Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 37 min 22 sek zpět

Prague Microfestival, May 18 – 21, Hybernská 4

2. květen 2017 - 16:05
Prague Microfestival (PMF) is an annual festival of the arts, combining contemporary writing with art, film, and performance.

Invitation to the Workshop “The Language Contact and the Early Slavs”

2. květen 2017 - 16:02
The Language Contact and the Early Slavs Prague, Czech Republic 19th–20th October 2017 organized by the MIndME research group, Charles University MIndMe Research Group | Faculty of Arts, Charles University In the last decades, there have been radical shifts in our understanding of ethnicity, religion and their dialogic relationship. Ethnicity, similar to religion, is not viewed as a biologically or culturally stable identity, but as a behaviour – as a cultural construct created, transmitted and maintained by discourse and practice and in effect expressed both by language or/and non-verbal semiotic means such as material culture. However, there is a lack of knowledge of interaction and substitutability of language and material culture in this process under various social, economic, and demographical circumstances. The MIndMe research group aims to advance the research in how ethnicity was constructed in the specific situation of migration or cultural and language contact in Early Medieval Europe. In addition, the research will focus on links between ethnicity and other kinds of identities, especially religion. In order to achieve these objectives, the project (1) includes various disciplines, territories, and contact situations, (2) advances comparative approaches and new methods, and (3) organizes several international conferences and workshops. The first one will be held in Prague – “The language contact and the early Slavs”. Workshop: The language Contact and the Early Slavs The workshop is addressed to one of the most controversial issues in contemporary medieval studies, which is the extremely fast expansion of the Slavic language across great parts of Europe in the Early Middle Ages. While traditional scenarios assume unity of language, ethnicity and material culture, leading alternative models emphasize the active role of material culture, through which ethnic identity was constructed to mobilize linguistically extremely heterogeneous population. The traditionalists explain the spread of the Proto-Slavonic language by migrations in the 6th-7th century and associate that with specific material culture and with early mentions of ethnic Slavs in written sources. The alternative hypotheses attribute the same material culture and written references to linguistically and genetically very varied communities and associate the later spread of the Proto-Slavonic with its status as an ‘official’ language or ‘koiné’. In other words, early ethnic Slavs did not speak Proto-Slavonic, no Slavic ‘Urheimat’ did exist and Slavic speakers may not have common roots. The papers will be given from Thursday to Friday, one full day excursion/trip on Saturday will be offered. The workshop is organized by the financial support of the Faculty of Arts, Charles University. Abstracts for the workshop Titles and abstracts (100–300 words) should be sent to Tomáš Klír (tomas.klir@ff.cuni.cz) before 31th May 2017. Required information: Surname, first name Affiliation/Address E-mail Telephone number Title Short schedule of the workshop Morning Lunch Afternoon Evening Wednesday, 18th October Arrival Arrival Arrival Arrival Thursday, 19th October Welcome and lectures Lunch Lectures Dinner Friday, 20th October Lectures Lunch Lectures Dinner Saturday, 21th October Excursion Excursion Excursion Dinner Sunday, 22th October Departure Departure Departure Departure Excursion: optional. Accompanying person: accommodation in double room. More details will follow.

Výstava Dvacet let Mezinárodního sinologického centra byla slavnostně zahájena

2. květen 2017 - 14:21
Vernisáž výstavy Dvacet let Mezinárodního sinologického centra/Hou Hsiao-hsien v Praze proběhla 27. dubna 2017 ve foyer hlavní budovy Filozofické fakulty UK. Výstava zde bude k vidění do konce května 2017. Spolu s mezinárodní konferencí Taiwan Cinema and Cultural Dynamics a přehlídkou filmů režiséra Hou Hsiao-hsiena v kině Ponrepo je součástí doprovodných akcí k výročí Centra. Výstava přibližuje působení Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace při Univerzitě Karlově, které bylo založeno v roce 1997, a dále se zaměřuje na dílo režiséra Hou Hsiao-hsiena (City of Sadness, Millenium Mambo, Assassin) a spisovatelky a scenáristky Chu Tien-wen v širším kontextu historie taiwanského filmu. foto: archiv FF UK

Opatření děkana č. 8/2017 Statut výzkumného Centra pro studium člověka a společnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

28. duben 2017 - 9:11
Opatření děkana č. 8/2017 Statut výzkumného Centra pro studium člověka a společnosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 7/2017 Statut výzkumného centra Vědecko-kreativní laboratoř excelence Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

28. duben 2017 - 9:06
Opatření děkana č. 7/2017 Statut výzkumného centra Vědecko-kreativní laboratoř excelence Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Proběhla ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti

28. duben 2017 - 1:08
Ve dnech 11. a 12. dubna 2017 se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy konala ustavující konference výzkumného Centra pro studium člověka a společnosti nazvaná Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě (Society on the move: Socio-cognitive and historical aspects of human interaction). První den konference byl věnován vystoupením zvaných řečníků. Zahraničními hosty byli Barbara Mertins (Dortmund), Björn Hansen (Řezno) a Jordan Zlatev (Lund), kteří všichni představili interdisciplinární výzkumy kombinující lingvistickou expertízu s jinými obory, konkrétně s psychologií, historií a filozofií. Zahraniční hosty doplnilo s podobně mezioborově inspirativními příspěvky sedm přednášejících z FF UK (Mirjam Friedová, Marek Blatný, Václav Cvrček, Petr Čermák, Michal Pullmann, Radek Skarnitzl a Petr Zemánek). Vedle toho se první den konference konala posterová sekce, v níž se za hojné účasti a živých diskusí představilo 16 převážně jazykovědně orientovaných témat. Během druhého dne zaznělo celkem 21 příspěvků z historie, archeologie, etnologie, politologie, nových médií, sociologie, andragogiky, hudební vědy a lingvistiky. Konferenci zakončila panelová diskuse zaměřená na mezioborové tematické a metodologické průniky a na možnosti budování infrastruktury zastřešujícího Centra pro studium člověka a společnosti. V konferenčních vystoupeních se jako mezioborově rezonující ukázalo studium adaptace jedinců a společnosti na proměny životních podmínek, příčiny a okolnosti volby různých individuálních i institucionálních adaptačních strategií. Ve specifičtější rovině se otevřela témata vlivu nových médií na různé společenské procesy i vhodné metody jejich interdisciplinárního popisu, vztah mezi privátní a veřejnou sférou, mezi laickým a expertním diskurzem, mezi individui a institucemi včetně otázky přechodů mezi těmito póly a nakonec výzkum středoevropského prostoru coby svébytné „laboratoře“ z hlediska historického, sociálního i jazykového. Na ustavující konferenci v budoucnu navážou menší konference a workshopy zaměřené jak na specifická témata, například mezioborový výzkum nových médií, tak na společné metodologické otázky v kvantitativním i kvalitativním výzkumu. Rovněž je možné v delší periodicitě opět uspořádat obecně zaměřenou konferenci Centra pro studium člověka a společnosti, jež může sloužit jako komunikační platforma pro mezioborová setkání fakultních badatelů z historických, sociálních a jazykových věd. program konference včetně abstraktů foto: archiv FF UK

Výstava Na film! se díky velkému zájmu prodlužuje

28. duben 2017 - 1:01
iForum: Interaktivní výstava Na film!, za níž stojí studenti Filozofické fakulty UK, se díky skvělým ohlasům tisíce návštěvníků prodlužuje. Instalaci je možné zažít v Paláci Chicago na Národní třídě až do konce roku 2017.

Zemřel archeolog doc. Smetánka

28. duben 2017 - 0:04
Ústav pro archeologii FF UK s  velkým zármutkem  oznamuje, že v úterý 4. dubna 2017 zemřela ve věku 85 let velká osobnost české archeologie, učitel, kolega a přítel pan doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc. V Lidových novinách vyšla v sobotu 8. dubna 2017 vzpomínky pana profesora Klápště na pana docenta Smetánku pod titulkem Zapaloval a sám pro svou práci hořel.

Rozdělené světy – rozdělení lidé. Soutěž o nejlepší studentskou esej

27. duben 2017 - 17:05
Polský institut v Praze vyhlásil u příležitosti Roku Josepha Conrada soutěž o nejlepší studentskou esej inspirovanou novelou Srdce temnoty. Termín odevzdání je stanoven na 31. července 2017.

Výběrové řízení ze dne 20. 4. 2017 – Ústav českých dějin

27. duben 2017 - 8:07
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav českých dějin Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: dějiny raného novověku se zaměřením na dějiny elit Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru historie popř. v oboru příbuzném, titul Ph.D. nebo CSc., badatelské zaměření na dějiny elit, znalost angličtiny a alespoň jednoho dalšího cizího jazyka, přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů, zahraniční kontakty a spolupráce výhodou, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. září 2017 Termín přihlášky: 25. května 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Prodloužení úředních hodin v pátek 28. 4. 2017

26. duben 2017 - 16:42
V pátek 28. dubna budou prodlouženy úřední hodiny Oddělení přijímacího řízení: 9:00–12:00; 14:00 –16:00.

CfP: Regions of Strategic Importance: geographical spaces, cultural and political constructs, and analytical tools

26. duben 2017 - 14:04
Conference venue: Charles University, Prague, Czech Republic Date: December 7–9, 2017 Deadline for submitting proposals: May 20, 2017 The “Regions of Strategic Importance” conference will inaugurate the establishment of the Institute for the Study of Strategic Regions and delineate its research agenda in relation to Charles University’s broader academic endeavors in the fields of social sciences and humanities. Today, more than ever, we realize that we live in an interconnected world that is in constant motion. Within the framework of current global transformations, the end of the Cold War, intensified transborder communication, as well as the rise of new security anxieties and a redirection of economic flows, the importance of the need to reexamine the map of the world for its political, cultural, economic and other constituent parts assumes renewed pertinence. Simultaneously, there is a growing interest in the historical dimension of the processes that reconfigure real and symbolic space. Description of the event: The aim of this conference is to gather, showcase, and engage with a variety of different approaches that tackle the broad concept “region” in order to demonstrate its potential to reveal how our understandings of the contemporary world are framed in historical, cultural and geopolitical terms. An important part of the discussion will thus focus on the utility of terminology and methodology beyond the traditional bounds of “regional” and “area” studies and the benefits of transdisciplinary collaboration between social sciences and humanities. We consider “regions” not as subunits of nation states, but as areas that transcend geographical and conceptual borders. With an awareness of the fact that regions are defined by geographical, environmental, religious, ideological, political, economic, cultural, and, even, imaginary, conceptualizations that do not always demarcate identical territories, our intention is to focus on units with a certain level of coherence. One of the objectives of the conference is to deliberate on varied understandings of regions with discussions that will evaluate their historicity, the (in)evitability of geographical determinations, and the (in)flexibility of natural, historical and cultural borders, etc. We are equally interested in the rise of “regions” and their dynamism in long-term global processes, or, phrased otherwise, in their “strategic” roles in world history. An indispensable aspect of various conceptualizations of a region are the perspectives from which it is perceived and a consideration of the different views from within and from the outside. Apart from the obvious relevance of certain regions that are generally understood to be “strategic” for international relations and global balance, the perception of the strategic importance of certain regions varies according to the historical moment. Thus, we are also interested in the perspectives of less obvious players whose relevance might be increasing due to recent changes within the EU, namely in Central Europe (and, specifically, the Czech Republic). Keynote speaker: Prof. Rachel Murphy (University of Oxford) The working language of the conference will be English.   Call for papers The organizers welcome presentations on topics relevant for one of the following panels: Conceptualization of a “region,” including relevant methodologies. Mechanisms through which the strategic relevance of a region arises and changes. Changing landscapes of strategic regions from the perspective of contemporary Central Europe. Guidelines for submission: The deadline for submitting paper proposals (in English) is May 20, 2017. Successful applicants will be notified by June 15, 2017. Submissions should include: Name of the applicant, institutional affiliation, postal and email address, a brief professional CV, A short statement describing the relevance of the applicant’s research to the conference topic, Title and outline of the proposed paper (max. 500 characters). Proposals and inquiries should be emailed to regions-conference2017@ff.cuni.cz. Organizer: Institute for the Study of Strategic Regions, Charles University PDF

Invitation to the Workshop The language contact and the early Slavs

25. duben 2017 - 17:36
The language contact and the early Slavs Prague, Czech Republic 19th–20th October 2017 organized by the MIndME research group, Charles University MIndMe Research Group | Faculty of Arts, Charles University In the last decades, there have been radical shifts in our understanding of ethnicity, religion and their dialogic relationship. Ethnicity, similar to religion, is not viewed as a biologically or culturally stable identity, but as a behaviour – as a cultural construct created, transmitted and maintained by discourse and practice and in effect expressed both by language or/and non-verbal semiotic means such as material culture. However, there is a lack of knowledge of interaction and substitutability of language and material culture in this process under various social, economic, and demographical circumstances. The MIndMe research group aims to advance the research in how ethnicity was constructed in the specific situation of migration or cultural and language contact in Early Medieval Europe. In addition, the research will focus on links between ethnicity and other kinds of identities, especially religion. In order to achieve these objectives, the project (1) includes various disciplines, territories, and contact situations, (2) advances comparative approaches and new methods, and (3) organizes several international conferences and workshops. The first one will be held in Prague – “The language contact and the early Slavs”. Workshop: The language contact and the early Slavs The workshop is addressed to one of the most controversial issues in contemporary medieval studies, which is the extremely fast expansion of the Slavic language across great parts of Europe in the Early Middle Ages. While traditional scenarios assume unity of language, ethnicity and material culture, leading alternative models emphasize the active role of material culture, through which ethnic identity was constructed to mobilize linguistically extremely heterogeneous population. The traditionalists explain the spread of the Proto-Slavonic language by migrations in the 6th-7th century and associate that with specific material culture and with early mentions of ethnic Slavs in written sources. The alternative hypotheses attribute the same material culture and written references to linguistically and genetically very varied communities and associate the later spread of the Proto-Slavonic with its status as an ‘official’ language or ‘koiné’. In other words, early ethnic Slavs did not speak Proto-Slavonic, no Slavic ‘Urheimat’ did exist and Slavic speakers may not have common roots.   The papers will be given from Thursday to Friday, one full day excursion/trip on Saturday will be offered. The workshop is organized by the financial support of the Faculty of Arts, Charles University. Abstracts for the workshop Titles and abstracts (100–300 words) should be sent to Tomáš Klír (tomas.klir@ff.cuni.cz) before 31th May 2017. Required information: Surname, first name Affiliation/Address E-mail Telephone number Title Short schedule of the workshop Morning Lunch Afternoon Evening Wednesday, 18th October Arrival Arrival Arrival Arrival Thursday, 19th October Welcome and lectures Lunch Lectures Dinner Friday, 20th October Lectures Lunch Lectures Dinner Saturday, 21th October Excursion Excursion Excursion Dinner Sunday, 22th October Departure Departure Departure Departure Excursion: optional. Accompanying person: accommodation in double room. More details will follow.

FF UK hledá do studijního oddělení novou kolegyni / nového kolegu na pozici referent/ka akreditačního referátu

25. duben 2017 - 16:52
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá do studijního oddělení novou kolegyni / nového kolegu na pozici referent/ka akreditačního referátu Popis pracovní pozice: příprava akreditačních materiálů komunikace s akademiky fakulty a s úředníky dalších institucí Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, ideálně dosažené na FF UK solidní znalost MS Office samostatnost, odpovědnost, komunikativnost, pečlivost schopnost komunikace v anglickém jazyce výhodou Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce přátelské pracovní prostředí, v němž administrativní práce dává smysl odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Pokud vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 15. května 2017 na e-mailovou adresu katerina.volna@ff.cuni.cz strukturovaný životopis. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Opatření děkana č. 6/2017 Statut Pražského centra židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

25. duben 2017 - 14:34
Opatření děkana č. 6/2017 Statut Pražského centra židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Náhradní termíny přijímacích zkoušek

25. duben 2017 - 13:59
Od pondělí 24. 4.  je možné podávat žádosti o náhradní termíny přijímacích zkoušek. Žádost se podává elektronicky prostřednictvím on-line formuláře. O náhradní termín můžete požádat ze zdravotních důvodů, z důvodu konání maturitní či státní zkoušky, nebo studia na zahraniční škole apod. Žádat můžete nejpozději ve stanovený den konání zkoušky. V informačním systému se v případě vyhovění žádosti změní termín vaší zkoušky. V případě zamítnutí obdržíte písemné rozhodnutí a v platnosti zůstává původní termín. Upozornění pro uchazeče, kteří se hlásí na dva a více bakalářských oborů jazyka v mezikulturní komunikaci Pokud jste se přihlásili na více než jeden jazykový obor v mezikulturní komunikaci, termíny písemné zkoušky se vám budou u všech těchto oborů shodovat. V tomto případě, prosím, o náhradní termín nežádejte. Zkoušky jsou sloučeny záměrně, abyste zkoušky vykonali v jeden den. Co dělat, když se vám překrývají termíny přijímaček? V případě, že budete pozváni k přijímací zkoušce na FF UK na: více písemných zkoušek ve stejný den i hodinu, můžete požádat Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů o náhradní termín přijímací zkoušky (formulář žádosti o náhradní termín). písemnou zkoušku a ústní zkoušku na jiný obor ve stejný den, kontaktujte ústav či katedru, kde budete konat ústní zkoušku, a požádejte o přesunutí zkoušky na jinou hodinu či jiný den; ústní zkoušky na 2 a více oborů ve stejný den i hodinu, kontaktujte ústav či katedru, kde budete konat ústní zkoušky, a požádejte o přesunutí zkoušek na jinou hodinu či jiný den. Pokud se nepodaří časová optimalizace zkoušek, je možné si podat žádost o náhradní termín ústní zkoušky. Pokud chcete přesunout ústní zkoušku, která je součástí dvoukolového přijímacího řízení, počkejte s žádostí, až budete vědět, že jste do ústního kola opravdu postoupili!  

CfP: Regions of Strategic Importance: geographical spaces, cultural and political constructs, and analytical tools

25. duben 2017 - 10:30
Conference venue: Charles University, Prague, Czech Republic Date: December 7–9, 2017 Deadline for submitting proposals: May 20, 2017 The “Regions of Strategic Importance” conference will inaugurate the establishment of the Institute for the Study of Strategic Regions and delineate its research agenda in relation to Charles University’s broader academic endeavors in the fields of social sciences and humanities. Today, more than ever, we realize that we live in an interconnected world that is in constant motion. Within the framework of current global transformations, the end of the Cold War, intensified transborder communication, as well as the rise of new security anxieties and a redirection of economic flows, the importance of the need to reexamine the map of the world for its political, cultural, economic and other constituent parts assumes renewed pertinence. Simultaneously, there is a growing interest in the historical dimension of the processes that reconfigure real and symbolic space. Description of the event: The aim of this conference is to gather, showcase, and engage with a variety of different approaches that tackle the broad concept “region” in order to demonstrate its potential to reveal how our understandings of the contemporary world are framed in historical, cultural and geopolitical terms. An important part of the discussion will thus focus on the utility of terminology and methodology beyond the traditional bounds of “regional” and “area” studies and the benefits of transdisciplinary collaboration between social sciences and humanities. We consider “regions” not as subunits of nation states, but as areas that transcend geographical and conceptual borders. With an awareness of the fact that regions are defined by geographical, environmental, religious, ideological, political, economic, cultural, and, even, imaginary, conceptualizations that do not always demarcate identical territories, our intention is to focus on units with a certain level of coherence. One of the objectives of the conference is to deliberate on varied understandings of regions with discussions that will evaluate their historicity, the (in)evitability of geographical determinations, and the (in)flexibility of natural, historical and cultural borders, etc. We are equally interested in the rise of “regions” and their dynamism in long-term global processes, or, phrased otherwise, in their “strategic” roles in world history. An indispensable aspect of various conceptualizations of a region are the perspectives from which it is perceived and a consideration of the different views from within and from the outside. Apart from the obvious relevance of certain regions that are generally understood to be “strategic” for international relations and global balance, the perception of the strategic importance of certain regions varies according to the historical moment. Thus, we are also interested in the perspectives of less obvious players whose relevance might be increasing due to recent changes within the EU, namely in Central Europe (and, specifically, the Czech Republic). Keynote speaker: Prof. Rachel Murphy (University of Oxford) The working language of the conference will be English.   Call for papers The organizers welcome presentations on topics relevant for one of the following panels: Conceptualization of a “region,” including relevant methodologies. Mechanisms through which the strategic relevance of a region arises and changes. Changing landscapes of strategic regions from the perspective of contemporary Central Europe. Guidelines for submission: The deadline for submitting paper proposals (in English) is May 20, 2017. Successful applicants will be notified by June 15, 2017. Submissions should include: Name of the applicant, institutional affiliation, postal and email address, a brief professional CV, A short statement describing the relevance of the applicant’s research to the conference topic, Title and outline of the proposed paper (max. 500 characters). Proposals and inquiries should be emailed to regions-conference2017@ff.cuni.cz. Organizer: Institute for the Study of Strategic Regions, Charles University PDF

Děravé ponožky ducha aneb je sebevědomí děravé lepší než zašité?

25. duben 2017 - 10:02
HRC: Výzkumná skupina Hegel v interdisciplinární perspektivě pořádá ve spolupráci se spolkem Praxis dne 28. 4. pracovní setkání na téma "Děravé ponožky ducha aneb je sebevědomí děravé lepší než zašité?"

Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK zve na přednášky prof. Mazzon (Universität Innsbruck)

24. duben 2017 - 18:46
Přednášky lingvistky, která se zabývá varietami angličtiny, pragmatikou, analýzou dialogu a historickou jazykovědou, se uskuteční 26. a 27. dubna. plakát Language choices as ideological statements in medieval and Early Modern Britain Wednesday 26 April | 11:00–12:30 | nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (CU FA, Room 104) Written records of medieval Britain show a form of “textual trilingualism” that can be investigated from a socio-historical linguistic point of view to establish what determined language choices in different text-types. This analysis has much to say about the ways in which Latin, French and Middle English were used responding to ideological and political strategies from different groups of text-producers within society. This sociolinguistic profile changed significantly in the Early Modern period, when the conception of the English “nation” came to a different level of maturation, leading to the abandonment of French, and to the adoption of English as national language with subsequent standardization; in this latter phase, the use of Latin in written texts is not discarded, but its symbolic and ideological value also changes. The talk will trace some of the crucial phases in the development of an ideology of national identity as expressed by language choices. Affectivity in late-medieval texts and images Wednesday 26 April | 17:30–19:00 | nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (CU FA, Room 104) Affectivity was a recurrent element in public communication in the Middle Ages, an era in which an emotionbased rhetoric was more important than other strategies to influence and instruct the population. Verbal and visual elements were often employed in synergy, to impress the public and to help the memory. These new communication types are particularly typical of the late Middle Ages, when the mendicant monastic orders introduced new methods of preaching to instruct the congregation, which employed the vernacular, and not Latin – they introduced the belief that the use of a local language, the insertion of comic episodes, and a closer attention to worldly aspects could be more effective than obscure, ritualised liturgies. This synergy emerges very clearly in verbal and visual aspects of religious texts and visual art, where representations of affection, pain and suffering are particularly relevant in the construction of this rhetoric. While aspects pertaining to history of art, literary criticism and iconography have been widely studied, a systematic connection of these factors with the linguistic perspective has hardly been attempted, e.g. through the analysis of specific linguistic structures or the repetition of specific words and figures of speech, which could remind the people of the value of emotional reactions in their progress towards salvation. The talk examines these and other aspects, using examples of late-medieval dramatic and non-dramatic texts set in dialogue with some co-temporary artistic productions, to unravel the mechanisms through which pathos was produced and employed with mainly religious, but also political aims. Method in madness? The jungle of English pragmatic and discourse markers Thursday 27 April | 9:10–10:40, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 (CU FA, Room 217) The investigation of the uses and functions of discourse and pragmatic markers, as well as of the processes through which they acquire (and sometimes lose) such functions over time has intensified in recent years, but this increase in the number of available studies has not solved some of the main questions connected to the nature and use of discourse markers. Quite on the contrary, the proliferation of studies carried out within different frameworks, and employing different terminology, has made it rather difficult to draw generalisations and see common aspects and trends. The talk will examine some of these developments in the study of Discourse Markers in English, with a particular eye to their historical evolution over documents spanning from the Middle Ages to the present day. It will review some of the main theoretical frameworks in which this study has been carried out and will present data that seems to suggest common trends in the pragmatic exploitation of the potential of some such markers. The talk will also outline the concept of a research agenda that aims at overcoming part of the background questions outlined above. Gabriella Mazzon´s research interests include varieties of English, pragmatics, dialogue analysis and historical linguistics. She is the author of A History of English Negation (Longman Linguistics Library, London, Pearsons, 2004) and Interactive Dialogue Sequences in Middle English Drama (John Benjamins, 2009). She has edited Studies in Middle English Forms and Meanings (Peter Lang, 2007) and co-edited (with Luisanna Fodde) Historical Perspectives on Forms of English Dialogue (Milano, Franco Angeli, 2012).  

Blíží se uzávěrka badatelská soutěže o nezávislé kultuře COURAGE

24. duben 2017 - 18:19
Soutěž zaměřená na nezávislou kulturu a život za socialismu v Československu je určena mladým badatelům všech zaměření do věku 30 let. Přihlásit se je možné do 14. května 2017.

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve čtvrtek 29. června se úřední hodiny sekretariátu posouvají na 10:00 - 13:00.

22. červen 2017

Vzhledem k plánované rekonstrukci hlavní budovy bude provoz sekretairátu ÚSD během letních měsíců omezen na následující dny:

2. 8. 10:00-15:00 (P301)

3. 8. 10:00-15:00 (P301)

8. 8. 09:00-15:00 (P206)

9. 8....

19. červen 2017

V pondělí 19. června se ruší konzultační hodiny dr. Vojtěchovského, náhradní termín je ve čtvrtek 22. června od 14:00 do 15:30.

15. červen 2017

Zápočtový test z předmětu Kapitoly ze starších ruských dějin doc. Pickové se bude psát v pondělí 19. června od 15:00 v místnosti P301.

14. červen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014