Filozofická Fakulta

Ústav světových dějin FF UK v Praze  

Ústav světových dějin

Dvacáté století – The Twentieth Century

Redakce Obsahy jednotlivých čísel | English version

Vydavatel | Adresa redakce | Redakční rada | Distribuce | Závazné pokyny pro autory

Dvacáté století - obal

Vědecký recenzovaný časopis, který vznikl v roce 2004 jako periodikum Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; je vydáván v českém a nově též v anglickém jazyce.

Odborným posláním časopisu je šířit v České republice i mimo ni nové vědecké poznatky z pera předních českých a zahraničních historiků (případně dalších odborníků), získané na poli moderně koncipovaného bádání o dějinách dvacátého století. Z hlediska obsahového zaměření se jedná o politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny dvacátého století v evropském (světovém) kontextu. Tři čtvrtiny objemu periodika jsou věnovány původním studiím. Zhruba třetina došlých příspěvků je obvykle vrácena k dopracování, k úpravě nebo zcela odmítnuta. Všechny příspěvky jsou posuzovány dvěma nezávislými odborníky; časopis je tedy od svého vzniku recenzovaným odborným periodikem.

Do roku 2008 měl časopis periodicitu jednou ročně; od ledna 2009 má periodicitu dvakrát ročně; liché číslo vychází vždy v českém jazyce, sudé číslo vždy v anglickém jazyce; časopis má řádně přiděleno (ISSN 1803-750X), je evidován Ministerstvem kultury ČR (MK ČR E 18754).

Časopis je vydáván v českém a nově i v anglickém jazyce; od roku 2009 všechny studie obsahují anglický abstrakt.

Vydavatel

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

Adresa redakce

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1.

Kontaktní osoba
prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. | martin.kovar@ff.cuni.cz |

tel.: +420 221 619 207

Odpovědný redaktor
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. | jaromir.soukup@ff.cuni.cz |
tel.: +420 221 619 207
Redakční rada
Předseda

Martin Kovář (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)

Členové
 • Winfried Becker (Universität Passau, Bundesrepublik Deutschland)
 • Georg Christoph Berger Waldenegg (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Bundesrepublik Deutschland)
 • Gabriele Clemens (Universität Hamburg, Bundesrepublik Deutschland)
 • John R. Davis (Faculty of Arts and Social Sciences, Kingston University, Great Britain)
 • Zdeněk Doskočil (Ústav pro soudobé dějiny, Akademie věd České republiky)
 • Lucia Faltin (The Centre for the Study of Jewish–Christian Relations, University of Cambridge, Great Britain)
 • Mojmír Hampl (Česká národní banka, Česká republika)
 • Hermann J. Hiery (Universität Bayreuth, Bundesrepublik Deutschland)
 • Václav Horčička (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)
 • Ivan Jakubec (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)
 • Andrea Komlosy (Universität Wien, Österreich)
 • Hans-Christof Kraus (Philosophische Fakultät, Universität Passau, Bundesrepublik Deutschland)
 • Robert Kvaček (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)
 • Igor Lukes (Boston University, The United States of America)
 • Dagmar Moravcová (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Česká republika)
 • Daniel Carlos Narváez Torregrosa (Universidad de Burgos, España)
 • Jiří Padevět (Nakladatelství Academia, Akademie věd České republiky)
 • Jan Pelikán (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)
 • Rupert Quaderer (Liechtenstein-Institut, Fürstentum Liechtenstein)
 • Milan Ristović (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija)
 • José Manuel Serrano Álvarez (Universidad de Antioquia, Colombia)
 • Aleš Skřivan (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)
 • Michal Stehlík (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)
 • František Stellner (Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika)
 • Arnold Suppan (Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Österreich)
 • Miroslav Ševčík (Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika)
 • Daniel Šťastný (Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze, Česká republika)
 • Marija Wakounig (Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Österreich)
 • Oliver Walton (Navy Records Society – London, Great Britain)
 • Jan Županič (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Česká republika)
Distribuce

Distribuci zajišťuje ediční referát Oddělení vědy FF UK v Praze a Ústav světových dějin FF.

Závazné pokyny pro autory

Podrobné informace pro autory naleznete zde.

Průběh recenzního řízení:

Recenzní řízení je prováděno anonymně dvěma nezávislými odborníky. V případě, že oba příspěvek doporučí k tisku bez výhrad, je zařazen do tisku. Jestliže jeden nebo oba recenzenti zjistí v textu dílčí nedostatky, které podle jejich názoru brání otištění, je s nimi autor seznámen, aby mohl zajistit nápravu. Po jejím provedení musí příspěvek znovu projít recenzním řízením. V případě rozdílných názorů recenzentů je článek zaslán dalšímu odborníkovi k posouzení. Jestliže oba recenzenti vyjádří a zdůvodní stanovisko, že příslušný příspěvek kvalitou zcela neodpovídá nárokům kladeným na odborný text, je možnost otištění vyloučena. Konečné rozhodnutí o otištění všech příspěvků je v pravomoci šéfredaktora.

Obsahy jednotlivých čísel

2004 | 2005 | 2006 | 2009/1 | 2009/2 | 2010/1 | 2010/2 | 2011/1 | 2011/2 | 2012/1 | 2012/2 | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 |

2004

2005

2006

Dvacáté století - obal Dvacáté století - obal Dvacáté století - obal

2009/1

2009/2

2010/1

2010/2

Dvacáté století 2009/1 Dvacáté století - obal Dvacáté století - obal Dvacáté století - obal

2011/1

2011/2

Dvacáté století - obal Dvacáté století - obal

 

Prague Papers

Prague Papers on the History of International Relations 2011/1Prague Papers on the History of International Relations 2011/2

 

 

 

Dvacáté století

Obálka 2006Obálka 2006

Aktuality

V pondělí 20. listopadu se ruší konzultační hodiny a bakalářský/diplomový seminář dr. Soukupa a výuka jeho předmětu Úvod do evropských studií I. Ve čtvrtek 23. listopadu se pak ruší veškerá jeho výuka.

Ve středu 22....

16. listopad 2017

Z důvodů služební cesty odbadá ve dnech 20. 11.–24. 11. veškerá výuka i konzultační hodiny dr. Valkouna. 

16. listopad 2017

Byl vydán harmonogram nového akademického roku. Stáhnout jej můžete na tomto odkazu...

10. září 2014