.cz)

Lectures by the British Archeologist Guy Middleton

24. duben 2017 - 13:45
The Czech Institute of Egyptology is happy to invite you to three lectures by Guy Middleton, archaeologist from the University of Newcastle upon Tyne. The lectures are going to take place in the Green Room, Celetná 20, Prague 1 on 24 – 26 April 2017. Approaching collapse – narratives and genres | 24th April 2017, 17:30–19:30 In this lecture, we explore the ‘public face’ of collapse in the modern world as it appears in multiple genres from archaeology to film and literature, and from environmental writing to futurology. The argument is that the way we see collapse and the narratives we weave about it, often apocalyptic and catastrophic, are deeply influenced by our cultural inheritance and our contemporary concerns. As part of this collapse discourse, archaeological ‘facts’ have been taken and embedded in wider culture and society and are used by other writers, especially environmental writers, to teach lessons to or exhort the public to change their ways, yet these writers are often uncritical of the archaeological evidence and interpretations, narrow in their view of ‘facts’, and rely on out-of-date work. Archaeologists are not immune to these influences and processes, but have a responsibility to develop and share their own, often more nuanced work and ideas, which reveal more complex stories of collapse in which multiple explanations and narratives are possible. Understanding collapse in archaeology – theories and explanations | 25th April 2017, 17:30–19:30 In this second lecture, the aim is to take a critical look at how archaeologists and others have defined collapse, described it, and have sought to explain it. Taking a long perspective across the twentieth century up to the present day, we shall encounter the ideas of many scholars, from Spengler and Toynbee to Tainter and Yoffee and Cowgill’s books of 1988 – the ‘annus mirabilis’ for collapse studies – and from the rise of the environmental narratives, to Jared Diamond’s bestselling Collapse and the reactions to it, and finally into 2017, in which at least five new books on collapse, all quite different in aims and scope, are being published. ‘Collapsology’ is emphasized as an increasingly developed sub-field of archaeology and history, with a vast literature, and as valid a focus as archaeological work on colonialism, gender, imperialism, state formation, or other areas. Collapse in the Late Bronze Age Aegean and Eastern Mediterranean | 26th April 2017, 17:30–19:30) In this final lecture, we look at a specific instance of collapse known from the archaeological record – that of the palatial Late Bronze Age of Greece and the Aegean. The competing theories will be introduced and recent responses examined, including the proposal that climate change caused collapse. One focus will be on how the period running up to the collapse has been characterized – as a period of crisis; another will be on the role of the Sea Peoples, known from Egyptian texts, in the events of the decades around 1200 BC and their place in the history of Greece and the wider Eastern Mediterranean region. We shall also consider recent proposals about the political geography of Late Bronze Age Greece and how these different views affect our conception of the c. 1200 collapse.  

International Sinological Centre at Charles University Celebrates 20 Years

24. duben 2017 - 13:39
The programme of the celebrations includes exhibition launch, international conference Taiwan Cinema and Cultural Dynamics, small film festival, and lectures by the vice-president of the Academia Sinica prof. Huang Chin-shing and the president of the Chiang Ching-kuo Foundation prof. Chu Yun-han. The film director Hou Hsiao-hsien (City of Sadness, Millenium Mambo, Assassin) and the writer and screenwriter Chu Tien-wen are coming to Prague as guests of honour. Exhibition 20 Years of the International Sinological Centre Hou Hsiao-hsien in Prague 27 April 2017| 17:30 | foyer of the main building, Faculty of Arts, nám. Jana Palacha 2, Prague 1. The exhibition is going to be open to the public until the end of May 2017. Prof. Chu Yun-han, president of the CCK-F: “How East Asians View a Rising China” 27 April 2017 |14:10 – 15:45 | main building of the Faculty of Arts, nám. Jana Palacha 2, Prague 1, Room 201| abstract All welcome, registration is not needed. Prof. Huang Chin-shing: “‘Sage’ and ‘Saint’: A Comparison between Confucianism and Christianity in Terms of Canonization” 28 April 2017| 14:10 | CCK-ISC, Celetná 20, Prague 1, Room 118 | poster | abstract The lecture is organised by the Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences. International Conference Taiwan Cinema and Cultural Dynamics 2 – 3 May 2017 | Ovocný trh 3, Prague 1 (Karolinum, Císařský sál) | program Free entry, no registration needed. The mini film festival is going to take place in the cinema Ponrepo (Bartolomějská 11, Prague 1) on 2 – 10 May 2017. poster about Hou Hsiao-hsien’s visit in Prague Programme: Flowers of Shanghai | 02/05/2017 20:30 A City of Sadness| 03/05/2017 18:30 Three times | 04/05/2017 17:00 | 10/05/2017 20:00 Millenium Mambo | 04/05/2017 20:00 | 09/05/2017 17:30 HHH | 05/05/2017 17:30 Assassin | 05/05/2017 19:30 Goodbye, South, Goodbye | 09/05/2017 20:00 Cheerful Wind | 10/05/2017 17:30  

Severská inspirace: zpráva z cesty do Helsinek – 1. část

21. duben 2017 - 14:14
V listopadu 2016 jsme jako čtyřčlenná skupinka knihovníků z Knihovny FF UK ve složení Martin Bartoš (podpora vědy, open access a e-learning), Jan Kamenický (vedoucí Knihovny Jana Palacha FF UK), Klára Rösslerová (ředitelka Knihovny FF UK) a Tomáš Vejvoda (Propagace služeb, PR) vyrazili do Helsinek, hlavního města Finska, a za čtyři dny jsme tam navštívili 6 různě zaměřených knihoven. Stáž v Helsinkách navázala na dříve absolvované zahraniční cesty do Norska, Irska, Rakouska a Německa a i tentokrát bylo hlavním cílem pozorování knihovních institucí v jejich každodenním provozu, nahlédnutí do zákulisí prostřednictvím komentovaných prohlídek a odborných prezentací, které nám vždy velmi ochotně a profesionálně zajistili pracovníci navštívených knihoven. Každý z členů naší výpravy se navíc v diskuzích s pracovníky knihoven zaměřil na „svou“ problematiku – témata jako např. způsoby podpory vědy, management a zajištění provozu knihoven, knihovní služby, problematika centralizace systému knihoven, způsoby propagace služeb, webové služby knihoven, jednotný vizuální styl aj. Víte, že… Finsko je země s druhým nejvyšším zastoupením uživatelů knihoven v obyvatelstvu v Evropě? 39.53 % populace je registrováno v knihovně. Vyšší zastoupení čtenářů v obyvatelstvu má pouze Island (40, 96 %). Češi jsou s 13, 63 % na 13. místě. zdroj: Průzkum organizace EBLIDA z let 2013 – 2015 První knihovnou v našem programu byla v úterý ráno Národní knihovna Finska neboli Kansalliskirjasto, která sídlí v historické budově od architekta Carla Ludwiga Engela z poloviny 19. století. Role národní knihovny se ve Finsku nijak zásadně neliší od rolí, které naplňují národní knihovny jinde v Evropě. Zvláštností je ale organizační zařazení Národní knihovny pod Helsinskou univerzitu, funguje jako její nezávislý institut. Finská národní knihovna je specifická bohatým zastoupením ruské a slovanské literatury v jejích sbírkách, což historicky vychází z faktu, že bylo Finsko od první dekády 19. století až do získání nezávislosti v roce 1917 součástí Ruského impéria, z něhož dostávala knihovna povinný výtisk. Tento fond i nadále rozvíjí, zaměřuje se zejména na společenské a humanitní vědy. Národní knihovna Finska tak disponuje vůbec největší sbírkou rusistického fondu 19. století mimo území Ruska a navíc je pro badatele ze světa snadno dostupná. Po pár hodinách strávených v Národní knihovně jsme se přemístili jen o několik bloků dál (centrum Helsinek je tak malé, že máte všechno jako na dlani), abychom se dostali do další z knihoven z našeho programu, univerzitní knihovny Helsinské univerzity, neboli Helsingin Yliopiston Kirjasto. Univerzitní knihovna nám byla samozřejmě profesně bližším prostředím, než knihovna národní. Univerzita a potažmo knihovna sídlí v budově zvané Kaisa House, což je oceňovaný skvost moderní architektury z roku 2012, za kterým stojí architektonické studio Anttinen Oiva a které posbíralo řadu odborných architektonických cen. Knihovna je skutečně vyšperkovaná i z pohledu interiérového designu a v šesti podlažích (celá budova je jedenáctipatrová) nabízí na 1000 studijních míst, z nichž některá jsou zařízena nábytkem světově proslulých designerů (např. židle od Davida Rowlanda či křesla od Ilmari Tapiovaara nebo Yrjö Kukkapuro). Vysoká úroveň architektonického řešení, velkorysost prostoru a designová vytříbenost knihovny Helsinské univerzity je rozhodně největším rozdílem oproti mnoha českým (nejen) univerzitním knihovnám. Příliš nás nepřekvapilo, že podobně jako v berlínských univerzitních knihovnách, i v Helsinkách se dnes knihovní akvizice orientuje prakticky výhradně na informační zdroje v elektronické podobě. Pro představu roční náklady knihovny Helsinské univerzity na akvizici dosahují téměr 6 milionů Euro, z čehož více než 86 % směřuje právě do elektronických zdrojů.  I české univerzitní knihovny, včetně těch na UK se k tomuto trendu v posledních letech přibližují. Jedním z cílů, které jsme si domů přivezli, je do budoucna výraznější snaha o lepší viditelnost a snazší použitelnost elektronických zdrojů, které naše univerzita a fakulta předplácí – nezbytný předpoklad pro silnější orientaci na elektronický obsah. Z obecnějšího pohledu však můžeme s potěšením konstatovat, že co se týče nabídky služeb, jejich nastavení a kvality za Finy nijak viditelně nezaostáváme.  Rozdíl je snad jen ten, že u nás jeden knihovník musí sám často zvládat něco, na co mají knihovny ve Finsku sestavené celé týmy pracovníků. Protože knihovník nemá knihoven nikdy dost, rozhodli jsme se v úterý ještě neplánovaně rozšířit náš program a dát na radu knihovnice z Helsinské univerzity, abychom z Helsinek vyjeli do nedalekého městečka Espoo na poloostrově Otaniemi. V tamním kampusu technické Aaltovy univerzity (Aalto-yliopisto) se nachází nově otevřené studijní centrum v čerstvě zrekonstruované budově slavného finského architekta Alvara Aalto. Studijní centrum je kombinací knihovny a studentského komunitního prostoru a ve dvou patrech nabízí stovky studijních a odpočinkových zón osazených nábytkem nejrůznějšího stylu a charakteru od závěsných vejčitých křesel, které možná znáte z žižkovské televizní věže nebo z Ještědu, přes konvenční křesílka, židle, až po obyvatelné výklenky ve stěnách. Finové jsou celosvětově největšími konzumenty kávy, a proto jsou malé či větší kavárny zcela běžnou součástí knihoven, ani my jsme neodolali a v kavárně studijního centra jsme si vychutnali čaj a kávu. autor: Tomáš Vejvoda, Knihovna Jana Palacha FF UK Konec první části, v druhém díle reportáže z Helsinek si přečtete o tam, jak vypadá v Helsinkách veřejná městská knihovna nebo úzce zaměřená knihovna, specializovaná na klasickou hudbu a hudební vědu.

U příležitosti životního jubilea profesorky Aleny Macurové vyšla publikace Komunikace v textu a s textem

21. duben 2017 - 13:23
Publikace Komunikace v textu a s textem, která vyšla ve Vydavatelství FF UK v roce 2016, představuje celoživotní vědecké dílo bohemistky Aleny Macurové, která zásadním způsobem přispěla k rozvoji stylistiky a široce chápané teorie textu a komunikace a která je v českém kontextu zakladatelkou lingvistiky znakových jazyků, především výzkumu českého znakového jazyka a komunikace českých neslyšících vůbec. Soubor studií, původně uveřejněných v letech 1974 až 2014, zahrnuje všechny podstatné tematické oblasti, jimiž se Alena Macurová zabývala a zabývá. Kniha obsahuje důležité práce věnované problematice komunikace a subjektů v komunikaci, otázkám recepce a porozumění textu, postupům uplatňovaným při překladu či teorii stylu a vývoji jeho pojetí. Nově otištěny jsou rovněž objevné analýzy děl českých spisovatelů, mj. Boženy Němcové, Jana Nerudy, Vladislava Vančury nebo Eduarda Basse. Samostatný oddíl obsahuje vybrané práce o komunikaci neslyšících a o českém znakovém jazyce. Soubor doplňuje úvodní studie a úplná bibliografie autorčiných prací. Nově vyšlá publikace Komunikace v textu a s textem představuje vaše celoživotní vědecké dílo. Věnujete se stylistice, teorii textu a komunikace, znakovému jazyku neslyšících, translatologii. Která témata, na něž se ve své vědecké práci zaměřujete, pokládáte za nejdůležitější? Bojím se, že nebudu umět odpovědět úplně uspokojivě, o dost radši bych rozhodnutí v téhle věci nechala na jiných. Editory knížky jsou Petr Mareš, Robert Adam, Klára Richterová, Lucie Saicová Římalová a Irena Vaňková, kolegové různého zaměření a s hlubokým vhledem do všech oblastí mých zájmů, leckdy s hlubším, než mám já. Rozhodnutí o nejdůležitějších tématech, těch, která si zaslouží opětovné zveřejnění, bylo tedy na nich. Pro případ, že bych v té věci měla přece jen něco sdělit, tak snad že za důležitý bych pokládala přístup, který, aspoň si myslím, spojuje všechno to, co v knížce je, s tím, co se tam nevešlo, a i s tím, co snad někdy někde ještě bude. Takový přístup pojmenovali kolegové titulem, kterým knížku opatřili. Vy sama jste studovala u Karla Hausenblase, jehož práce o stylistice stále patří mezi základní studijní literaturu současných studentů bohemistiky. Jak se bádání v oblasti stylistiky a textové lingvistiky změnilo od dob vašich studií? Kam podle vás směřuje současná generace lingvistů? Je pro ně ještě stylistika disciplínou, která je hodná pozornosti? Myslím, že všem, co něco pamatujeme, je jasné, že v důsledku možnosti komunikovat elektronicky – ale nejen kvůli tomu – se v oblastech našeho zájmu leccos proměňuje. Proměňuje se komunikace a jazyk nebo jazyky, v nichž se komunikace vede, k jazykovému pořád víc přistupuje nejazykové, proměňují se texty, žánry, styly. Bylo by divné, kdyby nauka o tom všem byla stejná jako před lety. Já osobně vidím kořeny té nejpodstatnější proměny v pracích zmíněného prof. Hausenblase, v tom, jak inspirativně rozvíjel názor, že ke stylu textu se pravidelně přiřazuje význam – nebo, chceme-li – smysl. A že není od věci se právě na vztah stylu a smyslu v textu zaměřovat, samozřejmě se zřetelem k celku komunikace a taky k tomu, jak si ti, co do ní vstupují, rozumějí. Na rozdíl od doby mých studií je tohle pro současné lingvisty, kteří se stylistice nebo nauce o textu věnují – a tím myslím i ty mladinké, i generaci starší –, už samozřejmé. Stejně jako s tím spojená rozkročenost nauky o textu a stylu do dalších oblastí, namátkou třeba do sémiotiky, teorie komunikace, analýzy diskurzu, konverzační analýzy – a taky její vztahy například k pragmalingvistice, sociolingvistice nebo psycholingvistice. Ne úplně nadšení příznivci stylistiky by možná mohli soudit, že stylistika se v takových mezioborových souvislostech svým způsobem rozpouští, já bych byla spíš názoru, že všechno potřebné ku prospěchu věci integruje – nebo je schopná integrovat. A řekla bych, že taková stylistika, stylistika s interdisciplinárním rozměrem – a o něm jsme neměli v dobách mých studií opravdu ani zdání –, může být i pro dnešní mladé lingvisty nejen hodna pozoru, ale přímo přitažlivá. Ve svých studiích analyzujete texty významných českých spisovatelů, např. Boženy Němcové, Jana Nerudy, Vladislava Vančury. K rozvoji literární vědy jste přispěla např. i teorií subjektů v textu a komunikaci. Je podle vás tedy stylistika a teorie textu nezbytná/potřebná pro teorii literatury a literárněvědnou interpretaci a je z ní nutno čerpat, chceme-li komplexně pochopit smysl konkrétního díla či tvorbu určitého autora? Pokud se člověk vymezuje jako lingvista – a nemusí být rovnou stylistik nebo odborník na stavbu textu –, asi se nemůže literárními texty (vedle textů běžně mluvených, odborných, publicistických, reklamních a jiných) nezabývat. A myslím, že ani současný literární vědec nemůže dost dobře ohlédnout od toho, co říkali už klasici jako Mukařovský nebo Vodička, totiž že v básnickém díle není vlastně nic, co by nebylo dáno jazykem, nebo že materiálem literárního díla je jazyk. Prolnutí pohledu lingvistiky a literární vědy při popisu, analýze nebo interpretaci literárních textů je u nás ostatně vydatně a nezanedbatelně doloženo. Zdaleka ne pouze pracemi těch dvou výše zmíněných klasiků – vezměme, vedle Karla Hausenblase, namátkou třeba Františka Daneše, Janu Hoffmannovou, Petra Mareše a z druhé strany, zase jen například a ze starší generace, Lubomíra Doležela nebo Mirka Červenku. Užitečnost kontaktu obou disciplín reflektoval před časem, někdy ke konci 90. let, i jeden ze studentů oboru český jazyk a literatura, když na nástěnku katedry české literatury umístil výzvu „Chcete umět interpretovat literární dílo? Přečtěte si Hausenblase o Třech liliích! – je v Od tvaru k smyslu textu.“ Citovala jsem ji už v úvodu k vydání Hausenblasova výboru Miscellanea, tehdy v kontextu autorova jubilea. Teď ji zmiňuju, můžu-li, jako doklad vědomí souvislosti obou zmiňovaných disciplín i u těch – tehdy – nejmladších. Zásadním způsobem jste přispěla ke vzniku oboru čeština v komunikaci neslyšících, jako první jste na neslyšící začala nahlížet jako na mluvčí českého znakového jazyka. Co vás k tomu vedlo? Ovlivňují se svými poznatky bohemistika s tímto oborem navzájem? Kdybych začala tím, co mě vedlo k zájmu o jazyky a komunikaci neslyšících, musela bych říct, že to byla spíš než co jiného náhoda – tehdejší ředitel Institutu pro neslyšící hledal někoho, kdo by se chtěl věnovat českému znakovému jazyku. V přízemí na obecné lingvistice, kam rozumně zamířil nejdřív, neuspěl, a bohemistiku měl cestou z fakulty po ruce. To, že jsme s Irenou Vaňkovou a Jirkou Homoláčem tehdy, zhruba v první polovině 90. let, chtěli vyjít z názoru, že přirozený jazyk nemusí být opřen o zvuk, byla novinka možná u nás, kde český znakový jazyk jako by nebyl. Jinde ve světě se znakové jazyky zkoumaly už víc než čtvrtstoletí a vědělo se toho o nich spousta. I pokud jde o vlastnosti, které s většinovými jazyky sdílejí, i o jejich vlastnosti jiné, pro nás cizí, jako je třeba tendence k ikonické reprezentaci nebo k simultaneitě. O tyhle rysy – zdaleka ale ne jenom o ně – se už nějakou dobu opírá promýšlení tradičně vymezovaných vlastností jazyka, zajímavé a přínosné, jak se ukazuje, pro lingvistiku vůbec. Přímo bohemistiku může myslím zajímat hlavně povaha češtiny, kterou čeští neslyšící píšou, nebo lépe řečeno psát musí, protože žádný znakový jazyk nemá psanou podobu. Korpus češtiny psané českými neslyšícími, korpus DEAF, který vzniká v gesci Kláry Richterové, určitě poskytne bohemistům spoustu materiálu k úvahám o tom, v čem je čeština psaná neslyšícími jiná než ta naše – jak neslyšení funguje jako Mathesiem zmiňovaná „překážka nad obyčej“, jak hluchota proměňuje, často deformuje oba akty výstavby textu, jak se v ní, jinak než většinově, pojmenovává a usouvztažňuje. A v souvislosti s tím zákonitě taky k úvahám o tom, jak to je s gramotností českých neslyšících. A možná hlavně k rozvíjení gramotnosti českých neslyšících by mohl být zacílen ještě jiný aspekt spolupráce bohemistiky a lingvistiky českého znakového jazyka, totiž popis obou jazyků kontrastivním úhlem pohledu. náhled publikace

Galerie antického umění v Hostinném pořádá výstavu o Aloisi Musilovi

21. duben 2017 - 12:57
Sezonní výstava Alois Musil – kněz mezi beduíny ve Františkánském klášteře Hostinném bude zahájena vernisáží 28. dubna. Výstavu spolupořádá Ústav pro klasickou archeologii FF UK. Letošní sezonní výstava v Galerii antického umění ve Františkánském klášteře Hostinné představí veřejnosti jednu z předních osobností světové orientalistiky a biblistiky – profesora Aloise Musila (30. 6. 1868 – 12. 4. 1944). Ačkoli pestré osudy tohoto rodáka z moravského Rychtářova, kněze, cestovatele, kartografa, etnologa, diplomata, člena Americké zeměpisné společnosti a britské Královské zeměpisné společnosti, autora 70 knih a spolunáčelníka dvou beduínských kmenů v lecčems připomínají dobrodružství slavného Lawrence z Arábie či románového hrdiny Kary ben Nemsího, zůstává Musilovo jméno v jeho vlasti stále stranou všeobecného povědomí. Osobnost slavného moravského šejka a především jeho dobrodružné cesty po oblasti Blízkého východu, včetně jeho nejvýznačnějšího objevu – ummájovského pouštního zámečku Kusajr Amrá, vyzdobeného unikátními a v islámském světě nevídanými figurálními freskami, přiblíží i přednáška Pavla Žďárského, místopředsedy Akademické společnosti Aloise Musila, která proběhne v rámci slavnostní vernisáže výstavy v pátek 28. dubna od 17 hod. ve Františkánském klášteře v Hostinném. Expozice bude přístupná do 31. října 2017.

Výstava Slovinsko a Česko: Partneři ve střední Evropě byla slavnostně zakončena

21. duben 2017 - 12:27
Výstavu připravilo Velvyslanectví Slovinské republiky v Praze u příležitosti 25. výročí navázání diplomatických styků mezi ČSFR a Slovinskem. Návštěvníci se mohli seznámit s minulostí prostřednictvím historických a osobních příběhů začínajících u slovinské snachy Karla IV. Deset výstavních panelů představilo důležité momenty či osobnosti, jakými jsou slovanská vzájemnost v 19. století, Česká bouda ve slovinských Alpách, osobnost prvního slovinského diplomata, který přijel do Prahy roku 1919, zkušenosti českých diplomatů v Lublani a slovinských v Praze, příběh rodiny Valenů, slovanská akropole Jože Plečnika a Alice Masarykové a aktuální zahraničněpolitická strategie Slovinské republiky. Text výstavy doprovodil bohatý obrazový materiál a faksimile dokumentů. Výstava byla 7.–24. února 2017 umístěna v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ve dvoraně Černínského paláce, kde výstavu uvedl náměstek ministra zahraničí Jakub Dürr a velvyslanec Slovinské republiky J. E. Leon Marc. Slavnostní zakončení, které se uskutečnilo ve foyer hlavní budovy Filozofické fakulty UK 19. dubna 2017, uvedli děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová, velvyslanec Slovinské republiky J. E. Leon Marc a doc. Alenka Jensterle Doležalová, vedoucí Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK. foto: archiv FF UK

Mary Queen of Scots Got her Head Chopped off. Skotská hra bude v Praze uvedena poprvé

20. duben 2017 - 17:20
Studenti anglistiky zvou na poslední dvě představení divadelní hry současné skotské autorky Liz Lochhead. Představení v původním znění se odehrají 21. a 22. dubna v divadle D21 (Záhřebská 21) vždy od 19:30. Postmoderní historické drama skotské autorky Liz Lochhead není ale jen příběhem o lásce a vášni, je to také lingvistický zážitek. Objevuje se zde nejen angličtina, ale také skotština, francouzština, skotština s francouzským přízvukem a italština. Královny, které se nikdy nepotkaly, se tu setkávají jako malé strádající dívky z ulice opojené penězi, které jim padají k nohám, i jako obyčejné děti z dnešního světa, které si hrají na hřišti.  Hlavně ale pak jako své vzájemné služebné: nikdo nedokáže Alžbětě poradit tak jako její služebná Marian, která je zároveň královnou Marií, a nikdo nedokáže utišit a podpořit skotskou královnu tak jako její služebná Bessie (hraná královnou Alžbětou). Obě protagonistky, které se ve svých názorech a postojích diametrálně liší, tak spolu ve víru událostí vedou dialog o mužích, politice a svých vnitřních pocitech. Do jaké míry si může královna dovolit být také ženou? Jak moc dokáže láska narušit vnitřní integritu člověka? Once upon a time there were twa queens on the wan green island… Corbie, vrána, jeden ze symbolů Skotska, otevírá hru a přenáší diváky do doby, kdy na Britských ostrovech existují dvě víceméně rovnocenná království, mezi jejichž královnami, anglickou Alžbětou I. a skotskou Marií Stuartovnou, vládne velká rivalita. Která z nich je krásnější, která je vyšší, která toho umí víc – zpovídá Alžběta svoji služebnou Marian a v duchu už spřádá plány, jak zařídit, aby se její sokyně provdala na pohledného, leč žárlivého a svárlivého Henryho Darnleyho. Stačí přeci tak málo, aby se skotské království otřáslo v základech a Marie měla ruce plné urovnávání vztahů mezi svými pobouřenými šlechtici, a tím pádem méně času na to, aby se mohla postavit do čela anglických katolíků. Kdy se konečně objeví ten pravý, po jehož boku by byla radost vládnout, ptá se Marie své služebné Bessie a stěžuje si na barbarství své země, do které se před více než třemi roky vrátila z Francie. Už bylo dost kazatele Johna Knoxe, kterému je trnem v oku její katolictví, i výtržností skotského šlechtice Jamese Bothwella, který vodí její způsobné francouzské strýce po skotských bordelech. Teď je čas na lásku a hned, jakmile se objeví muž, který by vládl jejímu srdci, bude i ona moci pořádně vládnout svému království. Nebo že by se mýlila? Touha po vášni a touha po moci si jsou podobné, ale může si královna dovolit mít obojí, když touží jak po jednom, tak po druhém? Alžběta se dobrovolně vzdává své lásky k Robertu Dudleymu a vládne rozumem srdci i království. Marie oproti ní ale volí jinou cestu anechává se unášet svými city. Díky své nezkrotné vášni tak ztrácí své království, svého syna a nakonec také svou hlavu.   Pořádají studenti anglistiky. facebookový profil foto: Eva Bilská, Dominik Herr

Ústav Českého národního korpusu FF UK zve na přednášky lingvisty Stefana Th. Griese

20. duben 2017 - 16:19
Stefan Th. Gries působí na University of California v Santa Barbaře. Přednášky prosloví ve dnech 26. a 27. dubna 2017. Corpus data and aspects of the mental lexicon from a cognitive-linguistic perspective: frequency, contingency, recency, and context středa 26. dubna | 18:00 | nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, hlavní budova, místnost č. 104) | plakát Over the last decades, linguistic research has become more diverse both theoretically and methodologically. With regard to the former, after a long period in which “theoretical linguistics” was synonymous with “generative linguistics”, now a wider variety of approaches have emerged; for this talk of interest are cognitive/usage-based approaches, which assume a less-than-modular linguistic system that is ‘governed’ to a large extent by domain-general mechanisms such as frequency, contingency, recency, context etc. With regard to the latter, linguists are now routinely using a wider range of data and it is corpus data that have seen a particular increase. Against this background, I will discuss in this talk ways in which corpus-based work can help explore the lexicon/construction in ways that properly operationalize the above domain-general determinants of processing and learning: frequency, contingency, recency, context. I will discuss two brief case studies – one on phonological similarity within lexical units (involving frequency), one on multi-word identification (adding contingency) – before I turn to a broader discussion of how to involve recency and context properly to our corpus-linguistic toolkit. What statistical methods have to offer to linguistics: three (differently complex) case studies of spelling, morphological change, and foreign language learning čtvrtek 27. dubna | 18:00 | nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (FF UK, hlavní budova, místnost č. 104) | plakát This talk is basically a demonstration of how quantitative methods of differ-ent degrees of sophistication can inform linguistic research on various levels of linguistic analysis. I will report on three case studies. First, I will show how very simple statistics can be used to explore aspects of Spanish Internet Orthography, specifically how standard spellings are changed in online fo-rums and comments and how even speakers’ typing is influenced by semantic and articulatory characteristics of what they are typing. Second, I will address a frequent question in historical data, namely how to study morphological change given the inherent noisiness and multidimensional nature of the data using exploratory as well as hypothesis-testing statistics. Finally, I will discuss a fairly new method designed to facilitate the exploration of how speakers of a certain kind (e.g., non-native speakers or indigenized variety speakers) differ from a ‘standard/reference’ group of speakers even when human annotators of, say, learner data are not available.  

Český egyptologický ústav FF UK zve na přednášku Clemense Reichela

20. duben 2017 - 15:34
Přednáška Dr. Clemense Reichela (Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto – Royal Ontario Museum) se uskuteční 3. května 2017 od 16:00 v Zelené posluchárně (Celetná 20, Praha 1). Working for the State, Minding Your Own Business: On Dynamics and Complexity in Eshnunna’s State Administration (2070–1850 BC) Po více než dvě staletí byla Ešnunna (mod. Tell Asmar v irácké provincii Dijála) jedním z nejvýznamnějších mocenských hráčů na politické scéně starověké Mezopotámie. Od nejstarších dob (tj. od vlády Třetí dynastie urské, asi 2112–2004 př. Kr.), kdy plnila úlohu jednoho z provinčních center, až do doby, kdy se stala hlavním městem nezávislého politického útvaru, byl ústředním prvkem jejího politického a administrativního aparátu tzv. Palác vládců, tedy palácový komplex rozkládající se v centrální části města. Rozsáhlé výzkumy, které zde ve 30. letech 20. století vedl Orientální ústav University of Chicago, odhalily nejen několik stavebních fází, jež můžeme datovat do období 2070–1850 př. Kr., ale i více než 1200 klínopisných tabulek a hliněných pečetí, které odrážejí administrativu tohoto paláce. Tato přednáška nám představí, jak lze pomocí prostorové a lokační analýzy znovu zasadit epigrafické nálezy do odpovídajících architektonických kontextů. Na základě těchto postupů bude následně provedena rekonstrukce vývoje administrativního využívání této stavby a její funkční organizace. Zároveň nám však umožní upozornit na osudy jednotlivých významných historických osobností mezopotámských dějin. — For more than two hundred years Eshnunna was one of the principal power players on the Mesopotamian political stage. Throughout its history, from its rise as a provincial center during the Ur III period (ca. 2112–2004 BC) to its time as a capital of an independent state, it political leadership was based from the Palace of the Rulers, a palatial complex located in the middle of the city. Comprehensive excavations, undertaken by the University of Chicago’s Oriental Institute during the 1930s, not only uncovered several building phases dating between 2070 – 1850 BC, but also over 1200 cuneiform tablets and clay sealings that reflect the surviving paper trail of the palace’s administration. Using spatial and locational analyses to reintegrate textual data into corresponding architectural contexts this paper will reconstruct the administrative history of this building, its functional organization, and highlight the fates of its key players over time. Dr. Clemens Reichel je odborným asistentem Department of Near and Middle Eastern Civilizations, University of Toronto a kurátorem předovýchodní sbírky Royal Ontario Museum. C. Reichel je absolventem Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, University of London a University of Chicago. Od roku 2001 působil nejprve jako Research Associate a následně jako Senior Research Associate v Orientálním ústavu University of Chicago a od roku 2008 je odborným asistentem na University of Toronto. K jeho hlavním zájmům patří mezopotámská archeologie, problematika vzniku státu, sociální dějiny, dějiny umění a vojenství. C. Reichel se dlouhodobě podílí na archeologických výzkumech v Turecku, Sýrii, Jordánsku a Egyptě a od roku 2004 vede archeologickou expedici do Hamoukaru (chalkolitická a raně bronzová lokalita v SV Sýrii). Přednáška se uskuteční za podpory projektu GA ČR P401/12/G168 Historie a interpretace Bible a bude přednesena v anglickém jazyce. kontaktní osoba: Jana Mynářová (tel. 221 619 609, 603 147 965, jana.mynarova@ff.cuni.cz) pozvánka v PDF

Český egyptologický ústav FF UK zve na přednášky Guye Middletona

20. duben 2017 - 15:23
Český egyptologický ústav FF UK zve na tři přednášky Guye Middletona, archeologa z University of Newcastle upon Tyne, které prosloví v Zelené posluchárně (Celetná 20, Praha 1) ve dnech 24.–26. dubna 2017. Approaching collapse – narratives and genres | 24th April 2017, 17:30–19:30 In this lecture, we explore the ‘public face’ of collapse in the modern world as it appears in multiple genres from archaeology to film and literature, and from environmental writing to futurology. The argument is that the way we see collapse and the narratives we weave about it, often apocalyptic and catastrophic, are deeply influenced by our cultural inheritance and our contemporary concerns. As part of this collapse discourse, archaeological ‘facts’ have been taken and embedded in wider culture and society and are used by other writers, especially environmental writers, to teach lessons to or exhort the public to change their ways, yet these writers are often uncritical of the archaeological evidence and interpretations, narrow in their view of ‘facts’, and rely on out-of-date work. Archaeologists are not immune to these influences and processes, but have a responsibility to develop and share their own, often more nuanced work and ideas, which reveal more complex stories of collapse in which multiple explanations and narratives are possible. Understanding collapse in archaeology – theories and explanations | 25th April 2017, 17:30–19:30 In this second lecture, the aim is to take a critical look at how archaeologists and others have defined collapse, described it, and have sought to explain it. Taking a long perspective across the twentieth century up to the present day, we shall encounter the ideas of many scholars, from Spengler and Toynbee to Tainter and Yoffee and Cowgill’s books of 1988 – the ‘annus mirabilis’ for collapse studies – and from the rise of the environmental narratives, to Jared Diamond’s bestselling Collapse and the reactions to it, and finally into 2017, in which at least five new books on collapse, all quite different in aims and scope, are being published. ‘Collapsology’ is emphasized as an increasingly developed sub-field of archaeology and history, with a vast literature, and as valid a focus as archaeological work on colonialism, gender, imperialism, state formation, or other areas. Collapse in the Late Bronze Age Aegean and Eastern Mediterranean | 26th April 2017, 17:30–19:30) In this final lecture, we look at a specific instance of collapse known from the archaeological record – that of the palatial Late Bronze Age of Greece and the Aegean. The competing theories will be introduced and recent responses examined, including the proposal that climate change caused collapse. One focus will be on how the period running up to the collapse has been characterized – as a period of crisis; another will be on the role of the Sea Peoples, known from Egyptian texts, in the events of the decades around 1200 BC and their place in the history of Greece and the wider Eastern Mediterranean region. We shall also consider recent proposals about the political geography of Late Bronze Age Greece and how these different views affect our conception of the c. 1200 collapse. program v PDF

Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy

20. duben 2017 - 14:01
Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy

Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při UK oslaví 20. výročí založení

19. duben 2017 - 18:55
V rámci oslav proběhne slavnostní vernisáž výstavy, mezinárodní konference Taiwan Cinema and Cultural Dynamics, přehlídka filmů či přednáška viceprezidenta Academia Sinica prof. Huang Chin-shinga a prezidenta Chiang Ching-kuovy nadace prof. Chu Yun-hana. Čestnými hosty oslav budou režisér Hou Hsiao-hsien (City of Sadness, Millenium Mambo, Assassin) a spisovatelka a scenáristka Chu Tien-wen. Výstava 20 let Mezinárodního sinologického centra/Hou Hsiao-hsien v Praze 27. dubna | 17:30 | foyer hlavní budovy FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 Výstava bude veřejnosti přístupná do konce května 2017. Prof. Chu Yun-han, prezident CCK-F: How East Asians View a Rising China 27. dubna 2017 |14:10 – 15:45 | hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 201 | abstract Všichni zájemci o přednášku jsou vítáni, předchozí registrace není nutná. Prof. Huang Chin-shing: ‘Sage’ and ‘Saint’: A Comparison between Confucianism and Christianity in Terms of Canonization 28. 4. | 14:10 | CCK-ISC, Celetná 20, Praha 1, místnost 118 | poster | abstract Přednášku viceprezidenta Academia Sinica prof. Huang Chin-shinga pořádá Orientální ústav AV ČR. Mezinárodní konference „Taiwan Cinema and Cultural Dynamics“ 2.–3. května | Ovocný trh 3, Praha 1 (Karolinum, Císařský sál) | program Vstup volný pro veřejnost bez předchozí registrace. Hou Hsiao-hsien a Chu Tien-wen v Praze program přehlídky na stránkách NFA leták v PDF (AJ) ke stažení Čestnými hosty oslav budou známý tchajwanský režisér Hou Hsiao-hsien (City of Sadness, Millenium Mambo, Assassin) a spisovatelka a scenáristka Chu Tien-wen. Oba budou 2. 5. od 20:30 hosty zahájení Hou Hsiao-hsienovy retrospektivy, kterou pořádá CCK-ISC spolu s Národním filmovým archivem a Axman Production (Filmasia) v Kině Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1) 2.–10. 5. a na mezinárodní konferenci Taiwan Cinema and Cultural Dynamics: na zahájení 2. 5. od 9:00 a během diskuze u kulatého stolu 3. 5. 15:00–16:30 v Karolinu. Oba hosté budou také odpovídat na otázky diváků 3. 5. po projekci City of Sadness, 4. 5. po filmu Three times a 5. 5. po filmu Assassin.   Program přehlídky: Květy Šanghaje | 02/05/2017 20:30 Město smutku | 03/05/2017 18:30 Tři časy aneb Naše nejlepší chvíle | 04/05/2017 17:00 | 10/05/2017 20:00 Millenium Mambo | 04/05/2017 20:00 | 09/05/2017 17:30 HHH | 05/05/2017 17:30 Assassin | 05/05/2017 19:30 Sbohem, jihu, sbohem | 09/05/2017 20:00 Radostný vítr | 10/05/2017 17:30  

Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů | 22. 4.

19. duben 2017 - 16:55
Představena bude široká škála vzdělávacích programů, ať už zájmových, profesních či v rámci univerzity třetího věku, a vzdělávací, kulturní a společenské události, které UK připravuje pro své absolventy.

Mezi Titem a Tudjmanem

19. duben 2017 - 15:33
Monografie Mezi Titem a Tudjmanem. Chorvatsko v letech 1989-1990 se soustřeďuje na hlavní politické a společenské tendence v Chorvatsku na sklonku posttitovské éry. Předmětem analýzy je nejen charakteristika názorové a ideové profilace chorvatské komunistické elity na pozadí eskalující jugoslávské krize, ale i analýza stěžejních stanovisek a veřejných aktivit hlavních předáků rodící se chorvatské opoziční scény. Hlavní důraz je kladen na vnímání národnostní a státoprávní problematiky ze strany těchto dvou pólů chorvatské politiky, a to nejen v rámci samotného Chorvatska, ale i s přihlédnutím k jejich reflexi složitého multietnického charakteru jugoslávské federace. Výklad je zařazen do kontextu dramatického vývoje na tehdejší jugoslávské politické a společenské scéně. Bez podrobného výzkumu tohoto časově krátkého, ale nesmírně turbulentního období moderních chorvatských dějin není možné pochopit okolnosti vedoucí nejen k vyhlášení nezávislosti Chorvatska, ale i k vypuknutí ozbrojeného střetu na jeho území. Koupit v e-shopu

Výběrové řízení ze dne 13. 4. 2017 – Ústav germánských studií

18. duben 2017 - 10:21
_Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav germánských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: novější německá literatura a literární teorie Úvazek: 1 (40 hodin týdně) Požadavky: ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru, zkušenost s pedagogickou a vědeckou činností, výzkum a relevantní publikační činnost v oblasti vztahů německy psané a české literatury, rakouské literatury a kultury, současné německé literatury a německé literatury v českých zemích, vítáme zkušenosti s vedením projektů v základním a/nebo aplikovaném výzkumu, s ediční činností a prací s veřejností v oblasti popularizace vědy, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 17. května 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.) Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve čtvrtek 29. června se úřední hodiny sekretariátu posouvají na 10:00 - 13:00.

22. červen 2017

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude provoz sekretairátu ÚSD během letních měsíců omezen na následující dny:

2. 8. 10:00-15:00 (P301)

3. 8. 10:00-15:00 (P301)

8. 8. 09:00-15:00 (P206)

9. 8....

19. červen 2017

V pondělí 19. června se ruší konzultační hodiny dr. Vojtěchovského, náhradní termín je ve čtvrtek 22. června od 14:00 do 15:30.

15. červen 2017

Zápočtový test z předmětu Kapitoly ze starších ruských dějin doc. Pickové se bude psát v pondělí 19. června od 15:00 v místnosti P301.

14. červen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014