Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 53 min 27 sek zpět

Přijímací řízení na bakalářský mezifakultní dvouobor Geologie – Klasická archeologie

2. březen 2017 - 17:03
Jedinečné dvouoborové studium Geologie – Klasická archeologie poskytuje moderní interdisciplinární překryv. Geologie se uplatňuje v mnoha dalších vědních disciplínách, pro jejichž úspěšný rozvoj jsou vítaní odborníci se širokým geologickým základem a detailní znalostí určité vědecké metody. Proto byl vytvořen studijní obor, který umožní praktický překryv geologie s klasickou archeologií. Pokud jej budete studovat, stanete se mezioborovými specialisty se širokým znalostním základem. Věříme, že vás tato atraktivní kombinace oborů zaujme a do konce dubna se přihlásíte ke studiu. Více informací o způsobu podávání přihlášek a podmínkách přijímacího řízení ke studiu naleznete zde. Období pro podávání přihlášek: 1. března – 30. dubna 2017  

Křest nového čísla časopisu NaVýchod

28. únor 2017 - 19:38
První číslo časopisu NaVýchod vyšlo 22. 2. 2017. Východoevropský klub vás zve na křest, který proběhne 2. 3. 2017 od 19 v Café v lese. V rámci akce promítneme filmovou sondu do života na současném Krymu.

Vychází Starodávné bejlí, monografie o literárním braku ve starověku a středověku

28. únor 2017 - 16:19
Příručky literární vědy obvykle tvrdí, že vznik zábavné a populární literatury souvisí se vznikem moderní společnosti, kterou charakterizuje značné množství volného času, že její existenci umožnil až novodobý rozvoj gramotnosti a že je pro ni typický zejména konvenční, jednoduchý a nenápaditý literární tvar. Starodávné bejlí se pokouší představit jiný pohled na věc. Cílem publikace je demonstrovat, že pojmy „populární literatura“, „triviální literatura“ či „brak“ můžeme aplikovat také na literaturu starších dob. Předmětem zájmu jejích autorů jsou tak rozmanité artefakty jako staro-egyptský papyrus Turín, antické milostné romány, křesťanské hagiografie i pašijové divadlo, životy Ježíšovy a mariánské písně, byzantská parodie liturgického postupu, staroseverské povídky či lživé ságy, arabské maqámy i španělské slepecké romance. Nad těmito texty se ukazuje, že hranice braku a „vysoké“ literatury nejsou zdaleka tak jednoznačné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Že zdánlivě „nízká“ témata jako sex, násilí apod. se opakovaně kříží s těmi, která jsou používána v literatuře svrchovaně „umělecké“ a vysoké. Že schematičnost nízké literatury se pojí se silným sklonem k variaci a vzájemné mezihry mezi konvencí a inovací jsou v ní často daleko rafinovanější, než jsou badatelé ochotni připustit. Že bývá nejednou podstatně nápaditější a subverzivnější než literatura kanonická. A že – konečně – její bizarnost, parodický nádech a neochota podřídit se pravidlům vysoké literatury nejsou tak efemérní a pomíjivé hodnoty, jak se často říká. Že se zkrátka s tím váchalovským literárním bejlím můžeme znamenitě bavit i dnes – tisíce let poté, co vzniklo. Sylva Fischerová (ed.) a Jiří Starý (ed.): Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Vydala Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016. Obsah a ukázka knihy. Publikace na stránkách e-shopu FF UK. kontakt pro média Ina Píšová, mluvčí Filozofické fakulty UK ina.pisova@ff.cuni.cz | +420 777 739 951    

Centralizovaná platba pokut v KJP od 1. 3. 2017

28. únor 2017 - 10:36
Informujeme čtenáře, že od 1. března 2017 zavádí Knihovna FF UK možnost centralizované platby pokut v Knihovně Jana Palacha (suterén hlavní budovy FF, nám. Jana Palacha 2). Knihovna Jana Palacha bude nově přijímat i platby za pokuty vzniklé ve všech ostatních knihovnách FF UK. Bude tak možné splatit dluh na účtu čtenáře bez nutnosti přesunu mezi budovami a bez omezení krátkou otevírací dobou některých dílčích knihoven. Pozor: Platba pokut v Knihovně Jana Palacha se týká pouze knihoven spadajících pod Filozofickou fakultu UK. Platby pokut z jiných fakult UK, nebo dokonce platby pokut z knihoven mimo UK nepřijímáme. Viz též: Bezhotovostní platba pokut převodem Jak si prodloužit v Centrálním katalogu výpůjčky  

Změna úředních hodin Akreditačního referátu v pátek 24. 2. 2017

24. únor 2017 - 10:15
Z důvodu technických problémů se v pátek 24. února 2017 ruší úřední hodiny Akreditačního referátu pro osobní návštěvy a telefonickou komunikaci. Akreditační referát kontaktujte prosím pouze emailem. Děkujeme za pochopení.

„Memento neuspokojivosti trvá.“ Rozhovor s editory publikace Pokusy o renesanci Západu

23. únor 2017 - 17:38
Ve Vydavatelství Filozofické fakulty UK vyšla koncem roku 2016 monografie Pokusy o renesanci Západu. Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Publikaci editovali Anna Housková a Vladimír Svatoň. Kdo se na monografii autorsky podílel? Anna Housková: Monografie má značný rozsah, 766 stran, autorů bylo hodně. Spolupracovali filologové z Filozofické fakulty UK, napříč obory a katedrami: utvořil se skutečný tým, což je v humanitních vědách dosti vzácné. Účastnili se i doktorandi a absolventi doktorského studia; a výrazně se zapojily dvě kolegyně z Francie a ze Španělska, které jsou nejen spoluautorkami této knihy, ale během tříletého projektu přijížděly také na naše kolokvia či na doktorandskou školu. Překonat tradiční oborový pohled nebývá na filologii jednoduché kvůli různosti jazyků a studijních oborů, což mj. separuje i vědecké časopisy vydávané v příslušných jazycích. V tom spočívá komparatistická výhoda publikace v češtině. Jak ke zkoumané epoše přistupují autoři příspěvků? Lze mluvit o jednotném východisku? Vladimír Svatoň: Když jsme o společném projektu s řadou kolegů přemýšleli, uvědomovali jsme si stále více, že přelom 19. a 20. století patří k nejvýznamnějším obdobím v dějinách evropské i americké kultury. Nechtěli jsme předurčovat názor spolupracovníků na to, co se tehdy v kultuře dělo. Setkali jsme se však na několika kolokviích a tu jasně vyvstalo, že to byla doba, která znovu položila zásadní otázky o smyslu evropské a americké civilizace a že vývoj moderního umění ve 20. století není bez jejích podnětů představitelný. Pozdější umělci se od umění a myšlení konce století často distancovali, přesto však z nich těžili. V poezii byla například stejně pociťována váha slova: hudebnost řeči a metaforika neměla jen zvýraznit obsah toho, co bylo přímo vysloveno, ale sugerovat smysl řečeného, třeba v odlišném tónu než jeho verbální významy. Próza navrhla jiný pohled na osud jedince a jiné kompoziční postupy, integraci postav do širokého přediva barvitých, ba pitoreskních osudů. Z toho vyplývalo hledání nových kompozičních postupů, neuzavřenost a paradoxy lidských příběhů. Atd. – Zásadně se však před námi rýsovalo všeobecné povědomí této epochy, že určitá fáze novověké civilizace se vyčerpala a že je svůdné hledat cesty, jak začít jinde a jinak. Nemůžeme si zastírat, že z těchto pocitů vznikly v Evropě neblahé a tragické pokusy o nastolení nových společenských pořádků, ale memento neuspokojivosti trvá. Současné události jen potvrzují, že v politickém i ekonomickém životě není všechno v pořádku. A. H.: Komparatistický pohled osciluje „mezi jednotou a růzností“ (jak zní název knihy Claudia Guilléna); rozdíly literatur jednotlivých zemí jsou očividné, zajímavější bylo objevovat shody. Během tří let diskusí a časopiseckých publikací bylo až překvapivé a radostné zjišťovat, že „u nás je to stejně“. Konkretizovala se představa, že od konce 19. století se při vší národní různosti i rozmanitosti názvů (symbolismus, vitalismus, dekadence, generace 98 ad.) literatura v Evropě a na americkém kontinentu vyrovnávala se společnými problémy krize novověké kultury     a rozešla se s empirickým a utilitárním duchem pozitivismu. Kniha Pokusy o renesanci Západu přináší souhrnný pohled na toto období, studované dosud méně než například avantgarda. Leccos chybí, nešlo nám o komplexní „mapování“. Pro celkovější záběr jsme v závěrečné části připojili panorama jednotlivých literatur té doby, chronologický přehled a překlady ukázek z programních textů. V čem vy osobně spatřujete onu „renesanci“ na přelomu 19. a 20. století? A. H.: Slovo renesance v názvu monografie jsme použili metaforicky. Ovšem tuto paralelu zmiňují třeba španělští myslitelé a faktem je, že přelom 19. a 20. století má s renesancí společné rysy: polemiku s „duchem“ předchozí epochy (scholastika, pozitivismus), zpochybnění dosavadních jistot, vůli k obnově; a s tím souvisí i například žánr eseje, který vznikl v renesanci a koncem 19. století měl vrcholné období. Euroamerická civilizace tíhne na rozdíl od jiných kultur ke změnám a přeryvům, a zároveň má schopnost brát krize jako vlastní renovaci. V. S.: Nechtěli jsme, aby v obraze této doby převládaly rysy dekadence, úpadku, bezvýchodnosti, extravagancí (spojené s obvyklou představou fin de siècle). Pocity úpadku a „zmarnění“ se týkaly rutinního způsobu života. Byla to ale především doba očekávání, touhy po změně, útěků do neznáma, do netradičních a konfliktních životních rozhodnutí. Riskantní životní volby osamělých jedinců zakládaly nový životní styl, byť většinou za cenu sebezničení. V prvých staletích novověku se zdálo, že je možno spoléhat na nepřetržitý rozvoj „vědotechniky“ (termín Jana Patočky), zákonodárství, humánních principů, vzdělanosti, všeobecné racionality, jinak řečeno – na rozvoj „modernity“. Už Shakespeare věděl, že takové chování může přivést člověka na scestí. Během 18. století, v době sentimentalismu, se v literatuře objevili hrdinové, kteří se nemohli zařadit do těchto pořádků, a přece budili soucit, ba obdiv. Na přelomu 19. a 20. století tento pocit, podle našeho názoru, převládl. Alternativní životní cesta, třeba na tichomořských ostrovech nebo mezi indiány, se jevila jako plodné východisko. V tom trvá výzva „epochy symbolismu“. Na které konkrétní oblasti jsou studie zaměřeny? Dotýkají se příspěvky i oblastí na hranicích Západu? V. S.: Všechny texty směřují vlastně jakoby v konečné perspektivě k otázce evropské identity. Chceme-li identitu pochopit, musíme si představit, od čeho se odlišuje, co je mimo ni, za jejími hranicemi. Problém hranice je pro takové uvažování zásadní. V monografii jsou proto kapitoly o latinskoamerické kultuře, která se jednak vymezovala vůči životnímu stylu Severní Ameriky, jednak koexistovala s nativní, indiánskou tradicí. V Evropě samé se rýsuje problematická, někdy sotva znatelná hranice mezi Evropou západní a střední (Německem, Rakouskem) a především východní (Ruskem). Okraje Evropy pociťovaly vždy naléhavěji globální problémy, protože v nich vládlo sinější vědomí možné „jinakosti“. V čem se podle vás liší literární evropský Západ od amerického? A. H.: Americký kontinent patří ke stejné civilizaci, přesazené z Evropy, kolonie tu měla jinou podobu a vznikl svět jazykově, nábožensky a kulturně Evropě podstatně bližší než v jiných koloniích. U Latinské Ameriky se na její příslušnost k Západu málo hledí, ovšem toto má Amerika (obě Ameriky) společné: evropská projekce nového světa, bez tíhy dlouhých dějin. Když zůstaneme u literatury konce 19. století, nad dekadentní náladou převažuje v amerických zemích důvěra v budoucnost. Předchůdcem současné poezie není ani tak Baudelaire, ale hlavně Whitman. Například Borges, příslušník avantgardní generace, viděl své „předchůdce“ v hispanoamerické poezii přelomu století a právě ve Whitmanovi (jak je to zde pojednáno v jedné kapitole). Ale konec 19. století byl i časem nové interpretace kulturní identity, kdy se Latinská Amerika konfrontovala s modelem USA a s počátkem jejich velmocenského vzestupu. Latinskoamerická literatura, včetně skvělé esejistiky, v této době kriticky reflektuje otázky modernity a své vlastní antimodernosti či „jiné modernity“. Komu je kniha určena? A. H.: Česká monografie nabízí nadnárodní pohled na toto zásadní období pro naše univerzitní a kulturní prostředí. Závěrečná panoramatická část se může hodit pro studium literatury i v informativní rovině. Zároveň jsou výsledky celého projektu představeny také v cizojazyčné knize Dusk and Dawn: Literature Between Two Centuries, která vychází počátkem roku 2017. Prof. PhDr. Anna Housková, CSc., je profesorka španělské a hispanoamerické literatury a překladatelka. Specializuje se na španělsky psanou literaturu Latinské Ameriky a zabývá se mimo jiné dílem J. L. Borgese, G. Garcíi Márqueze, O. Paze nebo ze španělských autorů J. Ortegy y Gasseta. Pohledům na hispanoamerickou kulturní identitu v esejích a v románech věnovala knihy Imaginace Hispánské Ameriky (1998) a Visión de Hispanoamérica. Paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y en la novela (2010). Jako editorka se podílela na vydání mnoha sborníků, mimo jiné uspořádala výbor iberoamerických esejů Druhý břeh Západu (2004). Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. (*1931), je komparatista a profesor ruské literatury. Ve svých článcích a knihách se zaměřuje především na díla A. S. Puškina, F. M. Dostojevského, V. Nabokova, T. Manna, zároveň píše teoretické články o žánru románu. Své úvahy o srovnávací literární vědě shrnul v souboru Román v souvislostech času (2009), o poetice ruské prózy se rozepsal v knihách Proměny dávných příběhů (2004) a Z druhého břehu (2002). Jako editor se podílel na vydání mnoha komparatistických sborníků, k řadě knih napsal předmluvy nebo doslovy.  

V květnu proběhne 23. ročník Světa knihy. Opět se zapojením FF UK

23. únor 2017 - 15:13
Na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu, který se letos koná od čtvrtka 11. do neděle 14. května, se bude prezentovat také Vydavatelství FF UK a s přednáškami vystoupí odborníci působící na fakultě. [výběr z tiskové zprávy] Letošní ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha je již třiadvacátým v řadě. Navzdory dlouhé tradici však má i pro letošek připraveny novinky. Ke stávajícím vystavovatelům přibude celý pavilón menších specializovaných vydavatelství. Festivalová část se rozšíří také do reprezentativních prostor Lapidária a sochařských ateliérů AVU a bude oživena také plocha před Průmyslovým palácem. Program bude probíhat rovněž v nové literární vzducholodi nad Galerií DOX, Prahu budou moci návštěvníci veletrhu objevovat formou literárních procházek. Hlavními tématy roku 2017 jsou Genius loci v literatuře, Kniha jako objekt a Audioknihy. Pro návštěvníky se brány veletrhu otevřou od čtvrtka 11. do neděle 14. května. Odborné pořady jsou připravovány na základě aktuálního vývoje světového knižního oboru. Programovým záměrem je popularizovat produkci univerzitních vydavatelství ve spolupráci s významnými vzdělávacími instituty ČR. „V letošním roce se chceme zaměřit především na překlady české literatury do jiných jazyků,“ říká Radovan Auer, „pozvání do diskuzí přijala řada bohemistů a nakladatelů, kteří se o českou literární produkci zajímají.“ V předvečer Světa knihy se bude konat již zavedená Noc literatury. Svět knihy Praha – největší knižní akce u nás Svět knihy Praha jako největší knižní a literární akce České republiky vytváří díky své dlouholeté tradici a mezinárodní rezonanci povědomí o české knižní kultuře a literární scéně, zároveň významně napomáhá propagaci a osvětě četby knih. Každoročně jej během čtyř dnů navštíví na 40 000 lidí všech věkových i oborových kategorií i společenských vrstev. Účastníky vystavovatelské části veletrhu jsou tuzemští a zahraniční vydavatelé a nakladatelé, především domácí produkce je zastoupena téměř v kompletní šíři. V rámci doprovodného literárního festivalu probíhá na 500 pořadů, třetina z nich se uskutečňuje v mezinárodní koprodukci. V roce 2016 se na programu podílelo 36 zemí a regionů, v roce 2017 bude počet ještě vyšší.

Výzva k zapojení hudebníků do Týdne diverzity 2017

23. únor 2017 - 11:27
Vážení kolegové a kolegyně, v rámci Týdne diverzity 2017, který letos proběhne mezi 10. a 13. dubnem, bychom rádi dali koncertní příležitost kapelám, hudebním tělesům či individuálním projektům provázaným s FF UK. Pokud jste studentem či pedagogem FF UK a máte chuť představit svůj hudební počin na Týdnu diverzity 2017, zašlete nám prosím: 1) zvukový materiál, ať už ve formě demo nahrávek, nebo odkazu na vaše webové stránky či na profily na sociálních sítích, kde si lze poslechnout vaši tvorbu (Bandzone, Soundcloud, Youtube apod.) 2) text o kapele / tělese / hudebním projektu (krátké bio) 3) technické požadavky na vaše vystoupení Tyto informace prosím zasílejte na tydendiverzitymusic@gmail.com. Deadline pro přihlášení projektů je stanoven na 3. 3. 2017. Z hudebního hlediska nejsou kladena žádná žánrová omezení, naopak přivítáme pestrost a originalitu. Z přihlášených projektů vybere tým kurátorů z FF UK ty nejzajímavější, které po 10. 3. kontaktuje s přizváním k vystoupení. Vlastní koncerty pak proběhnou v termínech 11. a 12. 4. v Hybernské 4, kam bude soustředěna většina programu Týdne diverzity 2017. Vzhledem k omezenému rozpočtu bohužel nemůžeme poskytnout honoráře za jednotlivá vystoupení, ale zato zajistíme prostory, zázemí a nadšené publikum z řad FF UK i široké veřejnosti. Těšíme se na vaši hudbu! Olga Kovaříková, kurátorka doprovodného hudebního programu Za organizaci Týdne diverzity 2017 zodpovídá Anna Hořejší, T 721 235 735, E annahorejsi@email.cz. výzva v PDF web Týdne diverzity facebookový profil Týdne diverzity

Výběrové řízení na pozici tajemnice/tajemníka Filozofické fakulty UK

22. únor 2017 - 11:25
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na pracovní místo tajemnice/tajemník Filozofické fakulty UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je se svými téměř sedmi tisíci studenty, pěti tisíci frekventanty dalšího vzdělávání a osmi sty zaměstnanci největší humanitní fakultou v ČR. Náplň práce: Tajemnice/tajemník řídí děkanát fakulty, její hospodaření a vnitřní správu, nakládá s majetkem svěřeným fakultě. Řídí tým 15 vedoucích zaměstnanců děkanátu (nepřímo podřízeno cca 100 zaměstnanců děkanátu). Sestavuje a kontroluje rozpočet fakulty v ročním objemu cca 700 mil. Kč, připravuje podklady pro rozdělování finančních prostředků a sleduje jejich čerpání. Zastupuje fakultu ve věcech obchodních, správních a občanskoprávních. Rozsah pracovních úkolů a odpovědností tajemníka je vymezen v čl. 8 a 11 až 15 Organizačního řádu děkanátu: http://www.ff.cuni.cz/org_rad_dek. Požadujeme: Vysokoškolské vzdělání odpovídajícího zaměření. Zkušenosti s finančním řízením a plánováním. Zkušenosti s vedením týmů i projektů. Znalost legislativy v oblasti veřejných institucí, především zákona o vysokých školách výhodou. Schopnost vést jednání a písemnou komunikaci v českém (C2) a anglickém jazyce (B2). Velmi dobré komunikační a organizační dovednosti. Samostatnost, tvůrčí a systémový přístup k řešení úkolů. Občanskou a morální bezúhonnost. Nabízíme: Nestereotypní a zodpovědnou práci na manažerské pozici (odpovídající COO či CEO v korporátní sféře). Příležitost k seberealizaci a manažerskému růstu. Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy. Zázemí významné a úspěšné instituce. Motivující mzdové podmínky. Příležitost k osobnímu i profesnímu růstu (jazykové kurzy, tuzemské i zahraniční stáže). Program benefitů: http://www.ff.cuni.cz/benefity. Nástup: Předpokládaný termín nástupu 12. 5. 2017 nebo později dle dohody. Náležitosti přihlášky: Podrobný strukturovaný profesní životopis. Motivační dopis. Jména, telefon a e-mail dvou zástupců předchozích zaměstnavatelů, kteří komisi na vyžádání poskytnou reference k osobě uchazeče. Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Kopie výpisu z rejstříku trestů ne starší jednoho měsíce (ke dni podání přihlášky). Kopie negativního lustračního osvědčení (možno nahradit čestným prohlášením s tím, že lustrační osvědčení bude doloženo nejpozději před podpisem pracovní smlouvy). Originály dokladů s sebou přineste na setkání s výběrovou komisí. Termín doručení přihlášky: Přihlášku nám zašlete do 31. 3. 2017 e-mailem na barbora.kosikova@ff.cuni.cz nebo poštou na adresu: Sekretariát děkana, FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, obálku nadepište „VŘ tajemník fakulty“. Výběrový proces: Výběrový proces se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání s výběrovou komisí. Výběrová komise může stanovit, že výběrový proces bude vícekolový. V souladu se statutem fakulty se ke jmenování kandidáta vyjadřuje akademický senát fakulty. Vybraný kandidát může být za tímto účelem pozván na jednání akademického senátu. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Text přihlášky - poznámka

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů: Prodloužení úředních hodin ve dnech 22.–28. 12. 2016

21. únor 2017 - 15:44
V období od 22. do 28. února budou prodlouženy úřední hodiny Oddělení přijímacího řízení. ST 22.2.      10:00 –12:00; 14:00–17:30 ČT 23.2.      10:00 –12:00; 14:00–16:00 PÁ 24.2.      9:00–12:00; 14:00 –15:00 PO 27.2.     14:00–17:30 ÚT 28.2.      9:00–12:00; 14:00–17:30

Na FF UK se konalo 6. kolokvium Společnosti českých portugalistů

21. únor 2017 - 15:37
V pátek 17. února 2017 se v Oettingenském paláci ke společné práci v lingvistické, literární a historicko-kulturní sekci sešla dvacítka českých portugalistů. Program zahájila panelová diskuse, k níž přijali pozvání velvyslankyně Portugalska J. E. Manuela Franco, vyslanecký rada Brazílie Acir Pimenta Madeira a ředitel odboru států subsaharské Afriky a zástupce náměstka MZV pro mimoevropské země, ekonomickou a rozvojovou spolupráci JUDr. Ivan Jančárek. Součástí kolokvia bylo také předání ceny za literární překlad z portugalštiny Hieronymitae Pragenses a připomínka desátého výročí brazilského lektorátu na FF UK.

Czech Institute of Egyptology requires a Photographer

17. únor 2017 - 15:55
The Dean of the Faculty of Arts of Charles University hereby announces recruitment for an opening at the Czech Institute of Egyptology Job title: Photographer Place of work: Czech Institute of Egyptology, Charles University in Prague Role description: Science and Field Documentation Specialist Part-time position: 0.5 FTE (20 hours/week) Requirements: successfully completed qualification in the area of photo documentation and scientific documentation field research experience fluency in at least one foreign language (English) experience of working with graphic design software. Expected start date: April 1, 2017 Deadline for applications: February 28, 2017 Your application must include the following: (this evidence can be submitted in English) structured curriculum vitae certificate of completed qualification portfolio with real work examples (photo documentation of an archaeological object; photo documentation of finds). Ways of applying: Electronically by completing the form below. We will acknowledge receipt of your submission by e-mail. By post / in person: Please submit your application including any attachments by post or deliver it in person at the following address: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha Electronically by e-mail: Please submit your application including any attachments by e-mail to: denisa.najmanova@ff.cuni.cz Applicants will be requested to submit originals of any relevant documents during interview.

Magda Vášáryová: Poselství pro českou politiku

16. únor 2017 - 18:36
Tématem debaty bude současná politická situace ve světě a Evropě, populismus, porovnání stavu společnosti na Slovensku a v Česku v kontextu nadcházejících parlamentních voleb v ČR a další. V neposlední řadě budeme debatovat o zkušenostech z politiky a diplomacie paní Vášáryové. Vstup na debatu je volný na základě vyplnění registračního formuláře. Debatu pořádá Politologický klub FSV UK ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Debata se uskuteční v úterý 28. 2. 2017 od 18:00 v hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1) v místnosti 301. událost na Facebooku

Změna konzultačních hodin koordinátora péče o studenty se speciálními potřebami Dr. Davida Čápa ve čtvrtek 23. 2. 2017

16. únor 2017 - 16:16
Ve čtvrtek 23. února 2017 z důvodu přednášky probíhají konzultace Dr. Davida Čápa od 11.30 do 13.00 v Celetné 20, pracovna 142a.  Děkujeme za pochopení.

Výběrové řízení ze dne 14. 2. 2017 – Ústav románských studií

15. únor 2017 - 15:04
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav románských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent / odborný asistent Obor a zaměření: portugalský jazyk. Úvazek: 1 (40 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru portugalistika, titul Ph.D. z románských jazyků nebo zahájené doktorské studium v tomto oboru, výborná znalost portugalštiny, znalost češtiny, přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. červen 2017 Termín přihlášky: 20. března 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehledem praxe, přehledem vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Text přihlášky - poznámka

Výběrové řízení ze dne 14. 2. 2017 – Ústav románských studií

15. únor 2017 - 14:44
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav románských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – asistent / odborný asistent Obor a zaměření: francouzský jazyk. Úvazek: 1 (40 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru francouzská filologie, titul Ph.D. z románských jazyků nebo zahájené doktorské studium v tomto oboru, výborná znalost francouzštiny, znalost češtiny, přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, organizační a administrativní schopnosti, vítána zkušenost s výukou historické mluvnice francouzštiny a praktického současného jazyka. Předpokládaný nástup: 1. září 2017 Termín přihlášky: 20. března 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehledem praxe, přehledem vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Text přihlášky - poznámka Výběrové řízení – Ústav románských studií – francouzština

Výběrové řízení ze dne 15. 2. 2017 – Katedra středoevropských studií

15. únor 2017 - 14:34
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Katedra středoevropských studií Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborného asistenta / docenta Obor a zaměření: polská lingvistika, příp. i literatura, a výuka praktického polského jazyka. Úvazek: 1 (40 hodin týdně) Požadavky: filologické magisterské vzdělání v oboru polonistika nebo středoevropská/slovanská studia s profilovým jazykem polským; titul Ph.D. získaný k datu nástupu; odborná a pedagogická praxe v oboru; odpovídající publikační činnost; znalost polštiny a angličtiny pro výuku v těchto jazycích, praktická znalost češtiny výhodou; předpoklady pro organizaci odborné práce. Předpokládaný nástup: 1. října 2017 Termín přihlášky: 31. března 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehledem praxe, přehledem vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Denisa Najmanová, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu denisa.najmanova@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. * Text přihlášky - poznámka Výběrové řízení – Katedra středoevropských studií

Program ECES získal ocenění v rámci spolupráce s American Institute for Foreign Study

15. únor 2017 - 12:06
Filozofická fakulta UK s radostí oznamuje, že program ECES (East and Central European Studies) byl v rámci spolupráce s dlouholetým partnerem, americkou organizací AIFS (American Institute for Foreign Study), vyhlášen třetím nejoblíbenějším zahraničním studijním programem za rok 2016 v hlasování na stránkách GoAbroad.com. Administrativně tento program zajišťuje Zahraniční oddělení Filozofické fakulty UK, akademicky pak Akademická rada programu a ročně v něm hostí kolem 250 studentů především ze Spojených států, Kanady či Singapuru. Kurzy se otevírají třikrát ročně (v zimním a letním semestru a v létě) a omezená kapacita kurzů je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících jejich kvalitu a přínos pro studenty. Ti si mohou vybírat předměty v oborech Literatura, Umění a kultura, Dějiny, Sociologie a psychologie, Ekonomie a politika a Jazyky. Jsme velmi potěšeni zájmem zahraničních studentů o studium na Filozofické fakultě UK stejně jako jejich spokojeností s naším programem a těšíme se na další spolupráci s nimi, s AIFS a se všemi našimi dalšími zahraničními partnery.

East and Central European Studies (ECES) Program Receives AIFS Award

13. únor 2017 - 21:02
The Faculty of Arts is pleased to announce a recent award given to the East and Central European Studies (ECES) program by way of its long-time partner, the American Institute for Foreign Study (AIFS). ECES was named the 3rd most popular study abroad program on GoAbroad.com for the year 2016. International Relations Office of the Faculty of Arts and the Academic Board of the program provide the administrative and academic portion of this program hosting approximately 250 students annually, mostly from the United States, Canada and Singapore. The program offers courses in the fall, spring and summer terms with small class sizes to ensure an enhanced learning experience. Students may choose courses in the fields of literature, art and culture, history, sociology and psychology, economics and politics, and languages.  We are excited by the interest of these students in studying at FFUK, as well as their satisfaction with their studies in Prague. We look forward to future collaboration both with AIFS and all of our foreign partners.

CfP: Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

13. únor 2017 - 12:20
Kreativní laboratoř FF UK ve spolupráci s programem PROGRES Q14 Univerzity Karlovy Krize racionality a moderní myšlení a se studentským spolkem Praxis vyhlašuje Call for Papers na mezioborovou konferenci, která se bude konat v 22.–23. května 2017 v místnosti 104 hlavní budovy FF UK (nám. Jana Palacha 2, Praha 1). Abstrakt Od samého vzniku naší civilizace slyšíme opakovaná varování před hrozící krizí racionality. Platí však, že tato varování nabyla nových významů během historického období, které – jako doba moderní a současná – pomocí racionality definuje samu civilizaci. Moderní a současný postoj k racionalitě i k otázce jejích mezí přitom spojuje racionalitu se standardy exaktních a technických věd a její krize pak s mezemi čistě kvantitativních vysvětlení, na základě čehož bývá racionalita také ostře vymezována vůči rétorice a afektivitě, jak je tradičně nacházíme v takových oblastech ducha, jako jsou umění, politika či náboženství. Důsledkem je, že jsou vývoj i krize v těchto i dalších oblastech lidské zkušenosti a činnosti chápány jako nesouvisející, a zapomíná se, že samotné vymezení racionality má nutně svou rétorickou dimenzi, která se vymyká čistě racionální kontrole, např. matematické a logické formalizaci. V tomto rámci vyvstávají konkrétní otázky konference: Jaké jsou současné podoby racionality i diagnóz její krize? Do jaké míry jsou řešení krizí rétorická, ať už v pozitivním, či v negativním smyslu? Jak je krize racionality vnímána a reflektována z perspektivy různých humanitních věd a věd o kultuře? Jak reflektuje tuto situaci umění a jaká role připadá náboženství? Jaký je z hlediska krize racionality vztah racionality a afektivity? Cílem konference je v první řadě podat dostatečnou teoretickou reflexi pojmu racionality a její současné krize z perspektivy co nejširšího spektra humanitních věd, v druhé řadě pak na bázi konkrétní spolupráce různých konceptů racionality navrhnout věcná řešení, jak krizi racionality či racionalit překonat či plodně využít v náš prospěch. Příspěvky V případě zájmu o přednesení příspěvku zašlete abstrakt v češtině o maximálně 500 slovech do 31. 3. 2017 na adresu krizeracionality@gmail.com. Předpokládá se, že přednášky budou trvat ca 30 minut včetně diskuse. Zvaní řečníci Libuše Heczková Tomáš Klír Markéta Křížová Petr Mareš Karel Thein Programový výbor Josef Vojvodík, Martin Procházka, Olga Lomová, Vojtěch Kolman, Eva Voldřichová-Beránková Organizační výbor spolek Praxis

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

Ve středu 29. března se ruší konzultační hodiny a bakalářský a diplomový seminář prof. Kováře.

Ve středu 29. března se ruší výuka a konzultační hodiny dr. Koury.

V...

26. březen 2017

Univerzita v Lipsku bude v září 2017 pořádat první letní školu zaměřenou na téma identit ve středoevropském prostředí Německo-Polsko-Česko.

Podrobnější informace o výběrovém řízení naleznete zde, předběžný program letní...

14. březen 2017

Ve středu 29. března proběhne výběrové řízení na místa v rámci programu Erasmus+.
Přihlášky je nutné podat nejpozději do úterý 28. března.

Podrobnější informace včetně seznamu zahraničních univerziit naleznete...

28. únor 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014