Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Fakulta

Syndikovat obsah
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348.
Aktualizace: 7 min 45 sek zpět

Výběrové řízení ze dne 22. 5. 2017 – Ústav Blízkého východu a Afriky

26. květen 2017 - 12:55
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav Blízkého východu a Afriky Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor / lektorka Obor a zaměření: arabský jazyk. Úvazek: 1 (40 hodin týdně) na dobu určitou Požadavky: minimálně bakalářské vzdělání v oboru arabistika, titul Mgr. nebo předpoklady k jeho dosažení v tomto oboru vítány, výborná praktická znalost arabštiny, zkušenost při výuce arabského jazyka, znalost češtiny, předpoklady k organizační práci v akademické sféře, aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem se schopností práce s odbornými texty z oboru arabistika, pasívní znalost alespoň jednoho, lépe dvou dalších světových jazyků pro práci s akademickými texty. Předpokládaný nástup: 1. srpna 2017 Termín přihlášky: 30. června 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled praxe ve výuce arabského jazyka, kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Byla to velká výzva, protože se jedná o klíčové téma, které zatím komplexně nikdo nezpracoval, říká o své práci laureátka Bolzanovy ceny

26. květen 2017 - 11:49
Univerzita Karlova každoročně uděluje Bolzanovu cenu v několika oborech za mimořádně objevné práce. Ve 23. ročníku v kategorii společenskovědní byla vybrána disertační práce The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom. Autorkou a zároveň laureátkou ceny je dr. Veronika Dulíková z Českého egyptologického ústavu FF UK. Na základě čeho jste se rozhodla pro toto téma? V průběhu magisterského studia můj zájem začalo přitahovat období Staré říše (období stavitelů pyramid) a tzv. administrativní tituly. Pro přiblížení: každý starý Egypťan, který byl v určitém společenském postavení a mohl si postavit hrobku, si do ní nechal napsat tituly, administrativní, kněžské nebo rankovní povahy, které vyjadřovaly jeho pracovní aktivity a postavení u panovníkova dvora. Vysoce postavení hodnostáři ve druhé polovině Staré říše mohli takových titulů mít i více než sto. Celkově je zatím z období Staré říše doloženo téměř 4000 různých titulů a s novými archeologickými výzkumy tento počet narůstá. V průběhu magisterského studia jsem pomalu začala pronikat do tajů společnosti a správy země v období Staré říše. V rámci dílčích úkolů jsem pak svou specializaci začala rozvíjet, např. pro knihu profesora Miroslava Vernera o papyrovém archivu panovníka Raneferefa jsem se „seznámila“ se stovkami úředníků. Ve své diplomové práci jsem se věnovala vezírům, kteří představovali špičku správy země. V roce 2006 jsem začala systematicky vytvářet databázi osob pohřbených na nekropolích přináležejících k tehdejšímu hlavnímu městu Memfidě. Pro doktorskou práci jsem chtěla zvolit téma, kde bych maximálně zužitkovala své znalosti o administrativě Staré říše a zároveň využila potenciál jedinečné databáze úředníků a kněží. Po poradě s profesorem Miroslavem Bártou jsem si zvolila období panovníka Niuserrea, za jehož vlády nastalo množství změn v nejrůznějších oblastech. Byla to velká výzva, protože se jedná o klíčové téma, které zatím komplexně nikdo nezpracoval. Navíc má české egyptologie na tomto tématu mimořádný zájem, neboť pyramida tohoto panovníka leží v Abúsíru, tj. na české archeologické koncesi, kde ČEgÚ FF UK odkrývá od 60. let 20. století mimo jiné hrobky členů Niuserreovy rodiny a úředníků, kteří mu sloužili. Veronika Dulíková dokumentuje nápis na fragmentu reliéfní výzdoby pocházející z hrobky královského kadeřníka Anchirese, objevené během podzimní expedice 2016 (foto Martin Frouz). V jakém vztahu je vámi zkoumané období s celými společenskými dějinami starověkého Egypta? Niuserreova vláda bezpochyby představuje důležitý mezník, který zásadně ovlivnil další vývoj starého Egypta. Díky postupné změně v několika subsystémech došlo právě v době panovníka Niuserrea k proměně celého systému. Je patrné nové rozložení moci, na níž se výrazně začaly podílet rodiny vlivných hodnostářů. Na což vládce zareagoval novou strategií, sňatkovou politikou. Královské dcery začal provdávat do mocných rodin nekrálovského původu. S tímto vývojem koresponduje nová koncepce posmrtného života těchto elit a zavedení nového boha Usira. Ve správě státu je patrná snaha co nejlépe spravovat území celého Egypta, včetně okrajových částí, a co nejlépe využít všeho, co země nabízí, tj. nerostného materiálu, rostlinných, živočišných a lidských zdrojů. Niuserreovi následovníci pokračovali v nastoleném trendu. Usirovský kult se brzy rozšířil i do nižších sociálních skupin. Panovníci 6. dynastie dokonce vylepšili sňatkovou politiku a pojímali za ženy dcery vlivných hodnostářů, aby tak vyvážili mocenskou stabilitu. Co nové poznatky o starověkém Egyptě přinášejí dnešní společnosti? Stejně jako se proměňuje dnešní společnost, kterou výrazně ovlivňuje např. na technický pokrok a migrace, proměňovala se i společnost starověkého Egypta za téměř čtyřtisíciletou dobu svého trvání, která musela reagovat na totéž. Studium zaniklé vyspělé kultury přináší poznání vývoje společnosti, principů a mechanismu, na kterých fungovala, a také poznání faktorů, které přispěly k jejímu úpadku a zániku. Jsou dějiny starověkého Egypta již dostatečně probádaným polem? Ač by se to tak na první pohled mohlo jevit, není tomu tak. V naší moderní době se nám podařilo rozluštit hieroglyfy, odkrýt a prozkoumat stovky hrobek, chrámů a několik měst, taky rozpoznat aktivitu starých Egypťanů na pouštních cestách, v lomech atd. Dokážeme tedy sice číst staroegyptské písmo, máme ponětí o náboženských představách, pohřebních zvyklostech, materiální kultuře apod., avšak mnohé ještě zůstává zahaleno. Víme např. něco o základním modelu administrativy, zatím však ještě neznáme všechny mechanismy fungování a proměny správy země. Z jakého materiálu čerpají práce podobné té vaší a jak probíhají výzkumy v této oblasti? Ve snaze využít v maximální možné míře velký objem dat, která jsem nashromáždila, jsem navázala spolupráci s kybernetikem Radkem Maříkem (FEL ČVUT). V posledních letech se někteří badatelé pokoušeli uplatnit metodu analýzy sociálních sítí na pozdější období starého Egypta, např. na Novou říši či Řecko-římskou dobu. Vždy se však jednalo o volně dostupné a ready-to-use programy, které jsou založeny na jednoduchém principu. Vloží se do nich homogenní data a výstupem jsou grafy prezentující vztahy mezi entitami. Kromě názorných schémat je přínos takového přístupu velmi limitovaný. Takové metody nemají potenciál odhalit to, co v sobě skrývá ohromné množství dat, a tudíž nevedou k prohloubení znalostí společnosti země na Nilu. K úspěšnému zvládnutí takového úkolu je zapotřebí interdisciplinární přístup založený na dlouhodobé spolupráci egyptologů a kybernetiků. Náš projekt, který je v egyptologii průkopnický, se zrodil propojením badatelských týmů Českého egyptologického ústavu FF UK a Fakulty elektrotechnické ČVUT. Hlavním cílem projektu je zkoumání anatomie společenských procesů staroegyptského státu v období 3. tisíciletí př. Kr. prostřednictvím metody analýzy komplexních sítí. První slibné výsledky naší interdisciplinární spolupráce se již dostavují. rozhovor vedla Šárka Kadavá Bolzanova cena podporuje vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy již více než dvacet let. Soutěžní práce, které přihlašují sami studenti, posuzuje komise pro udělení ceny, jež je složena z členů jmenovaných rektorem. V letošním ročníku komise hodnotila téměř 60 přihlášených prací. Ocenění získali spolu s diplomem i finanční odměnu. související: Nejlepší studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Bolzanovu cenu [ff.cuni.cz, 8. března 2017] úvodní foto: René Volfík

Pražské zahrady 1600–1800: Od Valdštejna po Cibulku

26. květen 2017 - 10:21
Ústav pro dějiny umění FF UK ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy zve na studentskou konferenci zaměřenou na fenomén pražských zahrad mezi lety 1600 a 1800. Období mezi lety 1600 a 1800 zastupuje v Praze nečetné množství děl vynikající výtvarné kvality, která mohou směle konkurovat originalitou ideového i výtvarného konceptu, stejně jako mimořádnou kvalitou provedení, těm nejvýznamnějším uměleckým centrům tehdejší Evropy. Specifické geomorfologické charakteristiky území, na němž se toto historické město rozkládá, měly mimo jiné zásadní vliv na podobu zahrad, které se v tomto období staly z hlediska způsobu sebeprezentace jejich majitele stejně důležitým projektem jako architektura přilehlých paláců, letohrádků a dalších reprezentativních sídel. Ačkoliv problematice pražských zahrad v daném období bylo věnováno několik obsáhlých publikací ve formě syntéz, ale i dílčích studií, řada zajímavých otázek v nich nebyla zodpovězena a dokonce možná ani vyslovena. Zveme vás tímto co nejsrdečněji k účasti na naší konferenci a doufáme, že pro vás bude obohacující zkušeností. Očekáváme příspěvky o délce ±20 minut (tj. maximálně 6–8 normostran textu) vztahující se k uvedené problematice. Prosíme o zaslání výstižného abstraktu o délce 1500–2000 znaků společně se stručným curriculum vitae, a to nejpozději do 31. července 2017 na e-mailovou adresu konference.zahrady@gmail.com. Informace o přijetí či nepřijetí příspěvků bude zaslána do 15. srpna 2017. Příspěvky, které splní požadavky pořadatelů konference, budou publikovány ve sborníku. Odborný text v rozsahu ±10 normostran bude možné dodat v dohodnutém termínu až po uskutečnění konference. Call for Papers

Proběhlo první zasedání Komise pro etiku ve výzkumu FF UK

25. květen 2017 - 16:42
Hlavním cílem komise je zajištění ochrany práv osob, které jsou předmětem výzkumu v rámci vědeckých a výzkumných projektů, řešených zaměstnanci a studenty fakulty. Komise jedná na základě jednotlivých žádostí o etické posouzení projektů, které jí předkládají řešitelé projektů. Žadatelé se na komisi mohou obracet prostřednictvím e-mailu. Zasedání komise je svoláváno dle potřeby: první proběhlo 25. května 2017. stránky komise

Pozemské Afrodíty s modelem římského Pantheonu zkrášlují zámek Duchcov

24. květen 2017 - 17:23
Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a správa zámku Duchcov připravily v rámci expozice Okouzleni antikou v letošním roce nejedno překvapení pro návštěvníky. Expozice byla doplněna o půvabný suvenýr ze šlechtické Grand Tour či o originální vázy se vztahem ke zkrášlovacím rituálům antických žen. Mezi suvenýry, které si přiváželi šlechtičtí cestovatelé ze svých cest po Itálii, byl vystaven půvabný model římského Pantheonu, zhotovený z vápence a mramoru a uchovávaný ještě donedávna v depozitářích Národního památkového ústavu. Model připomíná kruhový, monumentálně klenutý chrám původně zasvěcený všem antickým bohům, který dodnes patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům a stavbám starověku. Novinkou v letošním roce je i sezonní výstavka s názvem Pozemské Afrodíty. Prostřednictvím nádobek na kosmetiku i žánrových výjevů na antických malovaných vázách můžete nahlédnout do specificky ženského světa plného vůní, líčidel a dalších krášlicích prostředků. Vystavené originály ze sbírky Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dokládají, že touha po dokonalém vzhledu je dnes téměř stejná jako před dvěma a půl tisíci lety. „Reakce návštěvníků na expozici Okouzleni antikou nás velmi těší. Často se stává, že v této expozici tráví trojnásobně víc času, než původně předpokládali. To je pro nás důležitou zpětnou vazbou. Expozice je bez průvodce, je bezbariérová, divácky velmi úspěšná a vzhledem ke třem jazykovým mutacím dostupná i pro zahraniční návštěvníky,“ uzavírá kastelán zámku Marian Hochel. [tisková zpráva z 19. května 2017] Související: Barokní opera Henryho Purcella Dido a Aeneas na zámku Duchcov [zamek-duchcov.cz] Hrdinové a válečníci antických bájí na zámku Duchcov [zamek-duchcov.cz] Pozemské Afrodíty s modelem římského Pantheonu zkrášlují zámek Duchcov [zamek-duchcov.cz] Zámek Duchcov zve školáky a předškoláky na další cestu kolem světa s Casanovou a za hrdiny a válečníky antických bájí [zamek-duchcov.cz] Školám a dětem / Hrdinové a válečníci antických bájí [zamek-duchcov.cz]

Výběrové řízení ze dne 22. 5. 2017 – Ústav informačních studií a knihovnictví

24. květen 2017 - 8:23
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Ústav informačních studií a knihovnictví Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent/docent Obor a zaměření: mediální a knižní kultura, čtenářství Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Požadavky: absolvent doktorského studia oboru informační věda, mediální a komunikační studia, sociologie kultury nebo obdobného zaměření; odborné zaměření na komunikační a mediální studia, mediální a knižní kulturu, čtenářství; znalost angličtiny minimálně na úrovni zkoušky B2+, schopnost psaní odborného textu (doložit publikačním výstupem) a vedení přednášky v anglickém jazyce (doložit v životopisu příkladem přednáškové činnosti); učitelská nebo lektorská praxe vítána; zahraniční studijní či výuková zkušenost vítána. Předpokládaný nástup: 1. září 2017 Termín přihlášky: 22. června 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled praxe, přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem), představa o působení na vypisovaném místě (max. 1 str.). Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Hodnocení kurzů letního semestru 2016/2017

24. květen 2017 - 0:47
Studenti bakalářského a (navazujícího) magisterského studia hodnotí kurzy v každém semestru. Anonymní studentské hodnocení výuky LS 16/17 je možné odeslat do 17. června 2017.

Nejlepší monografií na UK hodnocenou v roce 2017 je Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze doc. Voita

23. květen 2017 - 17:48
V Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK se umístilo celkem 36 publikací badatelů z FF UK. Práce doc. Voita působícího v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK získala první místo. Publikace Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze plní funkci vědeckého katalogu. Deskriptivní údaje obohacuje odborným ponorem do literární historie, knižní vazby, kodikologie, paleografie a samozřejmě obecné historie, reflektované široce zhodnocovanými provenienčními poznámkami.V tomto ohledu jde o první takto vědecky široce koncipovaný katalog zpracovaný a vydaný v ČR, který více než klasické bibliografické údaje akcentuje rovněž dějiny konkrétních exemplářů. Ambicí Katalogu je pokusit se rehabilitovat žánr vědeckého katalogu mezi ostatní společenskovědní odbornou literaturou (zvl. knihovědnou nebo uměnovědnou). Katalog zpřístupňuje více než 1500 titulů prvotisků řádové knihovny premonstrátů na Strahově – třetí nejvýznamnější a nejbohatší historické knihovny ČR. Kniha počíná trojjazyčnou předmluvou o rozrůstání této části fondu od 16. do 21. století, kvantitativním a žánrovém profilu, individuálních znacích a komplikacích při knihovnickém zpracování. Jednotlivá katalogová hesla obsahují nezbytné identifikační bibliografické údaje s bohatou citací tuzemské a hlavně zahraniční literatury. Mnohonásobně větší pozornost je však věnována individuálním znakům exemplářů, z jejichž podchycení může čerpat kupř. historik, archivář, bohemista, uměnovědec, heraldik. Maximální vytěžení prvotiskového materiálu umožňuje dosud neočekávané a málo praktikované interdisciplinární využití. Za bohatou barevnou dokumentární přílohou následuje 16 rejstříků, usnadňujících praktické využití. Jak už naznačily v tuzemsku zatím vyšlé recenze, je docela pravděpodobné, že takto detailně a široce koncipovaná kniha se do budoucna stane vyzývatelkou dalších pokračování a snad i metodologickým vzorem, který zůstane teoreticky ještě dlouho nepřekonán ani obdobnou zahraniční literaturou (recenze z ciziny však zatím nejsou k dispozici). [upravený výběr z nominace do Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK] Přehled pořadí publikací nominovaných za Filozofickou fakultu UK (příp. ve spolupráci s ní): fakulta autor název pořadí FF Voit, Petr Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze 1. FF Čermák, Petr: Nádvorníková, Olga: Štichauer, Pavel: Jindrová, Jaroslava: Hricsina, Jan: Krinková, Zuzana: Laufková, Petra: Kratochvílová, Dana: Černikovská, Štěpánka: Bratánková, Leontýna: Jančík, Jiří: Petrík, Daniel: Třísková, Eliška Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů 4.–7. FF Pavúk Peter Troia Vl Frijh und Mitte. Keramik, Stratigraphie, Chronologie 4.–7. FF Bočková, Alena Historia S. Joannis Nepomuceni. Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého aneb Podoby barokního překladu 8.–10. FF Blaha, Ondřej: Dittmann, Robert: Komárek, Karel: Polakovič, Daniel: Uličná, Lenka Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země 8.–10. FF Mynářová, Jana: Bělohoubková, Dana: Rychtařik, Marek Počátek vítězství krále Horního a Dolního Egypta. Dějiny starověké Levanty 8.–10. FF Biegel Richard, Macek Petr, Bachtík Jakub Barokní architektura v Čechách 11.–14. FF Opatrný, Josef: Zourek, Michal: Majlátová, Lucia: Pelant, Matyáš Las relaciones entre Checoslovaquia y America Latina 1945–1989 en los archivos de la República Checa 11.–14. FF Dadejík, Ondřej: Lomová, Olga: Zuska, Vlastimil fing–tle: Poznámky k písním ze světa lidí 15.–18. FF Galuška, Ondřej Tělo hudby 24.–25. FF Šouša, Jiří: Kubů, Eduard T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci. československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko–uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou (1915–1916) 24.–25. FF Markus, Radvan Echoes of the Rebellion: The Year 1798 in Twentieth–Century Irish Fiction and Drama 26.–30. FF Dušková, Libuše From syntax to text: the Janus face of functional sentence perspective 26.–30. FF FSV Králová, Kateřina: Tsivos, Konstantinos: Hofrneisterová, Karin: Kadlecová, Lucie: Macáková, Martina: Balla, Petr: Procházka, Jan: Vorlová, Tereza: Kadlec, Vladimír: Sarikoudi, Georgia: Koreček, Janis: Kopřivová, Lenka Stegnosan ta dakrya mas: Ellines prosfyges stin Tsechoslovakia 26.–30. FF Pultrová, Lucie Markus Terentius Varro, De lingua Latina 31.–34. FF Novák, Lukáš: Vohánka, Vlastimil Kapitoly z epistemologie a noetiky 36.–40. FF Kaleta, Petr Tajemné etnikum z Krymu. Osudy příslušníků karaimské emigrace do meziválečného Československa 36.–40. FF Janoušek, Hynek Pojednání o lidské přirozenosti, kniha 1. – Rozum 36.–40. FF Buriánek, Jiří: Pikálková, Simona: Podaná, Zuzana: Kolínská, Viktorie Abused, battered, ar stalked: violence in intimate partner relations gendered 36.–40. FF Janoušek, Jaromír Psychologické základy verbální komunikace 41.–48. FF Křížová, Markéta Reyes, emprendedores, misioneros : Rivalidad imperial y sincretismo colonial en la Costa de Mosquitia, siglo XIX 41.–48. FF Frecer, Robert Gerulata: The Lamps. Roman Lamps in a Provincial Context 50.–57. FF Štichauer, Pavel La formazione delle parole in diacronia. Studi di morfologia derivazionale dell’italiano tra il Cinquecento e l’Ottocento 50.–57. FF Krinková, Zuzana From lberian Romani to lberian Para–Romani Varieties 61.–63. FF Kolman, Vojtěch: Punčochář, Vít Formy jazyka : Úvod do logiky a její filosofie 68.–74. FF Ježek, Václav: Persoon, Joachim G. Spirituality, Power and Revolution : Contemporary Monasticism in Communist Ethiopia, With an Overview of the Orthodox Church during Communism 79.–86. FF Randák, Jan V záři rudého kalicha. Politika dějin a husitská tradice v Československu 1948–1956 87.–89. FF Armand, Louis Videology 93.–95. FF Vichnar, David: Kónig, Tim Second through Brain 102.–104. FF Vichnar, David Subtexts: Essays on Fiction 105.–106. FF Vichnar, David: Stankovianska, Veronika H 111.–112. FF Bořek – Dohalská, Marie: Vlčková, Jana: Nováková, Sylva: Sukova Vychopňová, Kateřina: Mádlová, Michaela: Duběda, Tomáš Didactique de la phonétique et phonétique en didactique du FLE 113.–115. FF Wittlich, Petr Praga modernista, Formas e un estilo 113.–115. FF Pamies, Antonio: Čermák, Petr: Káloustova, Olga: Kouznetsov, Vladimir B.: Pazos, José Manuel: Romera, Lourdes Diccionario multilingůe de fonética y fonología en siete lenguas 116.–118. FF Dovalil, Vít Standardvarietát des Deutschen. Fallbeispiele aus der sozialen Praxis 116.–118. FF Kloudová, Věra Synonymie und Antonymie 120. Celkový přehled letošního a předchozích ročníků je k dispozici na webu Soutěže vysoce kvalitních monografií na UK. Hlavním cílem Soutěže je podpora autorů vysoce kvalitních monografií a jejich mateřských fakult či dalších univerzitních součástí. Soutěž vysoce kvalitních monografií tak svým charakterem doplňuje stávající systém přidělování institucionálních prostředků vysokým školám a jejich součástem. Hodnocení nejvýznamnějších monografií UK v daném období dvěma jedenáctičlennými odbornými komisemi (komise pro lékařské a přírodní vědy a komise pro humanitní a společenské vědy) tak jasně stanovuje standardy i úroveň náročnosti pro jednotlivé typy publikací, které si činí nárok být považovány za klíčové ve svých vědeckých oborech. Soutěž se řídí opatřením rektora č. 3/2011 a mohou se jí zúčastnit fakulty a další součásti UK, kterým jsou v daném kalendářním roce v rámci rozpočtu rozdělovány prostředky institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj. Nominované monografie jsou hodnoceny dvěma komisemi jmenovanými Vědeckou radou UK, a to Komisí pro humanitní a společenské vědy a Komisí pro lékařské a přírodní vědy.

FF UK hledá na Ústav Českého národního korpusu nové kolegyně / kolegy

23. květen 2017 - 11:19
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá na Ústav Českého národního korpusu nové kolegyně / kolegy na následující pozice: vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní informatik pro práci s textovými daty vědecký pracovník, obor a zaměření: diachronní bohemistika vědecký pracovník, obor a zaměření: korpusová lingvistika se specializací na kvantitativní popis jazyka Strukturovaný životopis je třeba odeslat do 15. června 2017.

Na hoře Oxyartově (NEURON IMPULS 2016) – první expedice

23. květen 2017 - 10:41
Ve dnech 26. dubna až 17. května 2017 proběhla první fáze letošního archeologického bádání českého týmu z FF UK v jižním Uzbekistánu. Jarní expedice byla zaměřena na povrchový průzkum horských a podhorských oblastí Bajsúnského masivu v severozápadní části oblasti Surchandarja s cílem detekovat jednak přítomnost makedonsko-řeckých vojsk, která zde pod vedením Alexandra Makedonského operovala v letech 329–327 př. Kr., a zejména zjistit, kam se utíkalo místní obyvatelstvo skrýt před těmito zásahy. Prospekce na hřebenech Sar-i Mask a Susistag, ale i v horách Alamli přinesla množství nových objevů, například několika sídlišť včetně rozsáhlého pozdně antického hradiště se stopami povrchové těžby a zpracování kovů ve výšce 1800 m n. m. a desítek kurganů různých typů. Objevili jsme také několik menších stanic na předpokládaných starých horských stezkách a v průsmycích, jejichž obchodní využití dokládají bohaté mincovní nálezy. Nově jsme zdokumentovali nevelké výšinné sídliště z přelomu 4. a 3. století př. Kr., tedy počátku helénismu. Událostem a místům, popisovaným Alexandrovými historiky, včetně nasazení vojáků-horolezců, zatím nejlépe vyhovuje masiv Sar-i Mask, jemuž budeme věnovat pozornost i v budoucnu. Výzkum byl podpořen nadačním fondem Neuron: dr. Ladislav Stančo získal v roce 2016 Neuron Impuls v oboru společenské vědy. foto: archiv Ústavu pro klasickou archeologii FF UK

FF UK na Dni českých a slovenských studií ve Velké Británii

23. květen 2017 - 10:00
Katedra ruských a slovanských studií univerzity v britském Sheffieldu uspořádala další z pravidelných setkání britských bohemistů a badatelů v oboru českých a slovenských studií. Učitelé a lektoři z pěti univerzit (Sheffield, Londýn, Oxford, Bristol, Glasgow) informovali o své výuku češtiny a diskutovali o současné situaci a vývoji v oborech, do kterých české studie ve Velké Británii spadají (lingvistika, literatura, dějiny, sociální vědy atd.). V průběhu programu představilo své práce několik postgraduálních studentů a vystoupili dva slovenští spisovatelé s ukázkami ze své tvorby. Na setkání byli přizváni i účastníci z  Univerzity Karlovy (doc. Bozděchová z FF UK a dr. Štěpáník z PedF UK), kteří představili domovská bohemistická pracoviště a nastínili možnosti užší spolupráce s britskými univerzitami. Kromě vzájemné výměny studentů a vyučujících (např. v rámci programu Erasmus apod.) a společných výzkumných projektů bude britským bohemistům poskytnut (a ve spolupráci s českou ambasádou v Londýně zaslán) knižní dar Univerzity Karlovy, zahrnující publikace z produkce Vydavatelství FF UK a Karolinum.

Výběrové řízení ze dne 16. 5. 2017 – Katedra estetiky

22. květen 2017 - 16:29
Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pracovišti Katedra estetiky Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent Obor a zaměření: estetika se zaměřením na estetiku filmu a výtvarného umění a se zkušeností s prací v prostředí redakce cizojazyčného odborného časopisu. Úvazek: 0,5 (20 hodin týdně) Požadavky: vysokoškolské vzdělání v oboru estetiky, titul Ph.D. nebo CSc., badatelské zaměření na estetiku 20. století a soudobou estetiku, znalost angličtiny a alespoň jednoho dalšího cizího jazyka, přiměřená odborná a publikační činnost v oboru, zkušenosti s řešením vědeckých projektů a grantů, zahraniční kontakty a spolupráce výhodou, organizační a administrativní schopnosti. Předpokládaný nástup: 1. září 2017 Termín přihlášky: 20. června 2017 Náležitosti přihlášky: profesní životopis, přehled předchozí pedagogické praxe, kopie dokladů o vzdělání. Způsoby přihlášení: Elektronicky: Vyplněním formuláře níže. Úspěšné přihlášení Vám potvrdíme e-mailem. Písemně poštou/osobně: Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu: Hana Vamberská, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha E-mailem: Přihlášku se všemi přílohami zašlete emailem na adresu hana.vamberska@ff.cuni.cz Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Patrick Juola: Cross-Linguistic Regularities in Authorship Attribution

22. květen 2017 - 16:02
Přednáška Patricka Juoly z Pittsburghu, jednoho z největších světových odborníků na automatické rozpoznávání autorství, se uskuteční v pondělí 29. května od 14:00 v místnosti č. 200 hlavní budovy FF UK.

Setkání s uchazeči o funkci rektora UK

22. květen 2017 - 15:27
Předsednictvo Akademického senátu FF UK zve na setkání akademické obce FF UK s uchazeči o funkci rektora UK, které se uskuteční ve čtvrtek 1. června 2017 od 13:30 v místnosti H206/205 ve Šporkově paláci, Hybernská 3.

FF UK hledá na Ústav Českého národního korpusu novou kolegyni / nového kolegu na pozici vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní

22. květen 2017 - 15:20
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá na Ústav Českého národního korpusu novou kolegyni / nového kolegu na pozici vývojář softwarových nástrojů / webových rozhraní Popis pracovní pozice: vývoj, úpravy a vylepšování uživatelských webových rozhraní pro práci s jazykovými korpusy na http://www.korpus.cz, spolupráce na jejich návrhu z uživatelského hlediska. Požadujeme: dobrá znalost linuxového prostředí, HTML/CSS, Python, SQL a JavaScript/Ajax (jQuery), schopnost analyzovat problém a hledat optimální řešení, samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost, výhodou je znalost verzovacích systémů, ECMAScript 6, d3.js, Java/Lucene, XML. Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Pokud vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 15. června 2017 na e-mailovou adresu michal.kren@ff.cuni.cz strukturovaný životopis nebo vyplňte dotazník níže. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Předpokládaný nástup dle dohody. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

FF UK hledá na Ústav Českého národního korpusu novou kolegyni / nového kolegu na pozici informatik pro práci s textovými daty

22. květen 2017 - 15:19
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá na Ústav Českého národního korpusu novou kolegyni / nového kolegu na pozici informatik pro práci s textovými daty Popis pracovní pozice: programování nástrojů pro zpracování rozsáhlých souborů jazykových dat (převážně textů), možná je také spolupráce na vývoji uživatelských rozhraní. Požadujeme: dobrá znalost linuxového prostředí a skriptování, Python nebo Perl, XML, schopnost analyzovat problém a hledat optimální řešení, samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost, výhodou je HTTP, PHP, SQL, zkušenosti s paralelním zpracováním větších dat (Hadoop/Spark). Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Pokud vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 15. června 2017 na e-mailovou adresu michal.kren@ff.cuni.cz strukturovaný životopis nebo vyplňte dotazník níže. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Předpokládaný nástup dle dohody. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

FF UK hledá na Ústav Českého národního korpusu novou kolegyni / nového kolegu na pozici vědecký pracovník

22. květen 2017 - 15:11
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá na Ústav Českého národního korpusu novou kolegyni / nového kolegu na pozici vědecký pracovník obor a zaměření: diachronní bohemistika Popis pracovní pozice: revize textů (zejména z 19. stol.), jejich lemmatizace a morfologické značkování pro diachronní korpusy ČNK, vědecká a publikační činnost v oboru. Požadujeme: vysokoškolské vzdělání jazykovědného směru, aktivní angličtina a alespoň částečná znalost dalších jazyků, přiměřená znalost jazykového vývoje češtiny. Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Pokud vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 15. června 2017 na e-mailovou adresu michal.kren@ff.cuni.cz strukturovaný životopis nebo vyplňte dotazník níže. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Předpokládaný nástup dle dohody. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

FF UK hledá na Ústav Českého národního korpusu novou kolegyni / nového kolegu na pozici vědecký pracovník

22. květen 2017 - 15:10
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy hledá na Ústav Českého národního korpusu novou kolegyni / nového kolegu na pozici vědecký pracovník obor a zaměření: korpusová lingvistika se specializací na kvantitativní popis jazyka Popis pracovní pozice: vědecká a publikační činnost v oboru, s aplikací výsledků výzkumu do uživatelských rozhraní na  portálu http://korpus.cz/ Požadujeme: vysokoškolské vzdělání jazykovědného směru, dokončené nebo započaté doktorské studium, znalost statistiky, algoritmizace a programování, aktivní angličtina a alespoň částečná znalost dalších jazyků. Nabízíme: zázemí velké a stabilní vzdělávací instituce odpovídající mzdové ohodnocení v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UK podporu dalšího odborného a jazykového vzdělávání 5 týdnů dovolené příspěvky na stravné pracoviště v centru Prahy s výbornou dostupností zaměstnanecké benefity Pokud vás tato nabídka zaujala, zašlete nejpozději do 15. června 2017 na e-mailovou adresu michal.kren@ff.cuni.cz strukturovaný životopis nebo vyplňte dotazník níže. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru v následujících dnech. Předpokládaný nástup dle dohody. Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v evidenci fakulty na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. If you are a human and are seeing this field, please leave it blank. Takto označená pole * jsou povinná Titul před jménem Jméno * Příjmení * Titul za jménem E-mail * Telefon Datum narození * Přílohy * Prosím přiložte: odborný životopis, doklady o vzdělání, jiné (pro Vaše další materiály). Originály dokladů budeme požadovat při výběrovém řízení. Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (dále jen „FF UK“), v rozsahu v tomto dokumentu uvedených, v souvislosti s výběrovým řízením k obsazení pracovního místa, do něhož jsem podal/-a přihlášku a za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu okolností souvisejících s tímto výběrovým řízením. Dále prohlašuji, že tyto osobní údaje mohou být poskytnuty všem členům komise pro výběrové řízení jmenovaným děkanem FF UK bez ohledu na jejich pracovněprávní vztah k FF UK a subjektům oprávněným k výkonu kontroly. Jsem seznámen/-a se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy že mohu požádat Univerzitu Karlovu o informaci o zpracování mých osobních údajů a jsem oprávněn/-a ji dostat a že mohu požádat Univerzitu Karlovu o opravu nepřesných osobních údajů, doplnění osobních údajů, jejich blokaci a likvidaci. Výše uvedený souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou až do odvolání a zavazuji se je neodvolat bez závažného důvodu spočívajícího v podstatné změně okolností. Vše výše uvedené se řídí zákony České republiky a bude v souladu s nimi vykládáno, přičemž případné spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice. *

Proběhla konference Linguistics Prague

19. květen 2017 - 11:42
Ve dnech 27.–29. dubna se konal první ročník mezinárodní konference Linguistics Prague, která navazuje na pětiletou tradici konference Lingvistika Praha. Fakulta ožila třemi plenárními přednáškami, čtyřmi workshopy, osmnácti prezentacemi účastníků a posterovou sekcí. Ulrike Mosel (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) předávala mladým zájemcům o jazykovou dokumentaci své zkušenosti s popisem nedostatečně zdokumentovaných jazyků, Pamela Perniss (University of Brighton) představovala souvislosti mezi strukturou mluveného a znakového jazyka. Florian Siegl (UiT – Norges arktiske universitet) simuloval terénní výzkum a práci s mluvčími popisovaných jazyků, Jakub Dotlačil (University of Groningen) představoval užití soudů přijatelnosti, Míša Hejná (Aarhus University) s účastníky workshopu diskutovala o rozdílech mezi fonologií a fonetikou, Jakub Jehlička (FF UK) ukazoval, jak se tvoří multimodální korpus. Hodnocení konference ze strany účastníků předčilo veškerá očekávání organizátorů. Poznali jsme řadu dobrých lingvistů a zajímavých lidí a získali inspiraci, která obohatí náš vlastní výzkum. I proto se už nyní těšíme na rok 2018, kdy se bude konat další ročník konference. Tomáš Doischer foto: archiv FF UK

Knihovníci ve zbrani

19. květen 2017 - 11:39
V rámci letošního rektorského sportovního dne UK ve středu 17. 5. vyrazila naše knihovnická skupina na laser game. A aby nás nebylo málo, přibrali jsme ještě kolegy z LVT a proděkana pro informační zdroje dr. Ondřeje Tichého. V celkovém počtu 18 osob jsme se shromáždili v Mercuria Laser Game Praha, kde si každý z nás vybral výstroj (vestu a pistoli) s některou ze slušivých přezdívek jako například Harry Potter, Cipísek, Vochomůrka či Bart Simpson, pod níž celou dobu hrál. Následovala stručná úvodní instruktáž, a pak již mohl v temných herních prostorách začít nelítostný souboj na život a na smrt. Během pár okamžiků člověk zcela ztratil přehled o tom, kolikrát byl zasažen a kolik lidí sám zastřelil, přesto jsme se neohroženě pouštěli do nových bojových akcí. Po dvanácti minutách hra skončila a nastal čas „účtování“, kdy se každý dozvěděl nejen to, jak si vedl, ale zároveň dostal i statistiku, kdo na něj nejvíce útočil a kdo se naopak stal jeho nejčastější obětí. Po úvodní hře „všichni proti všem“ přišel na řadu také souboj týmů a občerstveni kofolou jsme se pustili ještě do další mise. Během her jsme si samozřejmě užili spoustu zábavy, ale zároveň je nutno říci, že jsme opravdu podali i skutečný sportovní výkon. autorka: Martina Soukupová, Historický kabinet

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V týdnu od 22. května se ruší úřední hodiny sekretariátu.

Od 29. května pak budou vždy v úterý a čtvrtek od 8:3 do 11:30.

18. květen 2017

Ve středu 17. května se ruší výuka DS/BS i konzultační hodiny dr. Valkouna.

Ve středu 17. května se ruší veškerá výuka i konzultační hodiny prof. Kováře.

 

01. květen 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu.

10. září 2014